siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2016 02 13 Marijos diena Šiluvoje: „Švęskime Dievo gailestingumą savo gyvenime.“
Paskelbta: 2016-02-13

Vasario 13 d. gausiai į Šiluvos piligriminę šventovę atvykę piligrimai dalyvavo šv. Mišiose, bendroje Rožinio maldoje, Švč. Sakramento adoracijoje Ligonių Sveikatos koplyčioje, melsdami Dievo Motiną užtarimo savo gyvenimo rūpesčiuose. Atvykusiems klausyklose patarnavo Raseinių dekanato kunigai.

Vidudienį visus suvienijo iškilmingos Eucharistijos šventimas Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje –  Gailestingumo duris šiais Gailestingumo jubiliejaus metais atvėrusioje jubiliejinėje šventovėje. Iškilmių liturgijai vadovavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kunigai. Giedojo Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko.

Eucharistijos dalyvius, atvykusius į Šiluvą ieškoti širdies atgaivos ir dvasios sustiprinimo, pasveikino vysk. K. Kėvalas, visus pakviesdamas, be kitų intencijų, savo maldoje atminti ir dėkoti Dievui už nepaprastą įvykį Bažnyčios gyvenime – popiežiaus Pranciškaus ir patriarcho Kirilo susitikimą Havanoje, kuriuo prieš mūsų akis šiais jubiliejiniais metais verte veriasi Dievo gailestingumas.

Kaip jį priimti, juo gyventi kiekvienam žmogui, vysk. K. Kėvalas kalbėjo savo homilijoje, be kita, pasiremdamas ir naująja popiežiaus Pranciškaus knyga „Dievo vardas – gailestingumas“. Didžiausia mums dovanota galia ganytojas pavadino Šventąjį Raštą – jį skaitydami ir pažindami, esame guodžiami Dievo žodžio, per jį pažįstame Kristų, o įsijausdami, medituodami, melsdamiesi tampame pasirengę tiesti pagalbos ranką kenčiančiam.

Remdamasis popiežiaus mintimi, ganytojas aptarė kliūtis, trukdančias žmogui patirti Dievo gailestingumą. Dairymasis atgal į savo praeitį, teisuoliškumas, nuostabos netekimas trukdo atsiverti ir švęsti Dievo gailestingumą savo gyvenime. Tačiau, ganytojo žodžiais tariant, niekas nėra be vilties, kiekvienas gali padėti tašką savo praeičiai, sužeistumui ir švęsti Dievo gailestingumą plačiai atvėręs savo širdies duris.

Homilijoje atkreiptas dėmesys į Marijos, nuolankiosios Viešpaties tarnaitės, pavyzdį ir septynis gailestingumo darbus kūnui ir sielai, kuriuos iškelia mums popiežius Pranciškus šių metų gavėnios žinioje.

„Tada šauksiesi, ir Viešpats atsilieps, prašysi pagalbos, ir jis tars: „Aš čia!“ Kai tarp savųjų pašalini priespaudą, nedarai skriaudos, nekalbi ko blogo, duodi alkstančiam duonos ir palengvini varguolio gyvenimą, šviesa tau užtekės tamsoje, tamsa bus tau šviesi kaip dienovidis“, – šiais paguodžiančiais pranašo Izaijo žodžiais ( Iz 58, 9–10) užbaigė homiliją vysk. K. Kėvalas.

Visuotinėje maldoje, be kitų maldavimų, prašyta Viešpaties, kad krikščionys neliktų abejingi gailestingumo darbams.

Šiose šv. Mišiose buvo meldžiamasi ir už įvairias sukaktis švenčiančius arkivyskupijos kunigus – 20 kunigystės proga už kun. Virginijų Pabrinkį ir kun. Evaldą Vituskį, taip pat už kun. Domą Pauliką amžiaus 40-mečio bei kun. Audrių Martusevičių 30-mečio proga.

Užbaigiant pamaldas visų prašyta malda lydėti Tėvynę Lietuvą, o vasario 14 d. – „Šv. Valentino dienos KITAIP“ „Žalgirio“ arentoje jaunuosius dalyvius.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba