Švenčiausioji Mergele Marija, kuri Šiluvos laukuose pasirodei piemenėliams, kuri skausmo ašaromis laistei akmenį, išlikusį altoriaus vietoje, ir skundo balsu kalbėjai: „Čia kitados buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar ariama ir sėjama!“, duok, kad Tavo ašarų sugraudinti mes, kaip kitados mūsų protėviai, keltume Tavo Sūnaus garbę apleistoje mūsų širdžių dirvoje, atstatytume griūvančias mūsų širdžių šventoves, permaldautume Viešpatį už visos mūsų tautos apsileidimus ir nuodėmes.

O Dievo Motina,  mes trokštame iškelti iš užmaršties griuvėsių Tavo apsireiškimo garbę, dar labiau pagerbti Tave, mūsų žemės Globėja, ir Tavo padedami išmelsti mūsų kraštui gyvo tikėjimo dvasią. Amen.

kun. Stasys Yla. 2003 m. patvirtinta Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ

O mano Motina ir mano Valdove, dangaus ir žemės Karaliene, apdovanota didžiomis Dievo malonėmis ir labiausiai išaukštinta iš visų Jo rankų kūrinių! Tu viską, ko tik nori, gali iš Dievo išprašyti. Ir šioje vietoje, kur aš, nusidėjėlis, dabar klūpau prieš Tavo stebuklingąjį paveikslą, Tu daug kartų esi parodžiusi savo galią, duodama mums viltį būti Tavo užtartiems.

O gailestingiausia ir galingiausia Motina, ir dabar pažvelk į mus, nusidėjėlius, sukurk karštą savo Sūnaus meilę Lietuvos vaikų širdyse, kad jie, gyvendami taikoje ir broliškoje vienybėje, amžinai garbintų Tavo Sūnų Jėzų Kristų ir pasirinktų Tave ypatinga krašto globėja. O Marija, globok ir gink mūsų Lietuvą. Amen

Stebuklingoji Dievo Motina, aš einu pas Tave ir glaudžiuosi prie Tavo motiniškos Širdies. Kaip daugeliui palengvinai naštą, palengvink ir man, gelbėk mane iš šios mano sielos ir kūno nelaimės ir padėk man, kad per Tavo motiniškos meilės rankas iš jos išsivadavęs, labiau pamilčiau savo dangiškąjį Tėvą ir labiau pamėgčiau dvasinį gyvenimą.

Nuliūdusiųjų Paguoda, melski už mus!

Sveika, Marija…

Švenčiausioji Mergele, geroji mūsų Motina, stebuklingoji ligonių Gydytoja! Daug žmonių kreipėsi į Tave sielos ir kūno negalavimų ištikti ir nei vienam Tu neatsakei savo malonių ir visiems padėjai jų reikaluose. Padėk ir man savo stebuklingąja pagalba pagyti iš šios mano ligos… O aš ryžtuosi labiau pamilti Tave ir Tavo Sūnų Jėzų Kristų, taisyti savo gyvenimą ir vengti viso pikto. Amen

O gailestingoji Motina, nusidėjėlių Gelbėtoja, kuri Šiluvos laukuose verkei paklydusio žmogaus! Štai aš puolu prie Tavo kojų ir nuolankia širdimi prašau Tavo motiniškos pagalbos: padėk pakilti (paminimas vardas) iš netikėjimo ir kitų blogybių, gresiančių amžina pražūtimi.

Stebuklingoji Mergele, įžiebk jame (joje) tikėjimo kibirkštį, pažadink dvasinį uolumą, grąžink jį (ją) pas savo Sūnų. Tavo užtarimu, o Motin, tebūna Viešpats Jėzus jam (jai) gailestingas, o Jo kentėjimų kryžius bei pralietas kraujas tepadeda jam (jai) laimėti amžinąjį gyvenimą drauge su visais šventaisiais. Amen.

Nusidėjėlių Gynėja, melski už mus!