Marijos diena Šiluvoje

Rugpjūčio 13-ąją dieną kviečiame drauge susirinkti Šiluvoje, uždegti žvakelę ir kartu melstis Švč. Mergelės Marijos dieną.
Visa 13-osios dienos programa:
7.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
8.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
9.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
10.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje)
𝟏𝟏.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥. 𝐤𝐚𝐭𝐞𝐜𝐡𝐞𝐳ė Kun. Erastas Murauskas "Įsiklausyk į kūrinijos balsą"(𝐁𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐞)
11.30 val. Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje)
𝟏𝟐.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥. 𝐏𝐚𝐠𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐧ė𝐬 š𝐯. 𝐌𝐢š𝐢𝐨 (𝐁𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐞)


Marijos diena Šiluvoje

Liepos 13-ąją dieną kviečiame drauge susirinkti Šiluvoje, uždegti žvakelę ir kartu melstis Švč. Mergelės Marijos dieną.
Visa 13-osios dienos programa:
7.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
8.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
9.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
10.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje)
𝟏𝟏.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥. 𝐤𝐚𝐭𝐞𝐜𝐡𝐞𝐳ė Kun. Gediminas Kasperavičius "Dvasiniai pašaukimai"(𝐁𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐞)
11.30 val. Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje)
𝟏𝟐.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥. 𝐏𝐚𝐠𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐧ė𝐬 š𝐯. 𝐌𝐢š𝐢𝐨 (𝐁𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐞)


Marijos diena Šiluvoje

Liepos 13-ąją dieną kviečiame drauge susirinkti Šiluvoje, uždegti žvakelę ir kartu melstis Švč. Mergelės Marijos dieną.
Visa 13-osios dienos programa:
7.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
8.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
9.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
10.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje)
𝟏𝟏.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥. 𝐤𝐚𝐭𝐞𝐜𝐡𝐞𝐳ė Kun. Gediminas Kasperavičius "Dvasiniai pašaukimai"(𝐁𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐞)
11.30 val. Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje)
𝟏𝟐.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥. 𝐏𝐚𝐠𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐧ė𝐬 š𝐯. 𝐌𝐢š𝐢𝐨 (𝐁𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐞)


Marijos dienos malda – už taiką, viltį ir Evangelijos žinią misijose

„Melskimės, kad pasaulis būtų taikos ir ramybės vieta“, – birželio 13-ąją kvietė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas Šiluvoje – ten, kur, pasak ganytojo, dangus yra arti, panašiai kaip garsiojoje Fatimos šventovėje, kurioje šiuo metu lankosi arkivyskupijos piligrimų grupė.

Vadovaudamas Marijos dienos iškilmingai Eucharistijai Šiluvos bazilikoje, ganytojas sveikino koncelebruojančius kardinolą Sigitą Tamkevičių SJ, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, brolius kunigus, atvykusius šią dieną patarnauti iš Jonavos dekanato bei kitų vyskupijų, Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos chorą ir jo vadovą Egidijų Obrikį, visus piligrimus bei „Marijos radijo“ ir interneto transliacijų dalyvius.

Kiekvieną mėnesį Mergelės Marijos piligriminėje šventovėje pakviečiama melstis už dvasininkus jų šventimų ar amžiaus sukakčių proga. Šį kartą arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kvietė melstis už apaštališkąjį nuncijų arkivyskupą Petarą Antuną Rajičių kunigystės šventimų 35 metų proga. Taip pat ir už Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį ir Telšių vyskupą emeritą Joną Borutą SJ, švenčiančius vyskupo šventimų 25-metį, bei Kauno arkivyskupijos kunigus Kęstutį Vilutį, Žygintą Veselką, Ramūną Norkų įvairių kunigystės jubiliejinių sukakčių proga.

Arkivyskupas taip pat priminė neeilinį įvykį Kauno arkivyskupijos ir visos Bažnyčios Lietuvoje gyvojoje istorijoje – prieš 5-erius metus birželį 5 vedę vyrai, baigę kelerių metų diakonato programą, buvo įšventinti pirmaisiais nuolatiniais diakonais.

Evangelija pagal Matą, kurią paskelbė visai neseniai diakono šventimus priėmęs Eligijus Žakys, šią dieną pasakojo apie Jėzaus nurodomą priešų meilę. Šią netikėtą Jėzaus pamoką homilijoje pakomentavęs arkivyskupas Kęstutis atkreipė dėmesį į atsivertimo svarbą.

Dėl atsivertimo, kad žmonių širdys būtų laimėtos Dievui, Evangelijos žinią pasauliui neša misionieriai. Šia proga toliau tęsti homilijos ganytojas pakvietė mūsų arkivyskupijos kunigą Kastytį Šulčių, atliekantį misijinę tarnystę Kazachstane.

Almatos vyskupijoje, kur kol kas nėra nei vieno vietinio kunigo, tarnaujantis kunigas Kastytis papasakojo apie nacionalinę Ozernojės piligriminę šventovę Kazachstane. Ozernojės Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdas tapo garsus savo pagalba jos meldusiems lenkų tremtiniams, kai 1941 m. kovą, po speiguotos žiemos, netikėtai nutirpus ledui ežere, čia pasirodė daug žuvų, išgelbėjusių jiems gyvybę. Kazachstano katalikų nacionalinėje šventovėje meldžiamasi už pasaulio taiką, čia organizuojami piligriminiai žygiai. Pasak kunigo K. Šulčiaus, misijoms Kazachstane labai reikalinga parama, savanoriai.

Viltis pasauliui, besąlygiška meilė ir šventumas šeimose, stipresnis vyrų tikėjimo liudijimas – šie ir kiti maldavimai buvo išsakomi birželio 13-ąją Šiluvoje, nepamirštant ir abitūros egzaminus laikančių moksleivių. Jiems prašyta drąsos ir išminties renkantis ateities planus ir studijas, o visiems – gydančios ir mylėti mokančios Šventosios Dvasios.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba


Marijos dieną Šiluvoje minėta ir šiandien gelbėjanti Fatimos žinia

Gegužės 13-ąją Šiluvoje prisiminta Marijos pasirodymų Fatimoje 105 metų sukaktis. Šiandien, kai vyksta karas Ukrainoje, labiau įsiklausome į Fatimos Dievo Motinos žinią, kuri, pasak iškilmingose pamaldose homiliją sakiusio arkivyskupo Liongino Virbalo SJ, yra gelbėjanti žinia: Dievas nepasmerkia, nenaikina pasaulio, bet nori jį išgelbėti. Šiuo velykiniu laiku ypač didelio blogio – karo paliestame pasaulyje, pasak ganytojo, tikime Kristaus Prisikėlimu, žvelgiame į Mariją, kviečiančia tikėti laiminčia meile žmogaus gyvenime, visuomenėje ir pasaulyje.

Tiesos ir nesutarimų, taip pat ir bažnytinėje bendruomenėje, tema buvo paliesta dienos katechezėje „Tiesa ir ginčai“, kurią Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje prieš iškilmingas pamaldas sakė kunigas Vincentas Lizdenis.

Pašaukimą gyventi tiesoje mums nurodo Katalikų Bažnyčios katekizmas („Kadangi Dievas yra tiesiakalbis, jo tautos nariai yra pašaukti gyventi tiesoje“), tačiau, pasak kunigo Vincento, širdies pozicija turėtų būti pripažinimas, jog mums tai nesiseka. Bažnyčios buvimas kartu, tai yra susirinkimas, jau savaime yra „apie tiesą“, „dėl tiesos“ ir „link tiesos“. Mes esame Jėzaus nuolat mokomi besąlygiškai pažinti ir mylėti tiesą, kuri išlaisvina ir pašventina. Tad ir suradus save kaip melagį, tą, kuris neatitinka tiesos, mūsų laukia gera žinia: išlaisvinimas ir pašventinimas.

Katechezėje kalbant apie susirinkimą, kur neišvengiami ir žmonių ginčai, buvo pabrėžta, jog ginčuose tiesa negimsta. Jie yra tik priemonė atrasti Tiesai, kuri ne idėja, bet Asmuo. Esame pašaukti būti įsipareigoję šiai Tiesai kaip bendruomenė ir kiekvienas asmeniškai.

Po katechezės su „Marijos radijo“ bendradarbiais ir kunigu Robertu Gedvydu Skrinsku buvo kalbamas Rožinis, o vėliau Kėdainių dekanato dekano kunigo Norberto Martinkaus vadovaujama Mergelės Marijos litanija pradėta iškilmės Eucharistija.

Liturgijai vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, kelių vyskupijų kunigai. Patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas. Giedojo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos choras, vadovaujamas Dagnės Jucevičiūtės.

Eucharistijoje kviesta melstis popiežiaus Pranciškaus ir arkivyskupijos intencijomis gegužės mėnesiui, be to, maldos dovana buvo pasveikinti dvasininkai kunigystės sukakčių proga – Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Vilniaus arkivyskupijos augziliarai vyskupai Arūnas Poniškaitis ir Darius Trijonis, taip pat grupė įvairias sukaktis mininčių arkivyskupijos kunigų.

Savo homilijoje, be kita, arkivyskupas Lionginas Virbalas atkreipė dėmesį į skaitinį apie apaštalų susirinkimą Jeruzalėje: „Išpildę visa, kas buvo apie jį parašyta, nuėmė jį nuo [kryžiaus] medžio ir paguldė į kapą. Bet Dievas jį prikėlė iš numirusių“ (Apd 13, 29–30). Pasak ganytojo, žmonės mirties valandą galėjo tik tiek padaryti – paguldyti į kapą, tačiau buvo Dievo „bet“ – Jo veikimas. Šis Dievo „bet“ yra ir mūsų planuose, baimėse, ribotumuose.

Homilijoje kalbėta apie Prisikėlimą kaip tikėjimo pagrindą, nors gali būti ir nelengva pamatyti Prisikėlimo ženklų, ypač kai girdime sunkių žinių iš karo Ukrainoje. Tačiau Dievo žodis drąsina „Tegul neišsigąsta jūsų širdys!“ ir sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas.“ (plg. Jn 14, 1–6).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba


Marijos diena Šiluvoje

Balandžio 13-ąją dieną kviečiame drauge susirinkti Šiluvoje, uždegti žvakelę kartu melstis Taikos Švč. Mergelės Marijos dieną.
Visa 13-osios dienos programa:
7.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
8.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
9.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
10.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje)
𝟏𝟏.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥. 𝐤𝐚𝐭𝐞𝐜𝐡𝐞𝐳ė 𝐚𝐫𝐤𝐢𝐯. 𝐊ę𝐬𝐭𝐮𝐭𝐢𝐬 𝐊ė𝐯𝐚𝐥𝐚𝐬 "𝐀𝐭𝐬𝐚𝐤𝐨𝐦𝐲𝐛ė 𝐢𝐫 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐁𝐚ž𝐧𝐲č𝐢𝐨𝐬 𝐦𝐨𝐤𝐲𝐦𝐞" (𝐁𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐞)
11.30 val. Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje)
𝟏𝟐.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥. 𝐏𝐚𝐠𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐧ė𝐬 š𝐯. 𝐌𝐢š𝐢𝐨𝐬, 𝐯𝐚𝐝𝐨𝐯𝐚𝐮𝐣𝐚 𝐚𝐫𝐤𝐢𝐯. 𝐊ę𝐬𝐭𝐮𝐭𝐢𝐬 𝐊ė𝐯𝐚𝐥𝐚𝐬 (𝐁𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐞)
13.30 val. Švč. Sakramento adoracija iki 16.00 val. (Bazilikoje)
14.00 val. Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje)
15.00 val. Gailestingumo vainikėlis (Bazilikoje)