Maldos Šv. Juozapui ir Šv. Šeimai

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis Juozapai, | melski už mus!
Garbingasis Dovydo palikuoni,
Patriarchų šviesybe,
Dievo Gimdytojos sužadėtini,
Drovusis Švenčiausiosios Mergelės saugotojau,
Dievo Sūnaus maitintojau,
Stropusis Kristaus gynėjau,
Šventosios šeimos galva,
Juozapai teisingasis,
Juozapai tyrasis,
Juozapai išmintingasis,
Juozapai tvirtasis,
Juozapai klusnusis,
Juozapai ištikimasis,
Juozapai kantrusis,
Neturto mylėtojau,
Darbininkų pavyzdy,
Šeimos gyvenimo puošmena,
Nekaltųjų saugotojau,
Šeimų stiprybe,
Vargdienių paguoda,
Ligonių viltie,
Mirštančiųjų užtarėjau,
Piktųjų dvasių baime,
Šventosios Bažnyčios globėjau, | melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!
Ir visų savo turtų valdytoju!

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Malda į Šventąjį Juozapą

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

Kristau pasigailėk, Kristau pasigailėk.
Viešpatie pasigailėk, Viešpatie pasigailėk.
Kristau išgirsk mus. Kristau išgirsk mus.
Kristau išklausyk mus. Kristau išklausyk mus.

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų.
Sūnau pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų.
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų.
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų.

Jėzau, gyvojo Dievo Sūnau, kuris žmogumi tapęs iš meilės mums, šeimos ryšius padarei kilnius ir juos pašventinai,
pasigailėk mūsų.
Jėzau, Marija ir Juozapai, kuriuos visas pasaulis garbina kaip Šventąją Šeimą,
gelbėkite mus.

Šventoji Šeima, Švč. Trejybės atvaizde žemėje | gelbėk mus!
Šventoji Šeima, tobulas visų dorybių pavyzdy,
Šventoji Šeima, nepriimta Betliejaus žmonių, bet angelų giesmės išaukštinta,
Šventoji Šeima, kuri sulaukei piemenų pagarbos ir išminčių dovanų,
Šventoji Šeima, šventojo senelio Simeono išaukštinta,
Šventoji Šeima, persekiota ir priversta slapstytis pagonių žemėje,
Šventoji Šeima, kuri gyveni pasislėpusi ir neatpažinta,
Šventoji Šeima, ištikima Viešpaties įstatymams,
Šventoji Šeima, krikščioniškoje dvasioje atgimdytų šeimų pavyzdy,
Šventoji Šeima, kurios galva yra tėviškumo pavyzdys,
Šventoji Šeima, kurios motina yra motiniškumo pavyzdys,
Šventoji Šeima, kurios Sūnus yra paklusnumo ir sūniškos meilės pavyzdys,
Šventoji Šeima, visų krikščioniškųjų šeimų saugotoja ir globėja,
Šventoji Šeima, mūsų prieglobsti gyvenime ir viltie mirties valandą, | gelbėk mus!

Nuo visko, kas gali iš mūsų atimti ramybę ir širdžių vienybę, o Šventoji Šeima, | išlaisvink mus!
Iš pasaulio malonumų, o Šventoji Šeima,
Iš širdžių nevilties, o Šventoji Šeima,
Iš prisirišimo prie žemiškųjų gėrybių, o Šventoji Šeima,
Iš tuščios garbės troškimo, o Šventoji Šeima,
Nuo abejingumo Dievo tarnyboje, o Šventoji Šeima,
Nuo blogos mirties, o Šventoji Šeima,
Dėl tobulos Tavo širdžių vienybės, o Šventoji Šeima,
Dėl Tavo neturto ir Tavo nuolankumo, o Šventoji Šeima, | išlaisvink mus!

Dėl Tavo tobulo paklusnumo, o Šventoji Šeima, | išklausyk mus!
Dėl Tavo kančių ir skausmingų išgyvenimų, o Šventoji Šeima,
Dėl Tavo darbo ir Tavo sunkumų, o Šventoji Šeima,
Dėl Tavo maldų ir Tavo tylos, o Šventoji Šeima,
Dėl Tavo veiksmų tobulumo, o Šventoji Šeima, | išklausyk mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus Viešpatie.

O garbingoji Šventoji Šeima, mes su meile ir pasitikėjimu glaudžiamės prie Tavęs.
Leisk pajusti Tavo išganingos apsaugos poveikį.