siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Popiežius ir Šiluva

1993 m. rugsėjo 7 d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų išvakarėse, Šiluvoje apsilankė popiežius šv. Jonas Paulius II. Šventasis Tėvas ne kartą savo kalbose buvo užsiminęs, kad svajoja pasimelsti prie Aušros Vartų Marijos paveikslo ir pagerbti garsiąją Šiluvos Mergelę – Ligonių Sveikatą.

Ketvirtąją savo vizito Lietuvoje dieną lankydamasis Šiluvoje Šventasis Tėvas suklupo maldai Apsireiškimo koplyčioje, bazilikoje dalyvavo Žodžio liturgijoje tema „Krikščioniškoji šeima“, kardinolo Vincento Sladkevičiaus prašomas vainikavo iš Amerikos atvežtą, daugelį išeivijos lietuvių parapijų apkeliavusią Nekalčiausiosios Marijos Širdies statulą, Marijos globai pavesdamas lietuvių tautą. Popiežiaus apsilankymą Šiluvoje mena jo dovanotas Vatikano meistrų darbo auksinis rožinis.

Pamoksle per Žodžio liturgiją Šventasis Tėvas sakė (audio, RAM ):

„Šventoji Šiluvos Mergele, „Sanitas aegrotorum“ – „Ligonių Sveikata“, su virpuliu šiandien kreipiuosi į Tave kaip Visuotinės Bažnyčios Ganytojas. Slegiančios kančios ir ilgų išbandymų metais Tu nepaliovei žvelgusi į Lietuvą, Kryžių žemę.

Štai atvykstu padėkoti šios tautos tikinčiųjų vardu: per Tavo užtarimą išmušė prisikėlimo ir vilties valanda šioje Tau pašvęstoje žemėje. Kanoje išprašei, kad Tavo Sūnus vandenį paverstų vynu. Padėk lietuvių tautai skausmingą praeities patirtį paversti džiugia ateitimi: ten, kur buvo persekiojami ir skriaudžiami tikintieji, dabar teįsigali religinė ir visuomeninė taika; kur vyravo neapykanta, teviešpatauja atlaidumas; kur siautėjo nepakantumas, dabar visi tesuranda bendrą kalbą ir tarpusavio pasitikėjimą“.

Jonas Paulius II Šiluvos Mergelės prašė stiprinti lietuvių ryžtą klausyti Jėzaus žodžio – Gyvybės žodžio, kuris čia buvo pasėtas prieš amžius. Šventasis Tėvas tikino žmones, kad Marija, Taikos Karalienė, ilgus amžius saugojusi Lietuvą, nepaliks jos ir ateityje, tačiau mes turime sekti jos, „tikėjimo keliauninkės“ pavyzdžiu: visą savo gyvenimą kreipti tik į Kristų, klausytis Dievo žodžio ir jo laikytis. (Visas Šventojo Tėvo pamokslo tekstas )

Į popiežių ir susirinkusiuosius kreipęsis kardinolas Vincentas Sladkevičius MIC atskleidė pamaldumo Marijai, eisenų į Šiluvą svarbą lietuvių tautos kelyje į laisvę:

„Labai iškalbingas Apvaizdos mums duotas ženklas, kad būtent su atgijusius Eucharistijos garbinimu ir pamaldumu Marijai glaudžiai susijęs sąžinės ir visuomenės atgimimas, laisvėjimo pradžia. Septintajame - aštuntajame dešimtmečiuose katalikų, daugiausia jaunimo, atgailos ir maldos eisenos į Šiluvą, bendra šv. Rožančiaus malda, atsiteisimo už tautos nuodėmes mintis, kaip tikrasis kelias į vidinę laisvę, brandino Lietuvos Bažnyčios savimonę, skatino pasauliečių aktyvumą ir atsakomybę pagal Vatikano II Susirinkimo dvasią“.

Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymui Šiluvoje atminti ant kalvelės miestelio pakraštyje 1994 m. pastatytas kryžius.

Šventąjį Tėvą primena ir Šiluvoje įsteigti Jono Pauliaus II namai. 2003 m. rugsėjo 7 d., popiežiaus apsilankymo dešimtmečio proga, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ pašventino Jono Pauliaus II namus. Aštuonis mėnesius juose mokosi ir gyvena Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso seminaristai. Likusius keturis mėnesius rengiamos kunigų ir pasauliečių rekolekcijos, priimami piligrimai.

2008 m., švenčiant Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų, popiežiaus Jono Pauliaus II vardu buvo pavadinta šalia sakralios aikštės einanti miestelio gatvė. Rugsėjo 7 d. švenčiant Jaunimo šventę aikštėje tarp Bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios popiežiaus Jono Pauliaus II atminimas bei jo viešnagės 15 metų sukaktis Šiluvoje buvo įamžinta jam skirtu paminklu, kuris atidengtas ir pašventintas šv. Mišių pabaigoje iškilmingoje ceremonijoje. Paminklo autorius – Krokuvos dailės akademijos prof. Czesławas Dźwigajus.

Paminklą, pastatytą Kauno arkivyskupijos kunigų ir tikinčiųjų, pašventino arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Ceremonijoje kalbėjęs paminklo autorius, pasaulyje žinomas skulptorius prof. C. Dzwigajus sakė, jog paminklai statomi tam, kad jie liudytų ateities kartoms tautos tikėjimą ir tapatybę. Šis paminklas, vaizduojantis Šventąjį Tėvą, priglaudusį prie krūtinės Šiluvos Dievo Motinos paveikslą, turi liudyti, jog niekada nebus nuviltas tas, kuris pasitiki Švč. M. Marija. Arkivyskupas S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog paminklas, su prasmingai ištiesta popiežiaus ranka sutiksiantis visus Šiluvos piligrimus, mokys meilės Marijai ir tikro krikščioniško gyvenimo.

„Atvykęs į Šiluvą popiežius Jonas Paulius II linkėjo mums ramybės ir taikos, bet drauge ragino daryti visa, kad Kristus taptų mūsų gyvenimo ir mūsų kuriamos demokratijos uola“, – sakė arkivyskupas, ta proga kviesdamas ir drąsindamas, ypač jaunimą, kaip ragino pirmaisiais Nepriklausomybės metais apsilankęs popiežius, kurti gyvenimą ant Evangelijos uolos, melsti, kad Dievo Dvasia pripildytų visus tiesos ir meilės dovanų, kurios, anot dabar jau palaimintojo Jono Pauliaus II, reikalingos siekiant atnaujinti Lietuvos gyvenimą.

Šiluvai, Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventovei, kurioje Lietuvos žmonės su pasitikėjimu prašo Dangaus pagalbos ir Švč. M. Marijos užtarimo savo medžiaginiuose ir dvasiniuose reikaluose, tėviško dėmesio ženklų yra parodęs ir popiežius Benediktas XVI. Šio Šventojo Tėvo palaimintomis karūnomis 2006 m. rugsėjį buvo vainikuotas stebuklingasis Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslas Šiluvos bazilikos didžiajame altoriuje. Popiežius Benediktas XVI artėjant Šiluvos jubiliejui 2008 m. savo ypatingu pasiuntiniu šiose iškilmėse paskyrė kardinolą, Kelno arkivyskupą  Joachimą Meisnerį. 

„Teisinga, kad garbingojo Brolio Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ bei kitų Lietuvos vyskupų kvietimu bei raginimu būtų deramai iškilmingai paminėta anksčiau minėto įvykio keturių šimtmečių sukaktis, ypač rugsėjo 13–14 d. Šių iškilmių šventimas suteikia progą ir galimybę ne tik paminėti tą įvykį, bet ir sužadinti širdyse uolesnio tikėjimo dvasią“, – sakė Benediktas XVI  savo rašte dėl Šventojo Sosto pasiuntinio Šiluvos Jubiliejuje paskyrimo.

Popiežiaus Pranciškaus kvietimu 2016 metais švęsti ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų tų metų didieji atlaidai Šiluvoje ir buvo skiriami jam paminėti. Jubiliejaus proga 2015 m. gruodžio 13 d. Šiluvos bazilikoje, kaip ir visų pasaulio vyskupijų reikšmingiausiose šventovėse, buvo atvertos Gailestingumo durys. Popiežiaus Pranciškaus palaiminimą švenčiant atlaidus Šiluvoje visiems Lietuvos žmonėms yra perdavęs buvęs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi.

Dabartinis nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas Pedro López Quintana nesyk pasidalijo džiaugsmu lankytis Šiluvoje, švęsti Švč. Mergelės Marijos atlaidus. 2018 m. atlaidai buvo dvasinio pasirengimo laikas sutikti popiežių Pranciškų, praėjus savaitei po Šilinių apsilankiusį Lietuvoje per savo apaštališkąją kelionę rugsėjo 22–23 d.