Rugpjūčio 27 d., paskutinis rugpjūčio sekmadienis

PADĖKOS UŽ LAISVĘ šventė

12 val. Šiluvos bazilikoje

Rugsėjo 7 d., ketvirtadienis
ŠV. JONAS PAULIUS II

  1. 30 val. Rožinis Apsireiškimo koplyčioje
    18 val. Atlaidų pradžios šv. Mišios ir Valandų liturgija (Vakarinė) Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiame šventojo Jono Pauliaus II užtarimo atvyksiantiems piligrimams.

Po šv. Mišių – procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu į Baziliką. Naktinės adoracijos pradžia

Rugsėjo 8 d., penktadienis
Švč. Mergelės Marijos Gimimas
ARTIMO MEILĖS IR SVEIKATOS DIENA

Meldžiamės su ligoniais ir visais, kurie rūpinasi žmonių sveikata ir stengiasi mažinti vargą

Piligrimų sielovadai talkina Kauno II dekanatas

8 val. Meldžiamės už organizacijas, kurios stengiasi palengvinti vargstančiųjų ir kenčiančiųjų dalią ir per juos tarnauti Kristui.
10 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia sugebėtų savo jautrumu ir pagalba apgaubti visus, kuriuos slegia žmogiškasis silpnumas.
12 val. Meldžiamės už ligonius ir tuos, kurie jiems tarnauja bei padeda kiekvienam kenčiančiajam.
16 val. Meldžiamės, kad Europos žmonės trokštų atnaujinti savo gyvenimą Kristuje (šv. Mišios latvių kalba).
18 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia drauge su sunkumų ir priklausomybių kamuojamais asmenimis žengtų atgailos ir atsinaujinimo keliu.
19 val. Vidinio išgydymo pamaldos.

Rugsėjo 9 d., šeštadienis
ŠEIMŲ IR JAUNIMO DIENA

Meldžiamės su jaunimu, mamomis, tėčiais, vaikais, močiutėmis, seneliais ir užsienyje gyvenančiais lietuviais

Piligrimų sielovadai talkina Raseinių dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad Bažnyčios Sinodas vis geriau atpažintų Dievo siunčiamus laiko ženklus.
10 val. Meldžiamės, kad visos Žemės tautos jaustųsi esančios viena Dievo tauta.
12 val. Meldžiamės už šeimas ir prašome malonės suvokti, kad Šventoji Dvasia per Krikštą mus visus padaro Dievo vaikais.
16 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia vis labiau atsilieptų į Dievo kvietimą eiti ir padaryti Jo mokiniais visų tautų žmones (plg. Mt 28, 19) (šv. Mišios lenkų kalba).
18 val. Meldžiamės už jaunimą ir užsienyje gyvenančius lietuvius, kad kiekvienas sektų Kristumi ir siektų šventumo.

21 val. Žiburių procesija. Meldžiamės, kad kiekvienas, kuriam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui (plg. 1 Kor 12, 7), imtųsi naudingų darbų Bažnyčiai atnaujinti ir plėsti. Po procesijos – naktinės Švenčiausiojo Sakramento adoracijos  Apsireiškimo koplyčioje pradžia.

Rugsėjo 10 d., sekmadienis
BAŽNYČIOS DIENA
Pagrindinė atlaidų diena

Meldžiamės su parapijų ir kitomis bendruomenėmis

Piligrimų sielovadai talkina Kauno I dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad tarnaujantieji Bažnyčioje nepristigtų meilės statydami gyvojo Dievo namus.
10 val. Meldžiamės, kad visoje Žemėje būtų skelbiama Evangelija.
12 val. Meldžiamės už Bažnyčios vienybę, kad suburti kaip Kristaus kaimenė būtume atviri Šventosios Dvasios vedimui.
16 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia būtų kiekvieną žmogų priimanti meilės bendruomenė (graikų apeigų liturgija ukrainiečių kalba).
18 val. Melskimės už parapijas ir bendruomenes, kad jose būtų skelbiamas ir liudijamas prisikėlęs Kristus.

Rugsėjo 11 d., pirmadienis
TEISINGUMO SAUGOJIMO DIENA

Meldžiamės su Lietuvos policijos, Prokuratūros, Valstybės sienos apsaugos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos bei visais teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojais

Piligrimų sielovadai talkina Jonavos dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad kiekvienas atpažintų pasauliečių orumą bei atsakomybę Bažnyčioje.
10 val. Meldžiamės, kad pasauliečiai sąmoningai dalyvautų Kristaus kunigiškojoje, pranašiškojoje ir karališkojoje pasiuntinybėje.
12 val. Meldžiamės už teisėtvarkos bei teisėsaugos darbuotojus, kad savo tarnystę jie priimtų kaip teisingumo ir gailestingumo dovaną žmonijai.
16 val. Meldžiamės, kad kiekvienas suvoktų pareigą būti gyvojo Dievo liudytoju.
18 val. Meldžiame malonės suvokti, kad visi iš Dievo esame gavę tą pačią tikėjimo dovaną ir pareigą ja dalytis.

Rugsėjo 12 d., antradienis
TAIKOS SIEKIO DIENA

Meldžiamės su Lietuvos kariais, šauliais, savanoriais

Piligrimų sielovadai talkina Kėdainių dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad sugebėtume jautriai rūpintis kiekvienu žmogumi bei kūrinija.
10 val. Meldžiamės, kad kiekvienas tikintysis apsispręstų nuolat žengti pirmyn gyvo tikėjimo, žadinančio viltį ir veikiančio meile, keliu.
12 val. Meldžiamės už tuos, kurie rūpinasi Lietuvos krašto apsauga, ir visus taikos bei vienybės kūrėjus.
16 val. Meldžiame malonės išbandymuose sekti Kristumi ir liudyti Jo meilę (šv. Mišios anglų kalba).
18 val. Meldžiame taikos pasauliui, ypač Ukrainoje, ir kad visi kenčiantys patirtų esą ypač suvienyti su Kristumi.

Rugsėjo 13 d., trečiadienis
SIELOVADOS IR PASIŠVENTIMO DIEVUI DIENA

Meldžiamės su kunigais, pašvęstaisiais, seminaristais, katechetais ir visais Viešpaties vynuogyno darbininkais

Piligrimų sielovadai talkina Jurbarko dekanatas

8 val. Meldžiamės už palikusius kunigystę ar pašvęstąjį gyvenimą, kad naujai atrastų savo vietą Bažnyčioje.
10 val. Meldžiamės už tuos, kurie didžiadvasiškai įvairiausiais būdais tarnauja žmonėms.
12 val. Meldžiamės už dvasininkus, seminaristus ir Dievui pašvęstojo gyvenimo narius, kad drąsiai skelbtų Evangeliją ir tarnautų Kristaus Kūno gerovei.
16 val. Meldžiamės už tarnaujančiųjų Bažnyčioje sužeistus ir įskaudintus žmones, kad naujai patirtų Dievo meilę ir gailestingumą, o skriaudėjai – atgailą ir atsivertimą.
18 val. Meldžiame pašaukimų į kunigystę ir Dievui pašvęstąjį gyvenimą, kad nepristigtume įsipareigojusiųjų ugdyti Kristaus Bažnyčią bei tarnauti žmonėms.

Rugsėjo 14 d., ketvirtadienis
Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas
MOKSLO IR UGDYMO DIENA

Meldžiamės su darželių, mokyklų, kolegijų, universitetų bendruomenėmis

Piligrimų sielovadai talkina Ukmergės dekanatas

8 val. Meldžiame tikros išminties ir supratimo dovanos tiems, kurie nepriima Kristaus mokymo.
10 val. Meldžiamės, kad būtume keliaujanti Bažnyčia, paženklinta tikro, nors ir netobulo, šventumo.
12 val. Meldžiamės už mokymo ir ugdymo bendruomenes, kad jose kiekvienas būtų priimtas kaip Dievo vaikas.
16 val. Meldžiamės, kad kankinių ir šventųjų pavyzdys atskleistų Dievo veidą ir artumą.
18 val. Meldžiamės, kad Bažnyčios mokymas vestų tikinčiuosius į asmeninį ir bendruomeninį atsinaujinimą.

Rugsėjo 15 d., penktadienis
Švč. Mergelė Marija Sopulingoji
PADĖKOS DIENA

Piligrimų sielovadai talkina Raseinių dekanatas

8 val. Dėkojame už visus tarnavusius atlaidų metu.
10 val. Dėkojame už Mergelės Marijos vaidmenį Išgelbėjimo plane.
12 val. Dėkojame už Mergelės Marijos pavyzdį ištikimai vykdyti Tėvo valią.
16 val. Dėkojame Dievui už Jo Motinos kvietimą klausyti Jos Sūnaus.
18 val. Dėkojame už gautas atlaidų malones, Dievo ir Jo Motinos artumą.

 

PAMALDŲ TVARKA ATLAIDŲ METU

ŠV. MIŠIOS

8 val. ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje

10 val. Aikštėje (savaitgalį) arba Bazilikoje (kitomis dienomis)

12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje

16 val. Bazilikoje

18 val. Aikštėje

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

9–21 val. Bazilikoje (7–8 d. ir  9–10 d. ir 12-13 d. per naktį)

ROŽINIO MALDA

11.30 val. Aikštėje

14 val. Bazilikoje

15.30 val. Koplyčioje

17.15 val. Nuo Koplyčios į Baziliką

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS

8–19 val. Apsireiškimo koplyčioje, Bazilikoje, Aikštėje

„TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale) 10–19 val.

Budės kunigas (pokalbio ar išpažinties) arba diakonai bei seminaristai (pokalbio)

KATECHEZĖS

11.00 ir 17.45 val. Aikštėje

14.30 val. (kasdien) diskusija katechezės tema „Šiluvos terasoje“ (Bukoto g. 5)

KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS

9.30 val. savaitgalį ir

16 val. kasdien piligrimystėje per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios.

(autobusiukas nuveš piligrimus nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės 9 val. savaitgalį ir 15.30 val. kasdien).

VALANDŲ LITURGIJA (RYTMETINĖ)

9.00 val. Bazilikoje

MARIJOS VALANDOS

9.30 val. Bazilikoje

GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS

15 val. Bazilikoje

AKATISTAS 

10 val. Apsireiškimo koplyčioje (13 d.)

ŽIBURIŲ PROCESIJA

aplink Šiluvą 21 val. (tik 9 d.)

VAIKŲ PALAIMINIMAS

po vakaro šv. Mišių Aikštėje

ATLAIDUOSE KVIEČIAME LAIKYTIS VISŲ SAUGUMO REIKALAVIMŲ