Atlaidų gavimas Šiluvoje

Šiluvos šventovėje gauti visuotinius atlaidus galima ne tik per Didžiuosius Šilinių atlaidus, bet ir kitu metu, išpildžius atlaidams gauti sąlygas :

1. atlikti išpažintį (būti malonės būsenoje);
2. priimti sakramentinę šv. Komuniją;
3. pasimelsti šv. Tėvo intencija;

taip pat:

– atsisakyti prisirišimo prie bet kokios, kad ir lengvos, nuodėmės (padaryti pasiryžimą jų nedaryti);
– turėti bent bendrą intenciją gauti atlaidus;
– nustatytu laiku bei sąlygomis pilnai ir tiksliai atlikti įsakytus darbus (nurodytus maldingus veiksmus).

Maldingi veiksmai visuotiniams atlaidams Šiluvoje gauti

Aplankyti Šiluvos šventovę šiomis dienomis (nuo išvakarių vidudienio iki tos dienos vidurnakčio) ir bazilikoje ar koplyčioje pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ bei „Tikiu Dievą Tėvą“:

  • per Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šventę (birželio 29 d.);
  • Porciunkulės atlaidų dieną (rugpjūčio 2 d.);
  • Didžiųjų titulinių Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų metu (rugsėjo 7-15 d.);
  • bet kurią tikinčiojo laisvai pasirinktą dieną vieną kartą per metus;
  • kiekvieną kartą į šventovę keliaujant su grupe maldininkų.

Garbinti (adoruoti) Švč. Sakramentą bent pusę valandos. (Adoracijos Šiluvoje laikas)

Apeiti Kryžiaus kelią per šilą (14 stočių) mąstant apie Viešpaties Kančią ir Mirtį. (Kryžiaus kelio Šiluvoje laikas)

Sukalbėti bent vieną rožinio dalį (5 slėpinius) Bažnyčioje, bendruomenėje, grupėje ar procesijoje aikštėje pamaldžiai apmąstant paslaptis. (Rožinio maldos Šiluvoje laikas)

Melstis Dievo Gailestingumo vainikėlį Ligonių Sveikatos koplytėlėje prieš viešai išstatytą arba tabernakulyje saugomą Švenčiausiąjį Sakramentą. (Gailestingumo vainikėlio Šiluvoje laikas)

Dalyvauti rekolekcijose bent tris pilnas dienas.