Marijos diena Šiluvoje: ir tikėjimo prieblandose nepaliauti ieškoti šviesos

Sniegu nuklota Šiluva gruodžio 13-ąją pasitiko mažųjų Marijos atlaidų dalyvius, nepabūgusius
žiemos vargo, o už tai apdovanotus ypatingo, nežemiško grožio Šiluvos apylinkėse pajauta.
Ištikimiesiems Šiluvos mylėtojams Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas šią speiguotą dieną skyrė
ypatingus padėkos žodžius, kad Viešpats laimintų jų kelius.

Visiškai besiartinančio Jėzaus Gimimo laukimo nuotaika šiandien sualsavusi Šiluva ir per
transliacijas (interneto, radijo) šiuo adventiniu metu visai Lietuvai, likusiems namuose, darbuose
siuntė vilties, taikos, ramybės žinią.

Pasidalijant Adventinio vyskupų laiško žinia

Prieš pagrindines pamaldas Šiluvos bazilikoje sakytoje katechezėje šį kartą norėta pasidalyti ir
plačiau paskleisti Lietuvos vyskupų adventinį laišką, kurį jie paskelbė švenčiant Švč. Mergelės
Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą.

Laišką komentavęs diakonas Darius Chmieliauskas atkreipė dėmesį į paantraštę – Jo vardas –
Ramybės Kunigaikštis (plg. Iz 9, 5). Tai pranašo Izaijo žinia savo tautai, kenčiančiai visokias
negandas. Pranašas Izaijas ją drąsina, kalbėdamas, jog su Dievu, ne vien savo pastangomis, ne vien
šio pasaulio ginklais pasiekiamas išsivadavimas. Tik kovodami su Dievu, būsime tikri, kad
kovojame gerą kovą.

Diakonas Darius atkreipė dėmesį, jog Lietuvos vyskupai savo laiške irgi kalba apie didelių
išbandymų metą Europai ir visam pasauliui, apie įsiplieskusį karą Ukrainoje ir mus kankinantį
vidinį prieštaravimą: trokštame taikos ir ramybės, tačiau to siekiame leisdamiesi į karą. Ganytojai
čia iškelia giliausią šio vidinio suskilimo priežastį – nepagarbą Kūrėjui ir jo iškiliausiam kūriniui –
žmogui.

„Artėjančios Kalėdos vis naujai kviečia mus protu ir širdimi atminti Viešpaties dovanojamą žinią –
„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų“ (Jn. 3, 16)“, – citavo diakonas šio
laiško esminę mintį, kuri, jo žodžiais, ir yra „apie Kalėdas“. Tai Dievo atsakas – savo Gelbėtojo
atsiuntimas į baisiausią pasaulio ir žmogaus vargą, į jo karą su visais aplinkui ir su savimi.

„Nuostabus ganytojų žodis – jie mato viltį“, – džiugiai sakė diakonas, atkreipdamas dėmesį, jog
laiške kalbama apie solidarumą, pagalbą, plg. „Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų
mano brolių, man padarėte“ (Mt 25, 40). Diakono mintimi, laiškas skatina gerbti kitokį, mylėti
žmogų Kristaus meile, nes patys tam nesame pajėgūs. Nepasiduoti nė mažiausių karų užuomazgoms
mūsų aplinkoje ir taip prisidėti prie taikos. Būti nuosekliais gyvybės gynėjais. Nepasiduoti nevilčiai,
nes „neturim kitos išeities, kaip tik nešti pasauliui žinią apie Ramybės Kunigaikštį“.

Padrąsinant priimti tikėjimo slėpinius atvira širdimi

Eucharistijos liturgijai vidudienį Šiluvos bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas,
ją koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ,
Jonavos dekanato, kuris tądien rengė patarnavimus piligrimams, dekanas kunigas Virginijus
Birjotas, kiti kunigai. Patarnavo ir Evangeliją skelbė diakonas Darius Chmieliauskas. Giedojo
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos choras, vadovaujamas Egidijaus Obrikio.

Homiliją pasakęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį, jog šiuo prieškalėdiniu metu, kai
vyrauja prieblanda, kai laukiame šviesos, suvokiame, jog Dievas mums vis dėlto yra slėpinys, kuris
atsiveria savo laiku ir savo būdu.

Esame kviečiami šiuo metu įsimąstyti į Mergelės Marijos padėtį. Ji tuo metu nešiojosi po Viešpaties
slėpinį, tačiau jau netrukus jai reikėjo leistis į kelią dėl gyventojų surašymo, teko patirti ir nežinios,
kaip išsiskleis Viešpaties veikimas.

„Niekas man Dievo neįrodė, neparodė“, – kai kada žmogus pasako, tačiau čia, arkivyskupo mintimi,
kalba „supaprastinta versija“, protas, turintis puikybės.

Nebijok, Marija, – tai skiriama ir mums“, – sakė arkivyskupas, padrąsindamas, jog  neturime
gąsdintis ir krūpčioti nuo savo tikėjimo prieblandų ir tamsumų, bet semtis šviesos savo kelionei.
Dievo slėpinius turime priimti plačia ir nuolankia širdimi, atsiliepti taip, kad atsiliepė Mergelė
Marija. Tam ir skirtas šis Advento laikas. Ir išbandymuose, ir tamsoje gali išryškėti neįtikėtinos
tikėjimo galios. Ir išbandymai vis dėlto baigiasi Kalėdomis, kai girdime nuostabų dangaus kareivijų
šūksnį: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms.“

Arkivyskupas Kęstutis šia proga prisiminė savo bičiulio, kunigo profesoriaus Jono Juraičio mintis,
kurios buvo išspausdintos 1968 metų gruodžio 6-ąją Šveicarijos laikraštyje.

„Mus supantis pasaulis nėra ryškioje šviesoje. Moksliniai tyrimai nepadaro pasaulio šviesesnio, o
tik galingesnį. Bet galybė gyvuoja tamsoje. Mes, žmonės, taip pat esam prieblandos būtybės, mes
nežinome nei apie savo pradžią, nei apie savo pabaigą. mes žinome tik apie save. Tai labai tamsios
žinios. Mes priklausomi nuo nuojautų ir atvėrimų. Mums belieka tik viltingas laukimas. Adventas,
šis tamsus ir ,deja, toks neramus metas prieš Kalėdas, yra viltingo laukimo simbolis. Tai pelėdiškas
laukimas, gilioje prieblandoje. Reikia stengtis rūpestingai įžvelgti tamsoje šviesą“, – be kita, rašė
tada kunigas J. Juraitis, kalbėdamas apie žmogaus neišmanymo naktį, kuriai Dievas davė savo
šviesą – Kristų Viešpatį.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba


Marijos diena Šiluvoje

Gruodžio 13-ąją dieną kviečiame drauge susirinkti Šiluvoje. Įpusėjus Adventui susitikime kartu melstis Švč. Mergelės Marijos dieną.
Visa 13-osios dienos programa:
7.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
8.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
9.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
10.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje)
11.00 val. Katechezė.
11.30 val. Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje)
12.00 val. Pagrindinės šv. Mišios (Bazilikoje)
Išvakarėse nuo 22 valandos Švenčiausiojo Sakramento Adoracija.
Visą naktį vyksta budėjimas ir maldos iki 7 val ryto.

PABĖGIMAI Į ŠILUVĄ „Naujieji Metai“

Naujųjų metų laukimas gali būti tapatinamas su neramia viltimi, jog sau bei pasauliui duotos rezoliucijos bus neišpildytos, o praeinanti minutė neatneš pokyčio, kurio atrodo kartais taip laukiame. Todėl šįkart Šiluvos piligrimų centras ir Vilniaus dominikonai kviečia po Šv. Kalėdų džiaugsmo pabėgti į Šiluvą gruodžio 30 – sausio 1 dienomis ramybe apgaubtam Naujųjų metų sutikimui. Programoje laukia naktinė muzikos harmonija Ligonių sveikatos koplytėlėje, paskaitos apie laiką bei žmogišką būtį jame, praktiniai užsiėmimai su sesėmis Eucharistietėmis, laikas skirtas kiekvienam ir be abejo kitoks Naujųjų metų sutikimas.
Kviečiame Naujųjų metų sutikimui pabėgi į Šiluvą ir susigrąžinti asmeninę ramybę.
Apgyvendinama Jono Pauliaus II namuose.
Kaina – 120 Eur žmogui. Į kainą įskaičiuota: apgyvendinimas dviviečiuose kambariuose, maitinimas tris kartus per dieną, paskaitos ir susitikimai bei Naujųjų metų šventė. Į kainą neįskaičiuotas atvykimas iki vietos.
Būtina registracija iki gruodžio 23 d. Vietų skaičius ribotas. Registracija vykdoma el. paštu info@siluva.lt
Daugiau informacijos galite rasti www.siluva.lt bei www.dominikonai.lt
Į klausimus atsakome: el. paštu info@siluva.lt arba telefonu 866362840 (Silvija)
Programa:
Penktadienis gruodžio 30 d.
18:00 – 19:00 atvykimas į Jono Pauliaus II namus
19:00 Vakarienė Jono Pauliaus II namuose
20:00 muzikos harmonija Ligonių sveikatos koplytėlėje
Šeštadienis gruodžio 31 d.
8.00 Ryto malda su sesėmis Eucharistietėmis Jono Pauliaus II namuose
9:00 Pusryčiai Jono Pauliaus II namuose
10:00 dr. Kastytis Rudokas paskaita „Laiko judėjimo kryptys ir jose esantis žmogus“. Šiluvos piligrimų centre
11:00 Kavos pertrauka Šiluvos piligrimų centre
13:00 Pietūs Jono Pauliaus II namuose
14.00 Praktiniai užsiėmimai skirti asmeniniam metų apibendrinimui ir žvilgsniui į ateitį su s. Marija. Šiluvos piligrimų centre
15.00 kavos pertrauka Šiluvos piligrimų centre
16:00 Laisvas laikas/ Individualus pokalbis su kunigu arba vienuole
17.00 vakarienė Jono Pauliaus II namuose
23.30 Naujųjų metų šv. Mišios Jono Pauliaus II namų koplyčioje
00.30 Naujametinė šventė
Sekmadienis sausio 1 d.
10:00 Pusryčiai Jono Pauliaus II namuose
11:00 paskaita su kun. Robertu Urbonavičiumi „Naujieji metai ir šiandienos aš“
12:00 Šv. Mišios Bazilikoje
13:00 Kava Šiluvos piligrimų centre/Išvykimas

Teatrinis pokalbis. LKB kronikai 50 metų

Baigiantis Kronikos metų 50-mečiui drauge su sesėmis eucharistietėmis, kurios buvo vienos iš Katalikų Bažnyčios kronikos platintojų, gruodžio 11 d., 13 val. kviečiame stabtelėti įvykiui Šiluvos piligrimų centre. Šįkart į teatrinį pokalbį pakvies Gediminas Storpirštis su kūrybine komanda. Renginys nemokamas. Laukiame atvykstant!

 

Daugiau informacijos www.siluva.lt


ŠILUVOJE SKAITOME

Jean-Miguel Garigues „Dievas be minties apie blogį“

Gruodžio mėnesį, kuomet esame apgaubti džiaugsmingo laukimo, Šiluvoje skaitome Jean-Miguel Garigues knygą „Dievas be minties apie blogį“. Šįkart knygos apžvalgą pateikia Šiluvoje reziduojantis dr. Kastytis Rudokas. Tad Šiluvos piligrimų centras kviečia drauge skaityti.

 

„Dievas be minties apie blogį“ – vienareikšmiškai ypatinga brolio dominikono Jean-Miguel Garrigues intelektualinė ir dvasinė kelionė po gėrio ir blogio prigimties klodus. Skirtingai, nei būtų galima tikėtis skaitant knygos pavadinimą, čia nėra advokataujama Dievui, bet pabrėžiant Dievo atributus – koks Jis yra, atskleidžiamas ypatingas žmonijos pašaukimas ne tik laisvei ir gėriui, bet pačiam Dieviškumui.

Drąsiai galima teigti, jog knyga kalba apie Dieviškosios realybės ir žmogiškojo pašaukimo dėsnius. Nepaisant kai kurių sudėtingesnių teologinių formuluočių, pats veikalas yra lengvai skaitomas ir gerai suprantamas, iliustruotas aiškiais pavyzdžiais.

Knygoje autorius teigia, jog: „Žmogus prakeiktas ne vien dėl to, kad atsisakė mylėti; tada tokie būtume visi. Jis prakeiktas tik todėl, kad atsisako būti mylimas“. Išties, šiais neramumų laikais paguodžia visas knygos turinys, kuris žmogų ir žmoniją laiko atsakinga už savo veiksmus ir jų pasekmes, o tai reiškia, kad būdami Dieviškojo plano dalis turime potencialą gerai tvarkytis pasaulyje. Mes tai tikrai galime, tiesiog turime... mylėti Dieviškosios meilės kategorijomis.

Itin įdomiai skaitomos vietos knygoje, kur autorius kalba apie tai, kas būtų, jei pirmieji tėvai – Adomas ir Ieva, nebūtų nupuolę. Vaizdžiai ir labai argumentuotai aprašoma, koks būtų Jėzaus ir žmonijos susitikimas išganymo istorijai pasisukus kitaip. Tokiu būdu autorius praplečia žmonijos patirtį.

Galiausiai reikia pasakyti, jog knyga universaliai tinka tiek ieškantiems pasaulio sąrangos supratimo, tiek norintiems pagilinti teologines žinias. Knyga puikiai tiks ieškantiems itin solidaus intelektinio turinio, tiek ir tiems, kurie ieško dvasinės paguodos.

Dr. Kastytis Rudokas


Advento dirbtuvės

Mažais žingsniais įsibėgėjus Adventui neretai net nepastebime kaip ištinka Šventės, kai skubame į bažnyčią įsigyti kalėdaičių Kūčių stalui, prie kurio sėsime su visa šeima. Nepastebime, kaip užsisukame į namų ruošos ir dovanų pirkimo bei pakavimo vajų. O širdy kiekvienas taip trokštame neskubant išgyventi šį pasiruošimo laikotarpį, besiruošiant Viešpaties užgimimui ne tik gražioje prakartėlėje, bet ir mūsų širdyse.

Tačiau kaip šiame laikotarpyje stabtelėti ir iš tiesų, neskubant permąstyti kas gi yra Adventas, ką simbolizuoja keturios žvakės, kurias įžiebiame kiekvieną Advento sekmadienį, kokia simbolika kalėdaičio - išskirtinio bei unikalus mūsų Kūčių stalo elemento.

Todėl Šiluvos piligrimų centras drauge su sesėmis Eucharistietėmis kviečia du gruodžio šeštadienius stabtelėti ir pilniau išgyventi Adventą gilinantis į jo prasmę.

Gruodžio 10 bei 17 d. 10.30  laukiame Jūsų Šiluvos piligrimų centre ir kartu su komanda bei sese Regina Teresiute leisimės į Advento dirbtuves, giliau išgyvensime šį laiką, drauge kepsime Kalėdaičius, gaminsime žvakes ir ruošime širdis Viešpaties užgimimo šventei.

 

Dalyvio kaina – 5 Eur

Būtina registracija el. paštu info@siluva.lt

Dalyvių skaičius ribotas.

Daugiau informacijos galite rasti www.siluva.lt


Kuriamas animacinis filmas apie Šiluvos istoriją

2022 m. pradėtas kurti animacinis filmas, kuriame mažiausiajai auditorijai bus atskleista viena įspūdingiausių istorijų - Šiluvoje įvykusio Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimas. Šį kartą kūrybinė komanda - scenarijaus autorė menotyrininkė Rimantė Tamoliūnienė, animacijos autorė dailininkė Gabrielė Aleksė, skaitmeninės animacijos įgyvendintojas Gasparas Aleksa meninėmis priemonėmis prakalbins akmenį, ant kurio apsireiškė Mergelė Marija. Tai įvykis, kuris formavo Šiluvos šventovę, prisidėjo prie miestelio augimo, rezistencinio laikotarpio okupacijos metais ir vis dar atsiskleidžia šiandien.

Šiuo metu komanda įgyvendina pirmąją projekto dalį, kurios metu sukurtas scenarijus bei animacija. 2023 m. projektas planuojamas baigti animacijos įgarsinimu bei sklaida.

Projektą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba.


ŠILUVOJE SKAITOME

Pawel Krupa Op

Išpažintis kaip ant delno

Šiluvos piligrimų centre nuo pat įsteigimo veikia nedidelis knygynas. Ši vieta ypatinga tuo, jog knygos skaitytojams renkamos pagal kriterijus nebūdingus madai, tendencijoms ar naujumui. Knygos kruopščiai atrenkamos konsultuojantis su leidyklomis, profesionalais ir, be abejo, pačiais skaitančiais piligrimų centro darbuotojais ir Šiluvos šventovės dvasininkais. Tad kviečiame panirti į naują potyrį – Šiluvoje skaitome – tai kas mėnesinės knygų rekomendacijos iš Šiluvos šventovės. Lapkričio mėnesį kviečiame drauge skaityti Pawel Krupa OP „Išpažintis kaip ant delno“ ir pateikiame Šiluvos vikaro, kunigo Roberto Urbonavičiaus knygos rekomendaciją.

 Šiluvos piligrimų centro informacija

 

Beprasidedantis Adventas ir besiartinančios Šventosios Kalėdos yra metas, kuomet prie klausyklų nusidriekia ilgesnės eilės norinčių atlikti išpažintį. Nesvarbu ar einame išpažinties tik per Kalėdas ir Velykas, ar kas dvi savaites, - visus daugiau ar mažiau kamuoja klausimai kaip tinkamai pasiruošti išpažinčiai, ką išpažinti ir kaip.

Į visus šiuos ir kitus klausimus labai paprastai, be teologinės poezijos ir įmantrių aiškinimų ir su lengvo humoro doze, atsako šios knygelės autorius, - lenkų Domininkonų vienuolis.

Knygelė suskirstyta į penkis skyrelius, pagal penkias Atgailos dalis (proga jas prisiminti), kur glaustai aptariama su kiekviena dalimi susiję klausimai.

Perskaitę šią knygą, sužinosime, kodėl emocijos ir jausmai nėra svarbiausi ruošiantis išpažinčiai ir ją atliekant. Rasime patarimų kaip atlikti gerą sąžinės sąskaitą pasinaudojant penkiais pirštais. Galiausiai bus paguosti tie, kurie eidami išpažinties žino, kad ir vėl nupuls į tą pačią nuodėmę.

Išpažintis kaip ant delno - tikrai puiki dovana pirmiausia sau ir kiekvienam, kuris trokšta, kad jo išpažintis būtų vaisingas susitikimas su Kristumi, o ne prievolė, kurią reikia atlikti.

Kun. Robertas Urbonavičius


VILTIES DIENA ŠILUVOJE

Rudeniui skaičiuojant paskutines dienas ir vėl kviečiame susitikti Šiluvoje, drauge melsti vilties.  Tradiciškai- paskutinį mėnesio penktadienį Šiluvos Šventovėje vyks malda drauge su kun. Arnoldu Valkausku bei sielovados bendruomene „Gailestingumo versmė“.

17:30 – Rožinis, meldžiasi sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“.
18:00 – Šv. Mišios (Bazilikoje). Po šv. Mišių Vidinio išgydymo pamaldos, vadovauja kun. Arnoldas Valkauskas, Tarnauja sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“

 


Marijos diena Šiluvoje

Lapkričio 13-ąją dieną kviečiame drauge susirinkti Šiluvoje, uždegti žvakelę ir kartu melstis Švč. Mergelės Marijos dieną.

Visa 13-osios dienos programa:
7.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
8.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
9.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
10.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje)
11.00 val. Katechezė. Arūnas Kučikas „Matyti vargdienį - matyti pasaulį Kristaus akimis“. (Bazilikoje)
11.30 val. Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje)
12.00 val. Pagrindinės šv. Mišios. (Bazilikoje)

Išvakarėse nuo 22 valandos Švenčiausiojo Sakramento Adoracija.
Visą naktį vyksta budėjimas ir maldos iki 7 val ryto.