Nuo seno katalikai naudoja tokią maldų formą kaip devyndieniai, kitaip vadinami novenomis. Ypač daug jų skiria­ma Dievo Motinai Marijai. Jie susideda iš maldų, mąstymų, trumpų maldelių, giesmių. Devyndienis sudarytas taip, kad žmogus pažvelgęs į savo sąžinę ir pajutęs savo nuodėmingu­mą, atsigręžtų širdimi į Viešpatį ir šauktųsi Jo pasigailėjimo. Tegul Dievo Motina – ištikimybės Dievo valiai pavyzdys – visada užtaria nuoširdžiai besimeldžiantį žmogų, gyvenimo piligrimą, einantį amžinųjų Dievo tėvo namų link.

Ką reikia atlikti per devyndienį?

1. Atlikti išpažintį ir priimti Švč. Sakramentą.

2. Kasdien padaryti gera artimui ir Švč. Marijos garbei. Galima pasimelsti, pasninkauti, padėti kitam, duoti išmaldą ir t. t. Gera yra užsakyti ar dalyvauti šv. Mišiose. Ligoniams dvasiškai suartėti su Švč. Marija gali padėti sveikieji, pasimelsdami kartu.

3. Aplankyti bažnyčią ir pasimelsti prieš Švč. Marijos paveikslą. Esant toli nuo Šiluvos, galima melstis į Švč. Motiną namie.

4. Ir sveikieji, ir ligoniai, turi atlikti atgailą ir pasižadėti pasitaisyti. Tam tinka išpažintis.

Ligoniai, prašydami sveikatos, ir visi kiti, prašydami sau reikalingų palengvinimų, malonių, turi prisiminti, kad Dievas žino, kas jiems reikalinga. Dievas gali ir nesuteikti prašomų dalykų išganymo labui. Turi viešpatauti gilus nusižeminimas.

Malda į Šventąją Dvasią

Ateik, Šventoji Dvasia, į Tavo ištikimųjų širdis ir uždek jose meilės ugnį. Ir jie atsinaujins.

Melskimės

Dieve, kuris pripildei Tavo ištikimųjų širdis Šventosios Dvasios, duok mums šviesų protą ir ramybę. Per Viešpatį mūsų Jėzų Kristų, kuris gyvena ir viešpatauja vienybėj su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia per amžius. Amen.

Malda [į Šventąją Dvasią] prieš apmąstymą

O maloningas Dieve, kuris trokšte troškai mano išganymo ir dėl to tiek kentėjai ir numirei ant kryžiaus. Štai mano siela trokšta apsiplauti ir Tavyje atgyti. Duok man, mano Dieve, malonių, sutvarkyk mano mintis, protą, atmintį ir troškimus taip, kad galėčiau save pažinti, nuvalyti savo sielą ir paaukoti Tau. Švenčiausioji Marija, padėk man! Amen.

Malda po apmąstymo

Ačiū Tau, Dieve, už suteiktas dovanas. Suprantu dabar, kad buvau paklydęs, nors Tu, gerasis Tėve, perspėjai. Dangų ir žemę valdo tavo, Dieve, išmintis, o aš norėjau ją paniekinti. Dangus ir žemė klauso Tavo Žodžio, o aš, jį atstūmęs, klausiau savo kūno, piktosios dvasios ir pasaulio. Taip atsitraukiau nuo Tavęs, išmėčiau gautas dovanas ir ėjau prapul­tin. Dabar mano akys atsivėrė, protas nušvito, ausys Tavo balsą išgirdo ir aš noriu grįžti į tikrąjį išgany­mo kelią, tik, Viešpatie Dieve, atleisk man mano kaltes ir neatimk iš manęs malonių. Amen.
O Marija, stebuklais Šiluvoj garbinga! – išprašyk iš Dievo mano pasitaisymui ir sustiprėjimui reika­lingų malonių. Amen.

Skaitymas ir mąstymas

Jėzus Kristus yra mūsų išganymas ir kartu mū­sų išganymo tarpininkas. Mirdamas ant kryžiaus, tarpininku tarp Dievo ir žmonių Jis paskyrė savo Motiną Mariją. Taigi davė Jai didelę galią mus už­tarti, ginti, kad mes per Švč. Mariją gautume iš Dievo reikalingų malonių. Mes aiškiai matome ir jaučiame Švč. Mergelės Marijos užtarimą. Ir Šilu­voje Ji atėjo su didžiausia užuojauta mūsų gelbėti. Gaila Jai visų, todėl Ji nė vieno neatstumia. Prašyk ir tu, žmogau. Jei tie prašomieji dalykai nebus tavo išganymui kenksmingi, juos gausi.

Įsigilinimas į save

Mąstyk, ar esi vertas užtarimo. Peržiūrėk savo nuodėmes. Gailėkis už jas, prašyk Švč. Marijos užtarimo ir sužadink savyje viltį jo sulaukti.

Malda

Visa savo siela šaukiuosi į Tave Švč. Mergele Marija! Tu esi mano pirmasis ramstis, nes Tu turi iš Dievo galią mane sušelpti, man padėti. Pažiūrėk į nevertą Tavo sūnų, pamatyk jo nuopuolį, silpnumą ir norą pasitaisyti, grįžti pas Dievą. Išprašyk iš savo Sūnaus Jėzaus Kristaus man pasigailėjimo.

Niekas, o niekas nepasigailės ir nesustiprins manęs, jei Tu, Švč. Marija, nepasigailėsi! Tu esi tikroji mano Užtarėja! Kur gi šiandien aš suspausta siela bėgsiu, jei ne pas tave, o Švč. Marija?

Giesmė

O Marija galingoji,
Dėl visų maloningoji,
Žvelk į mane nuodėmingą,
Gelbėk varge nelaimingą.

O Marija, Viltie mano,
Tavo meilė vis gano:
Vandenynuose, miškuose,
Ir neprietelių naguose.

Kas sugraudina tik širdį,
To kiekvieną maldą girdi.
Prašančius malonių Tavo
Užtari pas Sūnų savo.

Tavo globa prisidengę
Ginklų ir ugnies išvengia,
Nes prieš Tavo šventą valią
Niekas priešintis negali.

Dar pasaulis neregėjo,
Kas tau priešintis galėjo,
Kas dėl to karštai maldauja,
Mato tuoj stebuklą naują.

Tavo ta valia galinga
Trėmė mokslą melagingą
Ir kalvinus išnaikino,
Tikėjimą atgaivino.

Mano širdis Tavęs šaukia,
Liūdnas balsas dangun plaukia!
Ko aš trokštu, Tu man duoki,
Iš kaltybių išvaduoki!

O Švenčiausioji Trejybė,
Žmogaus protui paslaptybė,
Per Marijos užtarimą
Suteik sielai išganymą. Amen.

Sukalbėk 3 Sveika, Marija.

Maldelė

O Švč. Mergele Marija, kuri nė vieno, Tavo užtarimo prašančio, neapleidi, neatstumk šiandien ir manęs; išprašyk iš savo brangiausio Sūnaus man pasigailėjimo ir reikalingų malonių. Švč. Mergele Marija, Dievo Motina, melski už  mus.

Skaitymas ir mąstymas

Žmogus be reikalo pagalbos nešaukia. Jei tu, žmo­gau, šiandien šaukies Marijos pagalbos, reiškia tave ištiko nelaimė: liga, praradai turtą, pakrypai blogą kelią – nusidėjai…

Jei taip, tai apmąstyk savo gyvenimą, gal tu pats esi kaltas ir Dievas už tai baudžia. Daryk tai nusižeminęs ir jei atrasi save esant bausmės vertą, apkaltink save, tvirtai pasiryžk pasitaisyti. Prašyk Švč. Mergelę Mariją pagalbos.

Malda

Visa savo siela šaukiuosi Tave, o Švč. Mergele Marija! … (kaip pirmą dieną).

Vakar supratau, kad Dievas baudžia žmones, no­rėdamas jiems padėti, leisdamas susiprasti ir grįžti į Jį. Argi žmogus negali Jam būti už tai dėkingas? Juk, jei Dievas žmonėmis nesirūpintų, turbūt visi pražūtų. O gerasis Dievas ne tik šaukia į save, žadė­damas amžinąją laimę, bet neklausančius dar per­spėja: siunčia nelaimių, vargų, nepasisekimų, kad tik sugrįžtų. Jeigu žmogui ir to neužtektų, tai ko tuomet jis būtų vertas? Argi žmogui amžina laimė kaip tinginiui kiaušinis turėtų būti tiesiog paduota. Sunku ir baisu būtų paskutiniojo teismo dieną išgirsti pasmerkimo žodžius. Pasigailėk, žmogau, pats savęs, atsibusk, pakelk akis į dangų ir prašyk pasigailėjimo. Dangus atleis ir priglaus tave, kaip tėvas savo palaidūną sūnų. Paprašyk Švč. Marijos užtarimo, kad tau padėtų pasitaisyti.

Kreipimasis į Švč. Mergelę Mariją

O Marija! Gailiuosi blogai gyvenęs, trokštu pasitaisyti, tik duok man kantrybės su džiaugsmu iškęsti Dievo skirtą išbandymą; padėk man, jei esu vertas, išvengti jo ir gyventi Dievo malonėje. Amen.

Toliau viskas taip pat, kaip pirmą dieną.

Skaitymas ir mąstymas

Žmogau, esi apleistas, netrūksta vilionių. Šaukis į Švč. M. Mariją, kuri tavo gyvenimą pasaldins. Iš arkangelo Gabrieliaus pasveikinimo „Sveika, Marija, malonės pilnoji“ mums visai aiški Švč. Marijos pagalba. Šv. Bernardas sako: „Ieškokim malonės ir rasim jos pas Mariją“, vėl sako: „Marija yra malonių dalytoja.“ Taigi, žmogau, pasirūpink susirasti prarastąją malonę ir nuo tavo gyvenimo padangės nuslinks debesys.

Kreipimasis Švč. Mergelę Mariją

Atsiduodu į Tavo rankas, o Marija! Apvilk mane Dievo malonės rūbu ir užtark mane prieš Jį, grįžusį nevertą Jo tarną. Amen.

Toliau taip pat, kaip pirmą dieną.

Skaitymas ir mąstymas

(perskaityk pirmos dienos skaitymus)

Prašyk Švč. Mergelės Marijos užtarimo, bet dau­giausiai galvok apie savo sielą. Jei tavo kūnas vargs­ta, pagalvok, ar ji išgelbėjęs iš to vargo, sugebėsi ke­liauti išganymo keliu. Tu, rodos, dabar dėl Dievo viskam pasišventęs, turi geriausių pasiryžimų, bet atmink, kad žmogus greitai, ypač gera, užmiršta iš­pildyti. Būk atsargus. Vaikas, tėvo baudžiamas, irgi pasižada pasitaisyti, bet nebaudžiamas vėl užmiršta savo pasižadėjimus ir elgiasi kaip pirma. Šiandien dangiškasis Tėvas tave baudžia, tu pasižadi, bet at­mink savo pasižadėjimą, negramzdink savo sielos atgal purvyną.

Kreipimasis Švč. Mergelę Mariją

O Marija! Mano išganymo Motina, padėk mano troškimams išsipildyti, padėk man iki mirties vertai Dievui tarnauti. Ką duos man pasaulis, jei aš savo sielą pražudysiu! Dieve ir Švč. Mergele Marija! – teesie Jūsų Švč. Valia. Amen.

Toliau  viskas, kaip ketvirtą dieną.

Skaitymas ir mąstymas

Kentėk su džiaugsmu dėl Kristaus, nes Kristus kentėjo tavęs. Kantrioje kančioje atrasi ramybę. Tą patį sako ir Jėzus. Kančioje žmogaus siela kyla nuo žemiškų dalykų į Dievą ir taip pasidaro laisva nuo blogio. Jei nori Švč. Marijos užtarimo, sek ja. Švč. Marija kantriai, dėl Dievo, iškentėjo savo Sūnaus persekiojimus, kančią ir mirtį. Ji kenčia kartu su visais kenčiančiais, todėl ji yra kentėtojų Karalienė. Kenčia ji kartu su tavimi, nes tu, neklausydamas Dievo baiso, Jį rūstini. Pastatyk savo širdyje kantrybės rūmą ir nutilk, kaip Švč. Mergelė Marija prie kryžiaus.

Kreipimasis Švč. Mergelę Mariją

O Švč. Marija, Švč. Marija, Šiluvoje stebuklinga! Tu, kuri per visą savo gyvenimą kantriai vykdei Dievo valią, išmelsk ir man tos dorybės, kad aš savo gyvenimo vargus kantriai iškęsčiau ir paskui amžinai likčiau su Dievu. Amen.

Toliau viskas taip pat, kaip ketvirtą dieną.

Skaitymas ir mąstymas

Švč. Mergelė Marija turėjo negęstamai degančią Dievo meile širdį. Turėk ir tu tokią. Marijos dora, skaistybė buvo lyg niekada nenusileidžianti saulė. Pažiūrėk, ar tu esi doras skaistybės indas. Gal šios dorybės tau naujiena? Gal jau savo sielą sutepei nusižengimu skaistybei? O būtų liūdna. Peržiūrėk, ar sąžiningai atlieki savo luomo pareigas.

Pažabok savo kūną, traukiantį tave žemyn į nuopuolį ir valdyk jį išganymo vilties vadžiomis. Rašyk į savo sielą, lyg į baltą švarų lapą, visa, kas gera, kas veda išganymą, ir nerašyk bloga, kas veda į prapultį. Jei tai atliksi, būsi save nugalėjęs, ir Jėzus Kristus Paskutiniojo teismo dieną pašauks tave i Amžinojo Tėvo Karalystę.

Kreipimasis Švč. Mergelę Mariją

O Marija, stebuklingai apsireiškusi Šiluvoje, padėk man tą nekaltybės rūbelį, kurį per Krikštą įgijau, nunešti Kristui nesuteptą. Amen.

Toliau viskas taip pat, kaip ketvirtą dieną.

Skaitymas ir mąstymas

Žmogau! Atlieki devyndienį pagal savo troškimą, norėdamas nusivalyti, pasipuošti Dievo malonėmis ir su didele viltimi keliauti išganyman į amžinąją laimę. Tu prašai per Švč. Mergelę Mariją iš Dievo įvairių malonių, bet atmink, kad prašymą Dieviškoji Išmintis išpildys pagal savo valią, todėl neteisk. Amžinasis Tėvas daro visa tavo išganymui. Gal ne tuojau gausi reikalingas malones, nes vienu kartu visų gal nemokėtum panaudoti ir gal net paniekintum. Prašyti yra prašančiojo dalykas, bet išpildyti prašymą – kaip, kiek, kada – yra mūsų Maloningiausiojo Dievo valios dalykas. Švč. Mergelė Marija trokšta mus užtarti, bet argi galėtų ji prašyti mums iš Dievo malonių, jei jos mums tik pakenktų. Gavęs malonių džiaukis, dėkok Dievui ir Švč. Marijai, jomis vertai naudokis. Jei dar negavai, turėk viltį gauti, kantriai lauk, o atėjus laikui gausi, nes Dievas prašantiems duoda, trokštančius pagirdo. O padedant Švč. Marijai nebūsi apviltas. Tik su gryna širdimi ir nepaliaujamai prašyk. Šv. Bernardas dar sustiprina mūsų viltį: „Amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas šaukiasi Tavo pagalbos.“ Gal Dievas išpildys tavo prašymą mirties valandą ir daug šviesiau, linksmiau, saldžiau, negu tu nori. Gal tave mirštantį Švč. Mergelė Marija suvystys kaip kūdikėlį Dievo malonės vystyklais ir atiduos Kristui. Ir kiekvienas nemalonumas virs džiaugs­mu. Atsiduok kantriai Švč. Marijos valiai ir ji nuves pas savo mieliausią Sūnų Jėzų Kristų.

Kiek prašančių gavo per Šiluvoje apsireiškusią Švč. Mariją malonių, niekas neįstengs suskaičiuoti. Dar ir šiandien turtuoliai ir pasaulio apleisti, vargo žmonės, iš ligos patalo atsikėlę, keliauja į Šiluvą ir su džiaugsmu garbina Švč. Mergelę Mariją, dėkoja už pagalbą. Bet paklausk jų, ar visi greitai gavo pra­šomų malonių; daugelis gavo, daugelis gauna, dau­gelis gaus. Taigi ir tu, žmogau, turėk viltį – gausi.

Maldelė

Aš iš nuodėmių atsibudęs šaukiu Tave nuliūdęs, užtark mane, Švč. Mergele Marija! Amen.

Toliau taip pat, kaip ketvirtą dieną.

Stenkis visa, ką įgijęs per šį devyndienį, kuo ilgiau nepamiršti. Nenutolk nuo Dievo. Jau pasitaisei, ap­valei savo sielą, – daugiau jos nebesutepk, o išlai­kyk švarią, gražią, iki angelai jos nenuneš Kūrėjui. Dabar jau tau tinka Dievo balsas: „Jūs esate mano draugai“. Nenutrauk su Dievu draugystės ryšių. „O, prakeikta nuodėmė, kuri tokią draugystę nutraukė”, – sako šv. Alfonsas Liguoris. Jei nori būti su Dievu, būk su Švč. Mergele Marija. Ką pasižadėjai, išpildyk. Pavesk Jai save ir rytą, ir vakarą. Atiduok Švč. Marijai savo garbę ir Ji tau pasakys: „Aš neapleisiu tavęs.“

Malda

O, stebuklingoji Švč. Marija Šiluvoje, trokštu tarnauti Dievui ir Tau, atiduoti didžiausią garbę, o danguje kartu su Tavimi per amžius Dievą regėti – padėk man, maloningiausioji Mergele, tą pasiekti! Amen.