/English below/

Kas sukūrė šį kūrinį?

Šiluvos piligrimų centre nuo 2022 m. liepos 22 d. galite pamatyti lietuvių kilmės amerikietės Kathryn Frund Kathryn Frund – Matter and Movement trijų žemėlapių aplinkos instaliaciją ,,Bendradarbiavimas; ryšiai, modeliai ir santykiai“, skirtos atskleisti 50 metų jubiliejų švenčiančios Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos ryšį su šių dienų įvykiais: karu tarp Ukrainos ir Rusijos. Ši New Haven (CT)  gyvenanti menininkė jau ne pirmą kartą pristato savo meno kūrinį Šiluvos piligrimų centre. Lygiai prieš metus, įėjusius į piligrimų centrą, pasitikdavo Šiluvos tarptautinės šiuolaikinio meno bienalės instaliacijos ,,Paliesta protėvių žemė“ (Kathryn Frund – MENO PILIGRIMAI) video ir interaktyvus komponentas: apyrankė, už kurią mainais lankytojas turėdavo užrašyti savo vardą, miestą ir šalį į žurnalą, iš šių įrašų buvo matyti, kiek toli šios apyrankės nukeliavo. Kaip sako pati menininkė: ,, Mano meno projektas buvo kelionė, kurią mano senelis lietuvis atliko 1908 m. emigravęs į JAV, tyrimas. Nors du pasauliniai karai visam laikui nutraukė visus ryšius su jo šeima Lietuvoje, savo socialinio meno projektu bandžiau atkurti ryšį su savo paveldu ir ieškoti galimų šeimos likučių.“

Kokia kūrinio prasmė?

Šį kartą autorė keliauja ne atstumu, siekdama pasiekti kuo daugiau šių dienų lietuvių, bet laiku per Lietuvos istoriją. Žvelgdama atgal, ji tarsi kuria istorinius ryšius tarp 20 a. ir 21 a. Lietuvos istorijos. Trys žemėlapiai: Junginių Amerikos valstijų, Lietuvos ir Ukrainos bei Rusijos kaip altorius su atvartais, žymi skirtingų pasakojimų panašių įvykių prasmines jungtis. Sovietmečiu Lietuvai padėjo Jungtinės Amerikos valstijos nešti žinią į pasaulį apie Lietuvos katalikų teisių nepaisymą ir nekaltų žmonių suėmimus ir išsiuntimus į Rusijos lagerius. Čikagoje (IL) buvo išspausdinti Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos tomai, vėliau išversti į daugiau nei aštuonias užsienio kalbas. Šiuos tomus sudarė nuo 1972 m. iki 1989 m. leisti 71 numeriai su užrašytomis žiniomis apie tikinčiųjų gyvenimą Lietuvoje, foto juostelėse užfiksuotos ir slapta perduotos per Rusijos disidentus į New York. Šiandien Lietuva padeda Ukrainai nešti žinią apie Rusijos neteisėtą užpuolimą Ukrainoje ir padeda humanitarine pagalba. Lietuva nepalaikytų Ukrainos, jei Lietuvos nebūtų palaikiusios užsienio šalys, ypatingai Jungtinės Amerikos Valstijos, su kuriomis šiais metais švenčiame 100 metų diplomatinius santykius. Šių dviejų trajektorijų susikirtimas ties Lietuva atliepia lietuvio širdį ir čia Lietuvos širdyje – Šiluvos šventovėje.

Autorė žemėlapius pagamino iš “Tyvek” – austos polipropileno medžiagos, kuri paprastai naudojama statybose. Šią medžiagą pasirinko dėl jos švytinčių ir efemeriškų savybių. Žemėlapiai buvo nudažyti ir sulankstyti taip, kad imituotų istorinius žemėlapius, naudotus iki GPS. Paviršiuje buvo iškirpti kiekvienos šalies praeitį simbolizuojantys ikoniniai raštai (saulėgrąža – Ukraina, pjautuvas ir kūjis – Rusija, žodis Kronika – Jungtinės Amerikos valstijos, kryžius – Lietuva), o rankomis dažytos juostos pasakoja apie ypatingą šių keturių šalių ryšį. Lietuvos ir Rusijos ryšys yra žalios/mėlynos – lagerio uniformų spalvos, kuris pasibaigia lagerio grotomis. Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų ryšys yra baltos/juodos – foto juostelės spalvos, kuris pasibaigia LKB kronika. Lietuvos ir Ukrainos ryšys yra geltonos/mėlynos – Ukrainos vėliavos spalvos, kuris užsibaigia dėže).

Kaip gimė meno kūrinys?

Ši sąsaja gimė iš pokalbių tarp meno kūrinio kuratorės Rūtos Giniūnaitės ir menininkės Kathryn Frund. Kaip rašo autorė: ,,Pirmosiomis Rusijos puolimo Ukrainoje savaitėmis susisiekiau su Rūta ir pasiūliau savo paramą. Po to sekė keli pokalbiai. Žinodama apie trapią Lietuvos okupacijų istoriją, paskutinį kartą – Sovietų Sąjungos, ji išreiškė susirūpinimą dėl smurto, kuris gali eskaluoti ir plisti. Rūta aptarė JAV ir Lietuvos santykius, konkrečiai Čikagoje (IL) išleistoje knygų serijoje ,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika”. Ji papasakojo apie žemėlapio projektą, skirtą JAV ir Lietuvos diplomatiniams santykiams, bei Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos 50-mečio minėjimą.“ Autorei buvo be galo įdomu pirmą kartą išgirsti Lietuvos ir Šiluvos sovietmečio istoriją, taip pat kaip Lietuva jaučiasi dabartinių įvykių kontekste. Menininkės istorinė gija su Lietuva nutrūko 20 a. pradžioje, todėl 20 a. antros pusės ir dabartinių istorinių įvykių simboliškas atkūrimas meninėje formoje yra tarsi viltis, pratęsti jos santykį su Lietuva. Kaip rašo pati menininkė: ,,Dirbdama prie šio projekto atradau prieš 114 metų nutrūkusį ryšį su Lietuva. Šie žemėlapiai – tai pasakojimas apie viltį, sukurtas iš istorinių represijų šešėlių.“ Pro žemėlapį skverbiasi šviesa, kuri atrandama su tikėjimu.

Kuratorė Rūta Giniūnaitė

 

Three maps’ installation

Collaboration; Bonds, patterns, and relationships“

Who created this work?

From 22 July 2022 at the Pilgrimage Centre in Šiluva, you can see “Cooperation; Connections, Patterns and Relationships”, a three-map environmental installation by Lithuanian-American Kathryn Frund Kathryn Frund – Matter and Movement, which is intended to reveal the connection between the Chronicles of the Catholic Church in Lithuania, which is celebrating its 50th anniversary, and the current events of the war between Ukraine and Russia. This is not the first time that this New Haven (CT) based artist has presented her artwork at the Šiluva Pilgrim Centre. Exactly one year ago, visitors to the pilgrimage centre were greeted by a video and an interactive component of the Šiluva International Biennial of Contemporary Art’s installation “Touched by the Ancestral Land” (Kathryn Frund – ART PILGRIMS): a bracelet for which the visitor had to write their name, city and country in a logbook in return for a bracelet that told them how far they had travelled. As the artist herself says: “My art project was a study of the journey that my Lithuanian grandfather made when he emigrated to the USA in 1908. Although the two world wars permanently severed all ties with his family in Lithuania, with my social art project I tried to reconnect with my heritage and search for possible family remnants.”

What is the meaning of the work?

This time, the author is not travelling over a distance to reach as many contemporary Lithuanians as possible, but through the history of Lithuania. Looking back, she seems to be making historical connections between the history of 20th century and 21st century Lithuania. The three maps: of the United States, Lithuania and Ukraine, and Russia, like an altar with flaps, mark the meaningful connections between similar events in different stories. During the Soviet era, Lithuania was helped by the United States of America to take the message to the world about Lithuania’s disregard for the rights of Catholics and the arrests and deportations of innocent people to Russian camps. Volumes of the Chronicles of the Catholic Church in Lithuania were published in Chicago, IL, and later translated into more than eight foreign languages. These volumes consisted of 71 issues published between 1972 and 1989, containing information about the life of the faithful in Lithuania, recorded on photographic film and secretly transmitted through Russian dissidents to New York. Today, Lithuania is helping Ukraine to spread the word about Russia’s illegal attack on Ukraine and is helping with humanitarian aid. Lithuania would not support Ukraine if it were not for the support of foreign countries, especially the United States of America, with which we are celebrating 100 years of diplomatic relations this year. The intersection of these two trajectories in Lithuania echoes the Lithuanian heart here in the heart of Lithuania, in the Shrine of Šiluva.

The author made the maps from Tyvek, a woven polypropylene material commonly used in construction. She chose this material for its luminous and ephemeral properties. The maps were coloured and folded to mimic historical maps used before GPS. Iconic patterns representing each country’s past (the sunflower for Ukraine, the sickle and hammer for Russia, the word “Chronicle” for the United States of America, the cross for Lithuania) have been cut into the surface, and hand-painted bands tell the story of the special relationship between the four countries. The link between Lithuania and Russia is in green/blue, the colour of the camp uniforms, which ends with the camp bars. The link between Lithuania and the United States of America is in white/black, the colour of the photo strip, which ends with the LKB chronicle. The link between Lithuania and Ukraine is in yellow/blue – the colour of the Ukrainian flag, ending with a box).

How was the artwork born?

This link was born out of conversations between the artwork’s curator Rūta Giniūnaitė and the artist Kathryn Frund. As the artist writes: “In the first weeks of the Russian attack on Ukraine, I contacted Rūta and offered my support. Several conversations followed. Aware of Lithuania’s fragile history of occupations, most recently by the Soviet Union, she expressed concern about the violence that could escalate and spread. Ruth discussed US-Lithuania relations, specifically the “Chronicles of the Catholic Church in Lithuania” series of books published in Chicago, IL. She talked about the map project on US-Lithuania diplomatic relations and the 50th anniversary celebration of the Lithuanian Catholic Church Chronicle.” It was very interesting for her to hear for the first time the history of Lithuania and Šiluva during the Soviet era and how Lithuania feels in the context of current events. The artist’s historical thread with Lithuania was severed at the beginning of the 20th century, so the symbolic recreation of the second half of the 20th century and the current historical events in an artistic form is a kind of hope to continue her relationship with Lithuania. As the artist herself writes: “While working on this project, I discovered a connection with Lithuania that was broken 114 years ago. These maps are a story of hope, created from the shadows of historical repression.” Through the map, light penetrates and is discovered with faith.

The Curator Ruta Giniunaite