Marijos Litanijos

Litanijos yra saviti religinės poezijos kūriniai – ilga eilė kreipinių, dažniausiai paimtų iš Šventojo Rašto, su besikartojančiais atsakymais. Juose žavimasi, gėrimasi, kartu dėkojama ir maldaujama.

Marijos litanija buvo meldžiamasi jau XII amžiuje. Ji kilo iš Visų šventųjų litanijos. IX amžiuje visų šventųjų litanijoje buvo minimi trys Marijos titulai: Šventoji Marija, Dievo Gim­dytoja ir Mergelių Mergelė. Bėgant amžiams įsi­galėjo paprotys Visų šventųjų litanijoje kreiptis į Mariją vis naujais titulais, kol galiausiai susiformavo savarankiška Marijos litanija. Labiausiai pa­plitusi ir mums geriausiai žinoma Loreto Švč. Mergelės Marijos litanija. Ji kalbama ne tik privačiai, bet ir viešai bažnyčiose gegužės mėnesį.

Į Šiluvos Dievo Motiną tikintys žmonės kreipdavosi dėkingumo ir pagarbos kupinais maldų žodžiais taip pat nuo labai senų laikų. Šiluvoje patiriamas Dievo maloningumas skatino žmones išreikšti savo prašymus, maldavimus, padėkas ir atsidavimą tradicinių ir naujų maldų žodžiais. Prie tradicinių maldų žmonės mėgdavo pridėti savo prašymus ar dėkojimus, ypatingus kreipinius į Dievo Motiną. Taip pamažėl išsirutuliojo savitos maldos Šiluvos Dievo Motinai, kaip antai Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos litanija, žinoma jau XIX amžiuje.

(privačiam kalbėjimui)

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!|
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija,   |   melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Dievo Sūnaus Motina,
Kristaus Motina,
Šventoji Marija, Dievo mums duotoji,
Krikščionių Karaliene,
Dievą mylinčiųjų Motina,
Dievo meilės paveiksle,
Dievo valios mylėtoja,
Dievo garbės ugnyne,
Dievo garbės inde,
Kantrybės pamoksle,
Dievo malonių pilnoji,
Šventųjų grožybe,
Dievo gailestingumo laive,
Tikėjimo tvirtybe,
Baugiųjų drąsa,
Stebuklingoji užtarėja,
Nusiminusiųjų paguoda,
Verkiančiųjų ramintoja,
Dievo Bažnyčios gynėja,
Persekiotųjų nugalėtoja,
Pasaulio ir Dangaus linksmybe,
Vargšų globėja,
Dievo malonių dalytoja,
Mūsų laimės troškėja,
Skubiausia žmonių pagalba,
Didžiausia nusidėjėlių gynėja,
Marija galingoji,
Marija gailestingoji,
Mūsų išganymo žvaigžde,
Lydėtoja tikruoju keliu,
Mūsų pas Dievą vedėja,
Šiluvos vaduotoja,
Lietuvos mylėtoja,
Tikinčiųjų galybe,
Žūstančiųjų viltie,
Užkietėjusiųjų graudintoja,
Kenčiančiųjų stiprintoja,
Ligonių sveikata,
Prispaustųjų laisve,
Tikėjimo, vilties ir meilės mokytoja,
Eucharistijos moterie,
Marija, Tavęs šaukiamės,
Tavo viltimi guodžiamės,   |   melski už mus!

Mes, nusidėjėliai,   |   meldžiam Tave, Viešpatie!
Nuodėmes atleisti mums teikis,
Dievo rykštes nuo mūsų atitolinti teikis,
Gilų ir karštą tikėjimą mumyse uždegti teikis,
Šventosios Dvasios ugnį mumyse įžiebti teikis,
Šventu Dievo mokymu mus apšviesti teikis,
Gerų ir uolių dvasios tėvų mums duoti teikis,
Tikrojo tikėjimo pamilimą duoti teikis,
Dievo meilės liepsną mumyse kurstyti teikis,
Varguose kantrybės mums suteikti teikis,
Mūsų reikaluose mus išklausyti teikis,
Mums didelę išganymo viltį suteikti teikis,
Kad mes iš tikrojo tikėjimo neišklystume,
Kad už tikėjimą kentėti ir mirti nebijotume,
Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis,
Marijos užtarimą ir globą laiduoti teikis,   |   meldžiam Tave, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

Melski už mus, stebuklingoji Šiluvos Mergele!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Gailestingasis Dieve, lenkiamės Tau ir iš širdies gelmių prašome: mūsų meilingiausiajai Karalienei Marijai užtariant, dėl begalinių savo Sūnaus Jėzaus nuopelnų savo žmones šventumu, tyrumu ir nuolankumu išpuoški, kad ištikimai Tave, mūsų Gėrį, šioje žemėje garbintume ir galėtume danguje per amžius Tavimi džiaugtis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija,   |   melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji Mergelių Mergele,
Motina Kristaus,
Motina Bažnyčios,
Motina Dievo malonės,
Motina gailestingumo,
Motina tyriausioji,
Motina skaisčiausioji,
Motina nepalytėtoji,
Motina nesuteptoji,
Motina meilingoji,
Motina stebuklingoji,
Motina geroji patarėja,
Motina Sutvėrėjo,
Motina Išganytojo,
Mergele išmintingoji,
Mergele garbingoji,
Mergele šlovingoji,
Mergele galingoji,
Mergele maloningoji,
Mergele ištikimoji,
Teisybės paveiksle,
Išminties soste,
Mūsų linksmybės priežastie,
Dvasios inde,
Garbės inde,
Įstabusis maldingumo inde,
Paslaptingoji rože,
Dovydo bokšte,
Balčiausiasis bokšte,
Aukso namai,
Sandoros skrynia,
Dangaus vartai,
Aušros žvaigžde,
Ligonių sveikata,
Nusidėjėlių gynėja,
Nuliūdusiųjų paguoda,
Krikščionių pagalba,
Karaliene angelų,
Karaliene patriarchų,
Karaliene pranašų,
Karaliene apaštalų,
Karaliene kankinių,
Karaliene išpažinėjų,
Karaliene mergelių,
Karaliene visų šventųjų,
Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
Karaliene į dangų paimtoji,
Karaliene šventojo rožinio,
Karaliene šeimos,
Karaliene taikos, |   melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!

Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Bernardo malda
Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.

Pasiaukojimo Nekaltajai Švč. M. Marijos Širdžiai aktas

(Kalbamas Nekalt. Švč. M. Marijos Širdies dieną – trečiąjį šeštadienį po Sekminių – ir pirmaisiais mėnesių šeštadieniais)

Marija, Galingoji Mergele, gailestingoji Motina, dangaus Karaliene ir nusidėjėlių Gynėja, mes aukojamės Tavo Nekalčiausiai Širdžiai.

Aukojame Tau save ir savo gyvenimą: visa, ką turime, ką mylime ir kas esame. Tau tebūna skirtos mūsų kūno jėgos, širdis ir siela, Tau mūsų namų židiniai, šeimos ir Tėvynė. Visa, kas yra mumyse ir aplink mus, tepriklauso Tau ir tesinaudoja Tavo motiniška globa. Kad šis mūsų pasiaukojimas būtų tvirtas ir nepaliaujamas, šiandien prie Tavo kojų atnaujiname Krikšto įžadus ir Pirmosios šventosios Komunijos pasiryžimus.

Pasižadame visuomet drąsiai išpažinti šventąjį tikėjimą, visuomet, kaip dera katalikams, klausyti popiežiaus ir jo skirtų vyskupų.

Pasižadame stropiai laikytis Dievo ir Bažnyčios įsakymų, sąžiningai švęsti sekmadienį ir įsakytomis dienomis uoliai dalyvauti šventosiose Mišiose.

Ryžtamės kaip galima dažniau naudotis dvasią stiprinančiomis religinėmis priemonėmis, ypač išpažintimi ir šventąja Komunija.

Galingoji Dievo Motina, meilingoji mūsų Globėja, pažadame iš visos širdies darbuotis, kad išplistų Tavo Nekaltosios Širdies viešpatavimas ir tuo būdu mūsų ir visų žmonių sielose, mūsų Tėvynėje ir visame pasaulyje kuo greičiau ir kuo tvirčiau įsikurtų garbingojo Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus karalystė. Amen.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 270-273.