Kaip gauti atlaidus?

Atlaidai gaunami per Bažnyčią. Bažnyčia gali laikinąsias bausmes atleisti prie mūsų gerų darbų prijungdama dalį Jėzaus, Marijos bei šventųjų nuopelnų, nes Viešpats jai yra patikėjęs šių nuopelnų lobyną.

Atlaidai yra daliniai arba visuotiniai, žiūrint, ar jie atleidžia tik dalį laikinosios bausmės už nuodėmes, ar ją visą. Dalinius atlaidus galime pelnyti daug kartų per dieną, visuotinius – tik vieną kartą dienoje.

Atlaidus Bažnyčia teikia šiame pasaulyje tik juos laiminčiojo naudai, jų negalima skirti už kitus gyvuosius žmones.

Tačiau atlaidai gali būti pritaikomi mirusiesiems užtarimo būdu. Jei žinotume, kokios sunkios yra skaistyklos kančios, uoliau stengtumės naudotis teikiamomis atlaidų malonėmis. Pelnyti atlaidus mirusiems yra didžiulės vertės artimo meilės darbas, kuriuo galime jiems padėti. Iš skaistyklos išvaduotos vėlės taps uoliomis mūsų užtarėjomis danguje.

Daliniai ir visuotiniai atlaidai gaunami išpildžius nustatytas sąlygas. Sąlygas gauti atlaidams nustato Apaštalų Sostas, Apaštališkoji Penitenciarija – viena iš popiežiaus vardu vykdančių savo misiją Bažnyčioje kongregacijų.

Dabartinės bendrosios atlaidų taisyklės nustatytos 1999 m. išleistame rinkinyje „Enchiridion indulgentiarum“.

Plačiau asmeninėms studijoms:
http://www.lcn.lt/bzinios/bz0012/012str.html

Sąlygos gauti atlaidus

Atlaidus laimėti gali kiekvienas pakrikštytas, neekskomunikuotas, esantis be sunkios nuodėmės žmogus.

Bendros sąlygos atlaidams gauti:
– atsisakyti prisirišimo prie bet kokios, kad ir lengvos, nuodėmės (padaryti pasiryžimą jų nedaryti);
– turėti bent bendrą intenciją gauti atlaidus;
– nustatytu laiku bei sąlygomis pilnai ir tiksliai atlikti įsakytus darbus.

Papildomos sąlygos gauti visuotiniams atlaidams:

1. atlikti išpažintį (būti malonės būsenoje, t.y. be sunkios nuodėmės)
Ši sąlyga gali būti įvykdyta ir prieš įsakyto darbo įvykdymą. Vieną kartą atlikus išpažintį, galima gauti daugiau kartų visuotinius atlaidus.

2. priimti sakramentinę šv. Komuniją

Priimti šv. Komuniją pritinka tą pačią dieną, kada atliekamas darbas. Vieną kartą priėmus šv. Komuniją gaunami tik vieneri visuotiniai atlaidai.

3. pasimelsti šv. Tėvo intencija (tai malda ne už popiežių, bet ta intencija, kuria kiekvieną mėnesį meldžiasi Šventasis Tėvas)

Pasimelsti popiežiaus intencija pritinka tą pačią dieną, kada atliekamas darbas. Ši sąlyga visiškai įvykdoma, vieną kartą sukalbėjus „Tėve mūsų” ir „Sveika, Marija”. Tačiau leidžiama sukalbėti ir bet kurią kitą maldą pagal kiekvieno pamaldumą ir nusiteikimą.

Jei neįvykdoma kuri nors iš minėtųjų sąlygų, gaunami tik daliniai atlaidai.

Maldingi veiksmai, už kuriuos gaunami visuotiniai atlaidai

Visuotiniams atlaidams laimėti reikia išpildyti tris aukščiau paminėtas sąlygas ir įvykdyti atlaidais pažymėtą darbą (atlikti nurodytą maldingą veiksmą):

Eucharistijos garbinimas. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris aplanko Švenčiausiąjį Sakramentą ir bent pusvalandį adoruoja.

Kryžiaus kelio ėjimas. Visuotiniai atlaidai pelnomi apėjus 14 stočių Kryžiaus kelią ir jo metu mąstant apie Viešpaties Kančią ir Mirtį.

Rožinio malda. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, šeimoje, bendruomenėje ar grupėje pamaldžiai kalba bent vieną rožinio dalį apmąstant paslaptis.

Šventojo Rašto skaitymas. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris su derama Dievo žodžiui pagarba kaip dvasinį skaitymą bent pusvalandį skaito arba klauso Šventąjį Raštą (Bažnyčios patvirtintą tekstą).

Dievo Gailestingumo vainikėlio malda. 2018 m. spalio 5 d. Šventasis Tėvas Pranciškus suteikė visuotinius atlaidus visiems tikintiesiems, kurie Lietuvos teritorijoje esančioje bažnyčioje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda prieš viešai išstatytą arba tabernakulyje saugomą Švenčiausiąjį Sakramentą.

Pirmą sausio mėnesio dieną meldžiantis už Naujuosius metus bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvaujant iškilmingai giedamas arba recituojamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk”.

Didįjį ketvirtadienį po Paskutinės vakarienės Mišių, pastačius Švenčiausiąjį Sakramentą į tabernakulį, giedamas „Prieš taip didį sakramentą”;

Didįjį penktadienį pamaldus dalyvavimas Kryžiaus pagerbimo liturginėse apeigose.

Velyknaktį arba per savo krikšto metines bet kuria teisėtai aprobuota formule atnaujinami krikšto pažadai.

Per Sekmines bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvaujant iškilmingai giedamas arba recituojamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk”.

Kristaus Kūno ir Kraujo šventės metu pamaldus dalyvavimas iškilmingoje Eucharistijos procesijoje bažnyčios viduje ar šalia jos.

Per Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventę viešai sukalbama atsilyginimo malda „Gerasis Jėzau”.

Kurio nors šventojo ar palaimintojo dieną aplankoma bažnyčią arba koplyčią, kurioje tą dieną vyksta to šventojo ar palaimintojo garbei skirtos iškilmės, sukalbant „Tėve mūsų“ ir „Tikiu Dievą Tėvą“.

Vėlinių aštuondienio metu pamaldus kapinių aplankymas bent mintimis pasimeldžiant už mirusiuosius. Šiuos atlaidus galima pelnyti ir mirusiųjų naudai.

Vėlinių dieną (lapkričio 2 d.) pamaldus bažnyčios ar viešos koplyčios aplankymas ten sukalbant „Tėve mūsų“ ir „Tikiu Dievą Tėvą“. Šiuos atlaidus galima pelnyti ir mirusiųjų naudai.

Per Kristaus Karaliaus šventę viešai sukalbamas žmonijos pasiaukojimo Jėzui Kristui Karaliui aktas „Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau”.

Paskutinę metų dieną dėkojant Dievui už praėjusius metus bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvaujant iškilmingai giedamas arba recituojamas himnas „Tave, Dieve, garbinam ”.

Popiežiaus palaiminimas. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, pamaldžiai priimančiam Romos miestui ir pasauliui (Urbi et Orbi) popiežiaus teikiamą palaiminimą arba vyskupo savo vyskupijoje teikiamą popiežiškąjį palaiminimą. Tokie atlaidai pelnomi ir jei pamaldžiai ir pagarbiai ta intencija transliuojamų pamaldų klausomasi per radiją ar jos sekamos per televiziją.

Dienos, visuotinai pašvęstos kokiems nors religiniams tikslams. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris pamaldžiai dalyvauja visuotiniuose dvasiniuose renginiuose, skirtuose kokiam nors maldingam religiniam tikslui, pvz., meldžiantis už dvasinius pašaukimus, rūpinantis sergančiais ir neįgaliaisiais, meldžiantis už jaunimo dvasinius reikalus ar pan.

Pirmoji Šv. Komunija. Visuotiniai atlaidai suteikiami tikinčiajam, kuris pirmą kartą priima šv. Komuniją arba pamaldžiai dalyvauja pirmosios šv. Komunijos pamaldose.

Rekolekcijos. Bent tris pilnas dienas dalyvaujantiems rekolekcijose tikintiesiems suteikiami visuotiniai atlaidai.

Maldos už krikščionių vienybę savaitė. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris aktyviai dalyvavo maldos už krikščionių vienybę savaitėje ir tos savaitės užbaigimo renginiuose.

Primicijos. Suteikiami visuotiniai atlaidai kunigui, pirmą kartą celebruojančiam Mišias nustatytą dieną su žmonėmis, ir tikinčiajam, kuris tose Mišiose pamaldžiai dalyvauja.

Kunigystės bei vyskupystės sukakčių minėjimas. Suteikiami visuotiniai atlaidai kunigui, švenčiančiam 25-ąsias, 50-ąsias, 60-ąsias ir 70-ąsias savo kunigystės šventimų metines, bei vyskupui, švenčiančiam 25-ąsias, 40-ąsias ir 50-ąsias savo vyskupystės šventimų metines, kai jie atnaujina Dievui pasiryžimą ištikimai vykdyti savo pareigas. Šiuos atlaidus gali pelnyti ir kiekvienas tikintysis, pamaldžiai dalyvaujantis šiose sukakties Mišiose.

Vyskupijos sinodas. Vyskupijos sinodo metu visuotiniai atlaidai suteikiami tikinčiajam, aplankančiam tą bažnyčią, kurioje vyksta sinodas.

Vyskupo vizitacija. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris vyskupo vizitacijos pamaldose atlieka šventas pareigas.

Mirties valanda. Mirties pavojuje esančiam tikinčiajam kunigas, teikdamas sakramentus, suteikia Apaštališkąjį palaiminimą su visuotiniais atlaidais. Jei nėra kunigo, mirties pavojuje esančiam tikinčiajam, tinkamai pasiruošus, gailestingoji Motina Bažnyčia suteikia visuotinius atlaidus, laimimus mirties valandą, jei jis savo gyvenime pastoviai kalbėdavo kokią nors maldą. Tai atstoja tris įprastas visuotinių atlaidų laimėjimo sąlygas. Šiems visuotiniams atlaidams laimėti labai tinka turėti kryžių. Juos tikintysis gali laimėti mirties valandą, nors ir būtų tą dieną jau laimėjęs kitus visuotinius atlaidus. Su šia Bažnyčios teikiama gerove reikėtų tikinčiuosius kiek galint dažniau supažindinti.

Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris aplanko šias šventoves ir pamaldžiai ten sukalba Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą:

Vieną iš keturių patriarchinių Romos bazilikų.

Mažąją baziliką per jos titulo šventę, Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šventę (birželio 29 d.), Porciunkulės atlaidų dieną (rugpjūčio 2 d.) arba bet kurią kitą laisvai pasirinktą metų dieną.

Katedrą per jos titulo šventę, Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šventę (birželio 29 d.), Šv. apaštalo Petro Sosto šventę (vasario 22 d.) arba Porciunkulės atlaidų dieną (rugpjūčio 2 d.).

Tarptautinę, nacionalinę ar vyskupijos šventovę, patvirtintą kompetentingo autoriteto, per jos titulo šventę, bet kurią kitą laisvai pasirinktą dieną arba maldininkų gausaus lankymo metu.

Parapijos bažnyčią per jos titulo šventę ir Porciunkulės atlaidų dieną (rugpjūčio 2 d.).

Bažnyčią arba altorių jų konsekravimo dieną.

Vienuolyno bažnyčią arba koplyčią per šventojo steigėjo šventę.

Jei įsakyta aplankyti bažnyčią ar koplyčią kurią nors dieną, jai suteiktus atlaidus, galima gauti nuo išvakarių vidudienio iki tos dienos vidurnakčio.

Visas atlaidų sąrašas lietuvių kalba pagal „Enchiridion indulgentiarum“ (1999): http://www.lcn.lt/bzinios/bz0012/012str.html