Šiluvoje skaitome. Apsčiai gyvenimo: skaistumo dorybė kunigams ir vienuoliams

O taip, Jūs atspėjote: knygą tokiu pavadinimu, be kunigų ir vienuolių, kuriems ji tiesiogiai skirta, gali paimti į rankas tik tie nabagai, kuriems... jos reikia darbui. Taip ir aš ją atsiverčiau ruošdamasi paskaitai apie susivaldymo dorybę – atsiverčiau ir jau nebegalėjau užversti kol prarijau ją visą, nustūmusi darbo užrašus į tolimiausią stalo kampą.

Knyga mane „pagavo“ kaip tik dėl to, kad nesu vienuolė, bet „normali“ – ištekėjusi, darbais ir krūva seklių pasaulietiškų reikalų nuo ryto iki vakaro apsikrovusi  – moteris, gyvenanti įprastame pasaulyje, kur kiekviename žingsnyje tyko įvairiausio plauko pagundos, nuo ypač viliojančio pyragėlio vitrinoje iki apsikrovimo darbais, nes jie gi tokie įdomūs... Iš kur imti laiko, energijos, galų gale valios, proto, kantrybės?..

Autorius beda pirštu kaip tik į šią kebeknę: „Vienas iš dvasinio gyvenimo iššūkių jau nuo Edeno sodo laikų – suprasti, kad mes galime patirti laimę būdami riboti, o ne nepaisant mūsų ribotumo“ (p. 133). Paprastais žodžiais, su puikiu jumoro jausmu jis moko nesusipykti net su savo kūnu, kai po švenčių laikotarpio darosi baisoka lipti ant svarstyklių: „Gali atrodyti dorybinga skaistumą [ar apskritai susivaldymą – J. M.] įsivaizduoti kaip sielos viešpatavimą kūnui, dvasios – tam, kas gyvuliška, tačiau nėra krikščioniška, jei toks viešpatavimas suprantamas kaip prievartos forma, o ne kūniškumo, jausmingumo ir racionalumo įtraukimas į Dievo malone atkurtą darną“ (p. 166). Kaip tik žodis „darna“ yra raktas į krikščioniškąjį susivaldymo dorybės supratimą, atskleidžiamą šioje knygoje.

Nustembi, kai knyga apie skaistumą teigia, jog „esame kviečiami priimti gyvenimą apsčiai“ (p. 193). Tiesa, „jei esame gundomi meilės troškulį užmaskuoti alkoholiu, išsilaisvinsime tik tada, kai įsisąmoninsime mumyse slypintį Dievo troškulį. (...) Jei imame springti nuo savo troškimų, tai reiškia, kad pasitenkiname smulkiais dalykais“ (p. 194). O juk esame kviečiami trokšti maksimumo: prisiminkime, kaip šv. Kryžiaus Jonas, didysis atsižadėjimo (taigi, ir susivaldymo) mokytojas ragino mus būti ambicingus: „Idant skonėtumeisi viskuo, nenorėk skonėtis niekuo; idant turėtum viską, nenorėk turėti niekur nieko...“ Ten, kur mes regime bauginantį atsižadėjimą („nenorėk skonėtis niekuo..., nenorėk turėti niekur nieko“), Jean–Marie Gueullette moko įžvelgti tiesiog įžūlų siekį skonėtis viskuo ir turėti viską.

Dar didesnė nuostaba apima, kai jau pirmieji puslapiai sugriauna išankstinę nuostatą, kad knyga bus naivus skaistumo šlovinimas. Toli gražu ne: autorius žeria, kad taip, žinoma, šiandien gyvename kultūroje, kuri svyruoja tarp kraštutinumų „super“ ir „šlamštas“ (p. 21); taip, žinoma, mūsų gyvenimas yra paženklintas stokos (p. 132); taip, žinoma, skaistumas (ir bet kuris kitas susivaldymas) yra kova (p. 166); taip, žinoma, kiekvienam pradedančiam krikščioniui „lengviau galvoti, kad yra pašauktas mylėti visus žmones, išskyrus vieną“ – save patį (p. 199)... Autorius kalba kaip praktikas, ilgus metus ieškojęs atsakymo ne tik į savo asmeninio gyvenimo keliamus iššūkius, bet ir padėjęs jų ieškoti dominikonams naujokams, savo dvasiškai vadovaujamiems pasauliečiams ir taip pat studentams teologijos fakultete Lione.

Galiausiai negaliu nepaminėti to, kaip smagu skaityti nepaprastai sklandų knygos tekstą – deja, tai retokai pasitaikantis malonumas iš užsienio kalbų išverstos literatūros jūroje. Su džiaugsmu skonėjausi (šv. Kryžiaus Jono sąvoka, tad – leistina tekste apie susivaldymo dorybę) tuo, kaip kruopščiai knygą iš prancūzų kalbos išvertusi Ilona Valujevičienė pasvėrė ir parinko lietuviškus atitikmenis keblioms originalo sąvokoms, pavyzdžiui, célibat, kuris anaiptol ne visada reiškia „dvasininkams privalomą viengungystę“ (p. 15), plačiareikšmį trouble – „susijaudinimas, jaudulys“ (p. 39), désir – „aistra, troškimas“ (p. 43)...

Tad, brangūs skaitytojai ir skaitytojos, kviečiu drąsiai imti į rankas šią knygą ir pasimėgauti ne tik skaitymu, bet ir atradimu, kad susivaldymas yra „puikus kelias patirti iš dorybės kylantį malonumą“ (p. 202).

Dr. Jūratė Micevičiūtė


Šiluva ir totalinis paveldas

Šiluvoje birželio mėnesį drauge skaityti kviesta dr. Kastyčio Rudoko monografiją "Totalinis paveldas". Monografijos objektas – autorinis „totalinio paveldo“ konceptas, kuris knygos puslapiuose išsamiai pristatomas, analizuojamas ir pagrindžiamas remiantis tokia pat autorine metodologine prieiga. Toks tyrimo sumanymas, žinoma, įžūliai meta iššūkį tradiciniam paveldo suvokimui ir įprastiniam kalbėjimo apie jį būdui, dažnai apsiribojančiam vien praktinėmis arba sociokultūrinėmis šio fenomeno ypatybėmis.

Visgi, įdomus pristatymo momentas - diskusija, kurioje dalyvavo ne tik pats autorius, tačiau ir Raseinių rajono savivaldybės vyriausias architektas Armandas Mockus bei prof. dr. Rasa Čepaitienė. Tokiu būdu teorinis paveldo aspektas buvo apžvelgtas praktiniame Šiluvos šventovės kontekste integruojant ne tik vietos istoriją, kultūros paveldą, tačiau ir tikėjimą.

Kviečiame išgirsti diskusiją bei jungtis į skaitymo iniciatyvą Šiluvoje.

Šiluvos piligrimų centro informacija


KAIP LANKANT ŠILUVĄ, APSILANKYTI ROMOJE

Tvankų ir karštą 352 metų rugpjūčio 5 d. rytą, romiečiai skubėjo savo akimis išvysti nematytą
reginį, - ant vienos iš Amžinojo miesto kalvų (Eskvilino), spindėjo sniego kauburiai. Netrukus
popiežių Liberijų aplankė kilminga pora, kuri neturėdama vaikų nusprendė savo turtus paaukoti
bažnyčios Marijos garbei statybai, - sniegas jiems buvo ženklas duotas Dievo Motinos, kad Ji priima jų
auką ir kartu nuoroda kur naujoji bažnyčia turinti stovėti. Popiežius Liberijus nesipriešino Dievo
Motinos norui ir netrukus ant Eskvilino kalvos iškilo pirmoji bažnyčia Vakaruose skirta Mergelei
Marijai.
Taip apie šios bazilikos atsiradimą pasakoja XIII amžiaus legenda, istorikai sutaria, kad ji buvo
pastatyta šimtmečiu vėliau, valdant popiežiui Celestinui I, o konsekruota popiežiaus Siksto III, 434 m.
rugpjūčio 5 d. Šiądien ir yra minima Bazilikos pašventinimo liturginė šventė, o prisimenant sniego
stebuklą, yra beriami baltų rožių žiedlapiai.


Ši bazilika vadinama Švč. Marijos Didžiosios (Santa Maria Maggiore) titulu, tačiau turi ir
kitus vardus: Marijos Snieginės (stebuklo atminimui), Liberijaus (legendinio statytojo), Prakartėlės
(nes čia saugomos Betliejaus ėdžių relikvija). Ji yra viena iš keturių pagrindinių Romos popiežiškųjų
bazilikų ir viena iš septynių piligrimams būtinų aplankyti šventovių. Ši bazilika yra ženklas Dievo
Gimdytojos kulto, kuris neįtikėtinu greičiu plito po Efezo Susirinkimo (431 m.), kuriame buvo leista
Mariją šlovinti kaip Dievo Motiną.
Ši bazilika yra seniausia ir didingiausia Dievo Gimdytojos garbei skirtoji šventovė Vakarų
Krikščionybės pasaulyje, liudijanti Dievo Tautos nesibaigiančią meilę ir prisirišimą prie Mergelės
Marijos. Čia saugomas ir gerbiamas legendomis apipintas Salus populi romani (romiečių sveikata arba
gerovė) Dievo Motinos su kūdikiu atvaizdas, kurį visada aplanko popiežius Pranciškus, kuomet vyksta
į apaštalines keliones.
Žinoma šis straipsnis turi tikslą paskatinti jus aplankyti šią neįtikėtiną meno ir tikėjimo šedevrą,
tačiau ne vien tai. Nesenu laiku mus pasiekė žinia, jog patenkintas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos
Gimimo šventovės prašymas, susieti šias dvi Marijines bazilikas dvasinės giminystės saitais, būtent
Šiluvos Bazilika tampa dvasine dukterimi Santa Maria Maggiore bazilikos. Ši ypatinga privilegija
teikiama toms šventovėms, kuriose yra gyvas pamaldumas Dievo Motinai ir kurios pasižymi dvasine
šlove ir garsu.

Ši dvasinė giminystė pasireiškia atlaidų privilegija, - nuo šiol aplankiusiems Šiluvos Baziliką
yra suteikiama galimybė pelnyti Santa Maria Maggiori bazilikai skirtuosius atlaidus. Atlaidų skyrimo
dekretas nurodo šias datas, kuomet teikiami visuotiniai atlaidai:

  • Švč. Mergelės Marijos Didžiosios pašventinimo metinių liturginis minėjimas, - rugpjūčio 5 d.
  •  Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos titulo šventė – rugsėjo 8 d.
  • Mergelės Marijos liturginėse iškilmės – sausio 1 d; kovo 25 d; rugpjūčio 15 d; gruodžio 8 d.
  • Vienąkart per metus kiekvieno tikinčiojo laisvai pasirinktą dieną.
  • Bet kuriuo metu į šventovę atvykusioms piligrimų grupėms.

Visuotiniams atlaidams pelnyti sąlygos yra įprastos: atlikti išpažintį (būti atlikus bent prieš
kelias savaites), sudalyvauti Šventosiose Mišiose ir priimti Komuniją, pasimelsti Šventojo Tėvo
intencija, sukalbant Tėve Mūsų ir Tikėjimo išpažinimą.
Dabar reikėtų priminti Katalikų Bažnyčios mokymą apie atlaidus. Šis žodis mums dažniausia
siejasi su parapijos švente. Ypač dabar, vasaros metu. Tačiau atlaidai yra daug daugiau ir daug
svarbiau nei vien graži bažnytinė šventė.
Katalikų Bažnyčios katekizmas moko: „Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių
kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje. Jį gauna aiškiai nurodytomis sąlygomis tinkamai
pasirengęs krikščionis tarpininkaujant Bažnyčiai“ (KBK 1471). Ką šis teismo nurodymais kvepiantis
sakinys nori pasakyti?
Visi sutinkame, kad kiekvienas veiksmas, ar geras ar blogas, sukelia pasekmes. Atlikta
nuodėmė irgi turi ją lydinčias pasekmes, - sukelia netvarką mano sieloje o per tai ir pasaulyje: žaloja
mano ryšį su Dievu, artimu ir pačiu savimi. Idant nuodėmė būtų pilnai įveikta, neužtenka vien tik jos
atleidimo, kurį gauname atlikę išpažintį, - reikia ir išgydymo tų žaizdų, kurias nuodėmė padarė. Tai
kaip gyvybę gelbstinčios operacijos atlikimas, kurią chirurgas padaro be paciento bendradarbiavimo ir
reabilitacija po operacijos, kur jau reikia ir ligonio ir gydytojo veikimo kartu. Išpažintis yra kaip
mirtinos kulkos išėmimas, o atlaidai, - kaip kulkos paliktos žaizdos užgydymas.
Katekizmo minima „laikinoji bausmė“ ir yra šie nuodėmės padariniai, kurių varginimą
patiriame, ir kurių išgydymą nupelno atlaidai. Šį išgydymą galime patirti čia žemėje, arba po mirties
būti nuvalyti Dievo meilės ugnies liepsna (Skaistykla).
Kadangi kaip ir ligonio sveikime dalyvauja daugelis, - ligoninės personalas, artimieji, taip ir
gydant nuodėmės padarinius nesame palikti vieni. Bažnyčia kaip mylinti Motina ateina į pagalbą savo
vaikams. Ji turi vaistinėlę - thesaurus Ecclesiae (Bažnyčios Lobynas), kur laikomi geriausi vaistai:
Viešpaties Jėzaus, Mergelės Marijos ir visų šventųjų nuopelnai (geri darbai, maldos), kurių dėka mes
esame išgydomi.
Kartu esame kviečiami dėti pastangas patys, nes juk nei gydytojas, nei namiškiai nepasveiks už
patį ligonį. Idant pelnytume atlaidus, - turime išpildyti atitinkamas sąlygas.
Taigi atlaidai – tai išgydymo ir išlaisvinimo šventė, iškeltos vaišės grįžusiam Sūnui Palaidūnui.
Nebijokime pasinaudoti šia teikiama dovana.

Marijos Didžioji Bazilika iškilusi kaip Dievo Tautos meilės Mergelei Marijai paminklas, mena
didingus krikščionijos įvykius, prie kurių galime nuo šiol prisiliesti ir mes, aplankydami Šiluvos
šventovę. Tepadrąsina mus šie šventojo Kirilo Aleksandriečio žodžiai pasakyti Efezo Susirinkime (431
m.) skelbiantys Marijos šlovę: „Būk pasveikinta, savo šventose mergelės įsčiose pradėjusioji
neišmatuojamą ir nesuvokiamą; tavo dėka yra šlovinama ir garbinama šventoji Trejybė; tavo dėka
brangusis kryžius visame pasaulyje vadinamas šventu ir garbingu; tavo dėka džiaugiasi angelai ir
arkangelai; tavo dėka išvaikomos piktosios dvasios; tavo dėka iš dangaus krito gundytojas velnias;
tavo dėka buvo paimtas į dangų nupuolęs kūrinys; tavo dėka visa kūrinija, apimta beprotiškos
stabmeldystės, pasiekė tiesos pažinimą; tavo dėka tikintieji gavo krikštą; tavo dėka išsiliejo džiaugsmo
aliejus; tavo dėka visame pasaulyje buvo įkurtos Bažnyčios; tavo dėka ima atgailauti pagonys.“

Kun. Robertas Urbonavičius
Šiluvos šventovės vikaras


Vyrų maldos grupė!

Nuo liepos 5 dienos vyrai kviečiami į maldos bendrystę.

Susitikimai vyks trečiadieniais po 18.00 šv. Mišių Šiluvos piligrimų centre.

Susitikim išgyventi bendrystę.


Ligonių diena Šiluvoje

Birželio 30 – oji Ligonių diena Šiluvoje. Melsimės fizinio ir dvasinio išgijimo Šiluvos Dievo Motinos Ligonių Sveikatos užtarimu.

12.00 Šv. Mišios. Po jų asmeninis kunigų palaiminimas (Bazilikoje)

17:00 rožinio procesija nuo koplyčios (Aikštėje)

18.00 Šv. Mišios (Bazilikoje) Po 18.00 šv. Mišių adoracija ir vidinio gydymo pamaldos.

Pamaldų metu  dalinsis psichoterapeutas Wim du Plessis, kilęs iš Pietų Afrikos Respublikos, šiuo metu gyvenantis Belgijoje, drauge dalyvausiantis vidinio gydymo maldoje. šv. Mišiose ir vidinio gydymo pamaldose giedos Šiluvos maldos grupė, o maldoje taip pat tarnaus „Gailestingumo versmės“ bendruomenė.


Rūpintojėlių paroda- „Tėvas, kuris rūpinasi“

„Tėvas, kuris rūpinasi“

Besirūpinančio tėvo provaizdis – tai neatsiejama krikščionybės, bet tuo
pačiu ir itin unikali lietuvybės dalis, kaip ir kryždirbystė bei rūpintojėlių
drožimas. Tai savotiška malda, meditacija, į kurią sutelkiamas visas paprastas,
tačiau itin prasmingas tikėjimas. Tamsūs žiemos vakarai, kai žemės darbai
būdavo nebeaktualūs, tapdavo aktyviu Dievo ir žmogaus dialogu. Biblijoje
medis yra kaip gyvybės, pažinimo, o svarbiausia – atpirkimo ženklas.


Prieš jūsų akis – medinių rūpintojėlių gausa, kurta skirtingų tautodailės
meistrų ir jų mokinių. Ji leidžia kiekvienam apsilankiusiam išgyventi potyrį, jog
žmogui ne tik suteikta kūrybiškumo dovana, tačiau taip pat ir gili bendrystė.
Kviečiame pažvelgti bei drauge panirti į išgyvenimą, jog Tėvas visada mumis
rūpinasi. Tikime, jog tuomet ir malda „Tėve mūsų“ suskambės kitu akordu
širdyje.

Parodos organizatoriai: VšĮ Šiluvos piligrimų centras
Parodos draugai: Raseinių krašto istorijos muziejus
Parodos kuratorė: s. Regina Teresiutė
Parodos vieta: Šiluvos piligrimų centras M. Jurgaičio a. 17A, Šiluva
Paroda veikia iki 2023 m. spalio 1 d.


"Nebijok...tu nesi vienas" renginys apie ligonių slaugą

Į Šiluvą atvyksta būriai piligrimų. Vieni nešasi savo intencijas, kiti savo artimųjų, vieni prašo dvasinio išgydymo sau arba artimiesiems, kiti fizinio.
Birželio 30 vyks renginys, kurio metu bus kalbama apie ligonių slaugą namuose. Daugiau informacijos plakate.
Susitikim ir truputį giliau pažinkim šią jautrią ir tokią reikalingą temą.

Kviečiame į „Piligrimo užeigėlę“!

Įsibėgėjant vasariškiems orams, ir ieškant vietų, kur truputį atitrūkti nuo kasdienybės ir stabtelėti, turime labai džiugią naujieną! Šiluvos Piligrimų namuose savaitgaliais kviečiame į „Piligrimo užeigėlę“, kurioje Jūsų laukia skani kava, arbata su pyragėliu ar sumuštinuku.

Laukiame leidžiantis į Piligrimystę pas Mamą Mariją ir stabtelėti ne tik Piligrimų Centre, bet ir  „Piligrimo užeigėlėje“.


III tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje

Trečioji mokslinė konferencija Šiluvoje kvies kalbėti apie kūrybiškumą

Birželio 12 d. į Šiluvos šventovę kviečiami sugrįžti mokslo piligrimai bei drauge diskutuoti krikščionybės ir kūrybiškumo tema. Būti kūrybiškam – Dievo pašaukimas žmogui. Pradžios knygoje skaitome, jog Viešpats Kūrėjas sukuria žmogų kaip mažąjį kūrėją, pašauktą bendradarbiauti didžiajame ir besitęsiančiame kūrinijos kūrimo akte. Būti žmogumi savaime reiškia atspindėti Dievo kūrybiškumą savuoju kūrybiškumu. Vis dėlto kūrybiškumas tarsi įkalina. Postmodernioje visuomenėje elgtis kūrybiškai tampa ne tik mados šauksmu, bet ir imperatyvu kiekvienam žmogui. Susiformuoja tokios sąvokos kaip kūrybinės industrijos, kūrybos ekonomika, dėl kurių kūrybiškumas tampa privalomas. Gyvenant informacijos amžiuje, socialiniai tinklai įgalina kiekvieną būti kūrėju. Tačiau ar tai nemenkina pačios kūrybos kaip išimtinės ir pakylėtos veiklos sampratos? Ar kūryba netampa vienadiene, profaniška, nenešančia ilgalaikių gyvenimo pokyčių?

III tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje skirta nagrinėti fundamentalią kūrybos ir kūrybiškumo sampratą teologijos ir kitų mokslų požiūriu, tarpdiscipliniškai pažvelgti į kūrybos problematiką įvairiose žmogaus gyvenimo ir veiklos sferose.

Konferencijos organizatoriai: VšĮ Šiluvos piligrimų centras ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas.

Pageidaujantys dalyvauti konferencijoje kviečiami registruotis info@siluva.lt

PROGRAMA

Birželio 12 d. Šiluvos piligrimų centras

10.50 – 11.00 Sveikinimo žodis.

11.00 – 11.15 Doc. dr. Kastytis Rudokas „Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia. A. Vivulskio genijus kuriant ex nihilo“

11.15 – 11.30 Milda Vitkutė „Benedikto XVI liturgijos teologija: kūrybiškumas kaip egzistencinės tuštumos maskavimas“

11.30 – 11.45 Kun. dokt. br. Vidas Labanauskas OCD „Šv. Jėzaus Teresė Avilietė:  moters kūrybiškumas ir drąsa XXI amžiui“

11.45 – 12.00 s. dokt. Dominyka – Violeta Slepikaitė „Didysis Meilės įsakymas: Jn 13,34 – galia kūrybiškumui“

12.00 – 12.30 Diskusija

14.00 – 14.15 Kun. dr. Nerijus Pipiras „Tremtinių religinė kūryba kaip vilties ženklas: maldaknygė „Marija, gelbėki mus“

14.15 – 14.30 Prof. dr. Rasa Čepaitienė „Kūrybiškumas ir pasipriešinimas: disidentų būdai apgauti sistemą“

14.30 – 14.45 Kun. dr. Modris Lācis „Tiltas ir upė: teologinių įvaizdžių taikymo kūrybiškumas šv. Kotrynos Sienietės tekstuose“

14.45 - 15.00 Kun. prof. dr. Rimantas Skinkaitis "Antropologiniai ir teologiniai žmogaus kūrybiškumo aspektai"

15.00 – 15.30 Baigiamoji diskusija

18.00 Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje

Birželio 13 d. Švč. Mergelės Marijos diena Šiluvoje

Programa:

Išvakarėse, birželio 12 d. nuo 22 valandos vyks Švenčiausiojo Sakramento Adoracija. Budėjimas ir maldos vyks visą naktį iki birželio 13 d. 7 val. ryto.

7.00 Šv. Mišios (Bazilikoje)

8.00 Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)

9.00 Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)

10.00 Šv. Mišios (Bazilikoje)

10.45 Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje)

11.00 Katechezė

11.30 Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje)

12.00 Pagrindinės šv. Mišios (Bazilikoje)

14.00 Iniciatyva „Šiluvoje skaitome“ – doc. dr. Kastyčio Rudoko monografijos „Totalinis paveldas“ pristatymas Šiluvos piligrimų centre. Dalyvauja monografijos autorius ir Raseinių rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Armandas Mockus. Moderuoja prof. dr. Rasa Čepaitienė

 

Konferencijos mokslinis komitetas:

Pirmininkas: doc. dr. Benas Ulevičius

Pavaduotojas: dr. Kastytis Rudokas

Nariai: prof. dr. Žanete Narkēviča, prof. dr. Marek Chmielewsky, doc. dr. Piotr T. Nowakowski, prof. dr. Birutė Obelenienė, prof. dr. Artūras Lukaševičius

 

Konferencijos organizacinis komitetas:

Pirmininkė: Silvija Čižaitė-Rudokienė

Nariai: Kun. Robertas Urbonavičius, doc. dr. Kastytis Rudokas

Organizatoriai: VšĮ Šiluvos piligrimų centras ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas

Konferencijos globėjas: Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas

Konferencijos partneriai: Kauno arkivyskupija, Raseinių krašto istorijos muziejus

Informaciniai rėmėjai: Marijos Radijas, internetinis portalas Raseinių naujienos, internetinis portalas Mano Raseiniai


Dr. Kastyčio Rudoko monografijos „Totalinis paveldas“ pristatymas

Birželio 12-ąją dieną vyksta trečioji mokslinė konferencija Šiluvoje, į kurią šiemet Šiluvos piligrimų centras drauge su Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultetu kviečia diskutuoti krikščionybės ir kūrybiškumo tema. Todėl tikslinga birželio mėnesį skirti mokslinės monografijos „Totalinis paveldas“ skaitymui, kuri neabejotinai paliečia ir tokią kultūrinio bei architektūros ir urbanistinio paveldo prisodrintą vietą kaip Šiluvos šventovė.
Knygos pristatymas – diskusija, kurioje dalyvaus knygos autorius bei Raseinių rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Armandas Mockus, moderuos prof. dr. Rasa Čepaitienė įvyks birželio 13 d. 14 val. Šiluvos piligrimų centre.