2024 m. rugsėjo 26-27 d.

Antanas Vivulskis – Lietuvos ir Lenkijos genialus kūrėjas, kurio gyvenimo centrinė ašis buvo tikėjimas. Tai lėmė harmoningą gilios tradicijos ir totalinės inovacijos susiliejimą jo kūryboje. Turėdamas tokį stiprų pamatą, skulptorius ir architektas savo kūryboje sugebėjo peržengti tai, kas vien žmogiškosiomis pastangomis dažnai neįmanoma – kurti belaikę architektūrą, kurioje linijinio laiko imperatyvai nepaisomi, o istorijos ir ateities santykis panardinamas į amžinąjį dabar.

Šie ir kiti Antano Vivulskio kūrybos principai geriausiai išsiskleidžia vienintelio jo išlikusio pastato – Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčios architektonikoje. 2024 metais sueina šimtas metų nuo šio didingo pastato, savo forma ir architektūrinės idėjos gelme primenančio Empirėjų, užbaigimo.

Pastato architektūra ir užmanymas įkūnija siekį aprėpti visą egzistuojančią tradiciją, ja remtis, bet tuo pačiu kurti visiškai inovatyviai. Tradicija čia suteikia kūriniui „teisę tvirtai būti pasaulyje“, naujumas  išreiškia asmenišką santykį su visa kūrybos istorija, o tikėjimas laikiną kūrinį pakylėja amžinybei. Mažai pasaulyje yra autorių gebančių šias, rodos, viena kitai prieštaraujančias kategorijas apjungti į visiškai naujovišką, bet itin harmoningą visumą.

Konferencijos tikslas – pagerbiant A. Vivulskio atminimą, žvelgti į kūrybinį genijų per tradicijos, ateities ir tikėjimo diskursus. Kviečiame pranešėjus diskutuoti šiomis temomis:

 • Antano Vivulskio kūryba ir asmenybė;
 • Mažų miestų potencialas ateityje;
 • Kultūros paveldas ir urbanistikos ateities trajektorijos;
 • Tradicijos ir ateities santykis katalikų teologijoje;
 • Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų įtaka vietos istorijai ir raidai;
 • XX amžiaus pradžios Europos ir pasaulio sakralinės architektūros kontekstas;
 • Šiuolaikinės sakralinės dailės tendencijos, kryptys, ikonografija;
 • Šiuolaikinės sakralinės architektūros tendencijos, kryptys, stilistiniai bruožai.

Pranešimų santraukos (iki 200 žodžių) priimamos iki 2024 m. birželio 15 d. el. p. info@siluva.lt

Konferencijos vieta: Šiluvos šventovė (M. Jurgaičio a. 17 A., Raseinių raj.)

Dalyvio mokestis* – 70 Eur. Į mokestį įskaičiuota: nakvynė, kavos pertrauka, pietūs, susitikimų vakaras, pusryčiai ir ekskursija po Šiluvą, dalyvio diplomas. Į mokestį neįskaičiuotos kelionės išlaidos.

Dalyvio mokestis pranešėjams, kuriems nereikalinga nakvynės paslauga – 30 Eur

Mokslinis komitetas:

Pirmininkas: doc. dr. Benas Ulevičius

Pavaduotojas: dr. Kastytis Rudokas

Nariai: prof. dr. Žanete Narkēviča, prof. dr. Marek Chmielewsky, doc. dr. Piotr T. Nowakowski, prof. dr. Birutė Obelenienė, prof. dr. Artūras Lukaševičius, doc. dr. Vaidas Petrulis.

Organizacinis komitetas:

Pirmininkė: Silvija Čižaitė-Rudokienė

Nariai: Kun. Robertas Urbonavičius, dr. Kastytis Rudokas

Organizatoriai: VšĮ Šiluvos piligrimų centras, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras

Konferencijos globėjas: Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas

Konferencijos partneriai: Kauno arkivyskupija, Raseinių krašto istorijos muziejus

Informaciniai rėmėjai: Marijos Radijas, internetinis portalas Raseinių naujienos, internetinis portalas Mano Raseiniai

26-27 September 2024

Antanas Vivulskis was a Lithuanian and Polish genius whose life’s central axis was his faith. That explains the harmonious fusion of deep tradition and total innovation in his work. With such a strong foundation, the sculptor and architect was able in his work to go beyond what human effort alone often cannot achieve and create a timeless architecture in which the imperatives of linear time are disregarded and the ties between history and the future are submerged in the eternal now.

These and other principles of Antanas Vivulskis’ work are best expressed in his only surviving building, the Chapel of the Apparition of Our Lady of Šiluva. The year 2024 marks 100 years since the completion of this majestic building, which in its form and the depth of its architectural idea recalls the Empyrean.

The building’s architecture and conception embody a desire to embrace and build upon all existing tradition, but at the same time to be completely innovative. Tradition here gives the work “the right to be firmly in the world”, novelty expresses a personal relationship with the whole history of creation, and faith raises the temporal creative result up to eternity. Few in the world are capable of combining these seemingly contradictory categories into a totally innovative, yet highly harmonious whole.

The aim of the conference is to honour the memory of Antanas Vivulskis by looking at his creative genius through discourses of tradition, the future and faith. We invite speakers to examine:

 • Antanas Vivulskis’s work and persona;
 • The potential of small towns in the future;
 • Cultural heritage and future trajectories for urban planning;
 • The relationship between tradition and the future in Catholic theology;
 • The influence of the Blessed Virgin Mary’s apparitions on local history and development;
 • The context of European and global sacred architecture in the early 20th century;
 • Trends, currents and iconography in contemporary sacred art;
 • Trends, currents, and stylistic characteristics of contemporary sacral architecture.

Abstracts (maximum 200 words) may be submitted until 15 June 2024 by e-mail: info@siluva.lt

Conference venue: The Shrine of Šiluva (M. Jurgaičio a. 17 A., Raseinių raj., Lithuania)

Participant fee*: 70 euros. Includes accommodation, coffee break, lunch, encounter evening, breakfast, tour of Šiluva, and certificate of participation. The fee does not include travel expenses.

The participant fee for speakers who do not require accommodation is 30 euros.

Scientific Committee:

Chairman: Assoc. Prof. Dr. Benas Ulevičius

Vice Chairman: Dr. Kastytis Rudokas

Members: Prof. Dr. Žanete Narkēviča, Prof. Dr Marek Chmielewsky, Assoc. Prof. Dr. Piotr T. Nowakowski, Prof. Dr. Birutė Obelenienė, Prof. Dr. Artūras Lukaševičius, Assoc. Prof. Dr. Vaidas Petrulis.

Organising Committee:

Chairwoman: Silvija Čižaitė-Rudokienė

Members: Rev. Robertas Urbonavičius, Dr Kastytis Rudokas

Organisers: Šiluva Pilgrim Centre, Faculty of Catholic Theology at Vytautas Magnus University, Research Centre for Architecture and Urbanism at Kaunas University of Technology’s Institute of Architecture and Construction.

Conference patron: Archbishop Kęstutis Kėvalas

Conference partners: Archdiocese of Kaunas, Raseiniai Regional History Museum

Media sponsors: Marijos Radijas, Raseinių Naujienos, Mano Raseiniai.