Šilinės. SIELOVADOS IR PASIŠVENTIMO DIEVUI DIENA

Meldžiamės su kunigais, pašvęstaisiais, seminaristais, katechetais ir visais Viešpaties vynuogyno darbininkais

Piligrimų sielovadai talkina Jurbarko dekanatas

8 val. Meldžiamės už palikusius kunigystę ar pašvęstąjį gyvenimą, kad naujai atrastų savo vietą Bažnyčioje.
10 val. Meldžiamės už tuos, kurie didžiadvasiškai įvairiausiais būdais tarnauja žmonėms.
12 val. Meldžiamės už dvasininkus, seminaristus ir Dievui pašvęstojo gyvenimo narius, kad drąsiai skelbtų Evangeliją ir tarnautų Kristaus Kūno gerovei.
16 val. Meldžiamės už tarnaujančiųjų Bažnyčioje sužeistus ir įskaudintus žmones, kad naujai patirtų Dievo meilę ir gailestingumą, o skriaudėjai – atgailą ir atsivertimą.
18 val. Meldžiame pašaukimų į kunigystę ir Dievui pašvęstąjį gyvenimą, kad nepristigtume įsipareigojusiųjų ugdyti Kristaus Bažnyčią bei tarnauti žmonėms.

 


ŠILINĖS/Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas Sielovados ir pasišventimo Dievui diena

Meldžiamės su kunigais, pašvęstaisiais, seminaristais, katechetais ir visais Viešpaties vynuogyno darbininkais

Piligrimų sielovadai talkina Kauno I dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad kenčiantys ir praradę viltį pastebėtų Dievo pagalbos ženklus ir patirtų Jo artumą.
9 val. Melžiamės, kad brangintume Eucharistiją kaip gyvybę teikiantį sakramentą.
10 val. Dėkojame už Dievo meilę, kuri per Kristaus kryžių dovanoja mums naują gyvenimą.

12 val. Meldžiamės už kunigus ir seminaristus, pašvęstojo gyvenimo narius, kad jie drąsiai liudytų Dievo meilę ir bendradarbiaudami tarnautų žmonijai.
16 val. Meldžiamės, kad šeimose – mažosiose namų Bažnyčiose – kiekvienas galėtų augti ir liudyti Dievo meilę.
18 val. Meldžiamės, kad Bažnyčios darbininkai būtų jautrūs visiems ir matytų konkrečių žmonių sielvartus bei džiaugsmus.