Šilinės. ŠEIMŲ IR JAUNIMO DIENA

Meldžiamės su jaunimu, mamomis, tėčiais, vaikais, močiutėmis, seneliais ir užsienyje gyvenančiais lietuviais

Piligrimų sielovadai talkina Raseinių dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad Bažnyčios Sinodas vis geriau atpažintų Dievo siunčiamus laiko ženklus.
10 val. Meldžiamės, kad visos Žemės tautos jaustųsi esančios viena Dievo tauta.
12 val. Meldžiamės už šeimas ir prašome malonės suvokti, kad Šventoji Dvasia per Krikštą mus visus padaro Dievo vaikais.
16 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia vis labiau atsilieptų į Dievo kvietimą eiti ir padaryti Jo mokiniais visų tautų žmones (plg. Mt 28, 19) (šv. Mišios lenkų kalba).
18 val. Meldžiamės už jaunimą ir užsienyje gyvenančius lietuvius, kad kiekvienas sektų Kristumi ir siektų šventumo.

21 val. Žiburių procesija. Meldžiamės, kad kiekvienas, kuriam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui (plg. 1 Kor 12, 7), imtųsi naudingų darbų Bažnyčiai atnaujinti ir plėsti. Po procesijos – naktinės Švenčiausiojo Sakramento adoracijos Apsireiškimo koplyčioje pradžia.