Paskutinis vasaros sekmadienis, rugpjūčio 27-oji, Šiluvos apylinkėse bei Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje tradiciškai suskambėjo piligrimų padėkos malda už Lietuvos nepriklausomybės stebuklą. Ilgus penkis sovietinės okupacijos dešimtmečius Dievas palaikė laisvės viltį Jį mylinčių žmonių širdyse, o paskui išgelbėjo apdovanodamas laisve.

„Brangūs broliai ir seserys, susirinkome į Šiluvą dėkoti už laisvę piligriminio žygio malda, prisimindami ir mūsų didvyrius, kurie padovanojo šia dovaną savo ištikimybe Viešpačiui ir kantrybe laukiant tos didelės Dievo malonės – laisvės, ištikusios per Mergelės Marijos užtarimą“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kai piligrimai po beveik trijų valandų padėkos žygio dviejose eisenose pėsčiomis Šiluvos aikštėje džiaugsmingai sveikino Šiluvos Dievo Motiną ir visi drauge atskubėjo į Baziliką švęsti Padėkos Eucharistijos.

Kauno kurijos organizuotas žygis startavo prie šv. Jono Pauliaus II paminklo Šiluvoje. Su gera nuotaika, džiaugsmingai ne tik Kauno krašto piligrimai, Jono Pauliaus II piligrimų centro savanoriai, bet ir gausiu būriu, iš vakaro užbaigę tarptautinį susitikimą Šiluvoje, dalyvavusieji Dievo Motinos komandų judėjimo sutuoktiniai iš Lietuvos bei Latvijos – jaunos šeimos, daugelis ir su savo atžalomis – buvo pasveikinti Kauno arkivyskupo.

Vėliau ši piligrimų eisena su Rožinio malda keliavo 7 km kelią Šiluvos apylinkėse, o Kryžiaus kelio apmąstymu užbaigė piligrimystę per Šiluvos šilą. Einant čia koplytstulpiais paženklintą Jėzaus kančios kelią ir turint širdyje taip pat ir mūsų tautos laisvės kankinius, maldai buvo panaudotos Kryžiaus kelio meditacijos, nuskambėjusios šiemet Pasaulio jaunimo dienose Lisabonoje. Maldos tekstus parengė kunigas Artūras Kazlauskas.

Šiaulių vyskupija savo krašto žmones buvo pakvietusi tradiciškai keliauti nuo Tytuvėnų. Šiauliečiai į Šiluvą buvo atlydėti nuolatinio, nepavargstančio ir uždegančio entuziazmu tokių eisenų vadovo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio.

Iškilmingai Eucharistijai pilnoje Šiluvos bazilikoje vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo žygyje kartu keliavę kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas, Šiaulių vyskupijos kancleris kunigas Rimantas Žaromskis. Prie altoriaus, kaip ir eisenoje, patarnavo diakonai Darius Chmieliauskas ir Audrius Jesinskas.

Homiliją pasakęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis prisiminė Eucharistijos bičiulių sąjūdį, kai kurie jo vadovai, kaip ses. Jadvyga Gema Stanelytė SJE, Mečislovas Jurevičius tiesiogiai patyrė už žygių į Šiluvą organizavimą sovietų valdžios represijų, bet jie ir visi kiti geros valios žmonės drąsiai sakė ir tikėjo: norime gyventi laisvoje Lietuvoje!

Šia proga buvo padėkota Lietuvos bičiuliams – tarptautinei organizacijai „Tradicija, šeima, nuosavybė“ (TFP), kuri buvo surinkusi 5 mln. parašų ir perdavusi SSSR vadovams, kad laisvė Lietuvai turi būti sugrąžinta. TFP nariai 30 metų kasmet atvyksta į piligriminius žygius Šiluvoje, keliaudami nuo Tytuvėnų su Fatimos Dievo Motinos statula.

„Turim sekti gerais pavyzdžiais ir eiti ten, kur kviečia Kristus“, – sakė vyskupas Eugenijus, atkreipdamas dėmesį į šv. Jono Pauliaus II žodžius, kuriuos Šventasis Tėvas pasakė 1993 metais savo aplankytos Lietuvos žmonėms: būkite laimingi ir ištikimi Kristui! Popiežius Jonas Paulius II, be kita, ragino ir šeimas, kad jos sugrįžtų prie maldos, sakydamas, kad šeimos, kurios kartu meldžiasi, kartu ir gyvena.

„Kaip svarbu šeimoje pasijusti taip, kaip mažoje šventovėje, kurioje vaikai gauna tvirtus tikėjimo pagrindus ir gali drąsiai liudyti Kristų kasdienybėje šitame audringame pasaulyje“, – kalbėjo Šiaulių vyskupas, pasidalijęs su šeimomis paraginimu ir lūkesčiu, kad jos dar labiau pažintų ir pamiltų Jėzų kas rytą ir vakarą atsiversdamos ir skaitydamos Šventojo Rašto knygą.

Žvelgdamas į sekmadienio Evangeliją (Mt 16, 13–20) vyskupas Eugenijus Bartulis, be kita atkreipė dėmesį, jog ji nuveda į Pilypo Cezarėją Šventojoje Žemėje, kur šventajam Petrui, silpnam, nuodėmingam žmogui, Jėzus paveda vadovauti savo Bažnyčiai, kurios pragaro vartai nenugalės.

„Pragaro vartai nenugalės Bažnyčios, bet mums svarbu būti ištikimiems“, – sakė Šiaulių ganytojas.

Užbaigdamas savo homiliją, vyskupas E. Bartulis pabrėžė, jog trokšdami Tėvynei tikrosios laisvės, kad ji išsilaisvintų iš įvairių, žmones varginančių priklausomybių, turime sugrįžti prie Kristaus ir priklausyti tik Jam. Tada, ganytojo žodžiais, būtume drąsūs ir ištikimi, laimingi ir garbingi savo tautos piliečiai, einantys tikėjimo, meilės ir džiaugsmo keliu.

Eucharistijos pabaigoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas padėkojo už uždegantį žodį vyskupui Eugenijui Bartuliui, visiems ganytojams bei piligrimams, pakvietė į artėjančią didžiausią tikėjimo šventę Šiluvoje – Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus, kuriuos čia švęsime nuo rugsėjo 7 iki rugsėjo 15 d.

Laisvės sekmadienio Eucharistija užbaigta Šiluvos parapijos choro (vadovas Vytautas Šveikauskas) jautriai sugiedota „Marija, Marija“.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba