Rožinio slėpinių stotys

Adresas:
Abipus aikštės

Atidaryta:

Ruošiantis Marijos Apsireiškimo 400 metų jubiliejui ir tvarkant šventąją erdvę, Šiluvos aikštėje buvo numatyta pastatyti Rožinio maldos koplytstulpius.

Rožinio malda – tai biblinė malda, kurioje Jėzaus Kristaus gyvenimas ir išganinga misija apmąstoma drauge su Jo Motina Marija. Jau nuo seno tai neatsiejama katalikų gyvenimo dalis, tad jai skirti naujieji koplytstulpiai Šiluvoje.

Rožinio stotys nukaldintos iš akmens, kiekviena 3,5 m aukščio, 1 m pločio ir 0,5 m storio. Prie kryžiaus formos koplytėlės, centre įmontuotas kiekvieno slėpinio iš bronzos nulietas bareljefas. Jų autorius skulptorius Erikas Daugulis (1951–2012) iš Kauno rajono.

Einant nuo Apsireiškimo koplyčios link bazilikos, kairėje pusėje atskirose stotyse stovi Šviesos slėpinių, dešinėje pusėje – Skausmo slėpinių atvaizdai.

2008 m. rugsėjo 8 d. šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventino penkis Šviesos slėpinių koplytstulpius.

Šios rožinio slėpinių stotys ne tik puošia sakralią erdvę, bet ir tarnauja piligrimų maldai – einama Rožinio maldos procesija iš Apsireiškimo koplyčios į Baziliką tiek atlaidų metu, tiek asmeniškai atvykus į šventovę.

Piligrimai ypatingai kviečiami patikėti galingu Marijos užtarimu ir per šią maldą atnešti Viešpačiui visus savo džiaugsmus, rūpesčius ir padėką.

(einant nuo Apsireiškimo koplyčios link bazilikos, aikštės kairėje)

Jėzaus krikštas jordane

pirmasis slėpinys

Apsireiškimas kanos vestuvėse

antrasis slėpinys

Dievo karalystės skelbimas raginant atsiversti

trečiasis slėpinys

Atsimainymas ant atboro kalno

ketvirtasis slėpinys

Eucharistijos įsteigimas

penktasis slėpinys

(einant nuo Apsireiškimo koplyčios link bazilikos, aikštės dešinėje)

Jėzus meldžiasi alyvų sode

Jėzus nuplakamas

antrasis slėpinys

Jėzus vainikuojamas erškėčiais

trečiasis slėpinys

Jėzus neša kryžių

ketvirtasis slėpinys

Jėzus nukryžiuotas miršta

penktasis slėpinys

Rožinis (arba rožančius, rožinys, iš lot. rosarium – „rožių darželis, rožynas“) – malda, skirta apmąstyti svarbiausius Jėzaus gyvenimo įvykius drauge su Marija.

Šios maldos kalbėjimui naudojamas karoliukų vėrinys, kurį sudaro įžanga ir 5 slėpiniai.

Kaip melstis rožinį?

Kryželis:

 • Persižegnojame.
 • Galime įvardinti savo intenciją (maldos tikslą).
 • „Tikiu Dievą Tėvą visagalį…“

Pirmasis didesnis (arba atskirtas) karoliukas:

 • „Tėve mūsų…“

Trys karoliukai:

 • „Sveika, Marija…“ (3 k.)Po jų:
 • „Garbė Dievui Tėvui…“

Didesnis (arba atskirtas jungiantis) karoliukas:

 • Įvardinamas pirmasis slėpinys ir trumpas jo apmąstymas.
 • „Tėve mūsų…“

Dešimt karoliukų:

 • „Sveika, Marija…“ (10 k.)Po jų:
 • „Garbė Dievui Tėvui…“
 • „Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos.“
 • „O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas Tavo gailestingumas.“ (Šią maldą prašė melstis Mergelė Marija per apreiškimą Fatimoje 1917 m. liepos 13 d.)

Didesnis (arba atskirtas jungiantis) karoliukas:

 • Įvardinamas antrasis slėpinys ir trumpas jo apmąstymas.
 • „Tėve mūsų…“

Toliau einant ratu ta pačia tvarka apmąstome visas 5 paslaptis

Pabaigoje galima sukalbėti maldą „Sveika, Karaliene“, šv. Bernardo maldą ar Mergelės Marijos litaniją. Maldų Marijai tekstus rasite čia >>

Rožinio slėpiniai

Rožinio apmąstymus sudaro 4 dalys: Džiaugsmo, Šviesos, Kančios ir Garbės. Pagal tradiciją skirtingos dalys kalbamos skirtingomis savaitės dienomis.

I dalis. DŽIAUGSMO SLĖPINIAI (pirmadienį ir šeštadienį)

Pirmasis slėpinys. APREIŠKIMAS (Angelas apreiškia Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą)
Antrasis slėpinys. APLANKYMAS (Marija lanko šv. Elzbietą)
Trečiasis slėpinys. GIMIMAS (Gimsta pasaulio Atpirkėjas)
Ketvirtasis slėpinys. PAAUKOJIMAS (Išganytojas aukojamas šventykloje)
Penktasis slėpinys. ATRADIMAS ŠVENTYKLOJE (Viešpats Jėzus randamas šventykloje)

II dalis. ŠVIESOS SLĖPINIAI (ketvirtadienį)

Pirmasis slėpinys. KRIKŠTAS JORDANE (Jonas krikštija Jėzų Jordano upėje)
Antrasis slėpinys. APSIREIŠKIMAS KANOS VESTUVĖSE (Jėzus Kanoje padaro pirmąjį stebuklą)
Trečiasis slėpinys. DIEVO KARALYSTĖS SKELBIMAS RAGINANT ATSIVERSTI (Jėzus skelbia Dangaus Karalystę mokydamas, gydydamas ir kviesdamas atsiversti)
Ketvirtasis slėpinys. ATSIMAINYMAS (Viešpats Jėzus atsimaino ant Taboro kalno)
Penktasis slėpinys. EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS (Per paskutinę vakarienę Jėzus palieka save duonoje ir vyne)

III dalis. KANČIOS SLĖPINIAI (antradienį ir penktadienį)

Pirmasis slėpinys. MALDA ALYVŲ SODE (Viešpats Jėzus meldžiasi Alyvų daržely)
Antrasis slėpinys. NUPLAKIMAS (Viešpats Jėzus nuplakamas)
Trečiasis slėpinys. VAINIKAVIMAS ERŠKĖČIAIS (Viešpats Jėzus vainikuojamas erškėčiais)
Ketvirtasis slėpinys. KRYŽIAUS NEŠIMAS (Viešpats Jėzus neša kryžių)
Penktasis slėpinys. NUKRYŽIAVIMAS (Viešpats Jėzus nukryžiuotas miršta)

IV dalis. GARBĖS SLĖPINIAI (trečiadienį ir sekmadienį)

Pirmasis slėpinys. PRISIKĖLIMAS (Viešpats Jėzus prisikelia iš numirusių)
Antrasis slėpinys. ŽENGIMAS Į DANGŲ (Viešpats Jėzus žengia į dangų)
Trečiasis slėpinys. ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Į žemę atsiunčiama Šventoji Dvasia)
Ketvirtasis slėpinys. MARIJOS PAĖMIMAS Į DANGŲ (Švč. Dievo Motina paimama į dangų)
Penktasis slėpinys. MARIJOS VAINIKAVIMAS (Švč. Dievo Motina danguje vainikuojama)

Daugiau apie Šventojo rožinio maldą ieškokite:
Jonas Paulius II. Apaštališkasis laiškas apie šventąjį rožinį Rosarium Virginis Mariae (2001 10 16)
Šventojo rožinio pamaldos. Vilnius: Katalikų pasaulis, 2003.