Bendroji ROGRAMA PDF 

Bendroji PROGRAMA JPG 

2022 m. rugsėjo 7–15 d.

 

KARALIENE TAIKOS, MELSKIS UŽ MUS.

PADĖKOS UŽ LAISVĘ DIENA. Piligrimų eisenos į Šiluvą
Rugpjūčio 28 d., sekmadienis

9 val. Piligrimų eisenos  į Šiluvą nuo Dubysos ir Tytuvėnų
12 val. iškilminga Eucharistija Bazilikoje

Rugsėjo 6 d., antradienis
17. 30 val. Iškilminga Valandų liturgija (Vakarinė)
18 val. Atlaidų pradžios šv. Mišios
Meldžiamės už Šiluvos parapiją ir atvykstančius piligrimus

Rugsėjo 7 d., trečiadienis
ŠV. JONAS PAULIUS II
VISUOMENĖS DIENA

Meldžiamės su mokslininkais, menininkais, kultūrininkais, žurnalistais, politikais, verslininkais, žemdirbiais

Piligrimų sielovadai talkina Jurbarko dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad mokėtume būti broliais ir seserimis, o ne vien (anonimiškais?) globalizuotos visuomenės nariais.
9 val. Meldžiamės, kad visuomenėje būtų pripažįstamos ir puoselėjamos krikščioniškosios vertybės.
10 val. Dėkojame už pavyzdį tų šventųjų, kurie įkvepia gyventi darnoje su broliais ir visa kūrinija.
12 val. Meldžiamės už atsakingai kuriančius pasaulio ateitį ir puoselėjančius kūriniją.
16 val. Meldžiamės, kad politika ir ekonomika tarnautų visiems žmonėms ir siektų visų tautų gerovės.
18 val. Meldžiamės, kad visuomenė gebėtų tinkamai reaguoti į joje kylančias neteisybes ir piktnaudžiavimus.

Rugsėjo 8 d., ketvirtadienis
Švč. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS
LIETUVIŲ VIENYBĖS IR BENDRUOMENIŲ DIENA

Meldžiamės su parapijų ir kitomis bendruomenėmis, užsienyje gyvenančiais lietuviais ir jų šeimomis

Piligrimų sielovadai talkina Ukmergės dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad einantieji brolybės keliu Mergelę Mariją pasirinktų savo Motina.
9 val. Meldžiame gebėjimo palaikyti dialogą, padedantį išsaugoti šeimas ir bendruomenes.
10 val. Dėkojame už krikščioniškų bendruomenių pavyzdį ir veikimą.
12 val. Meldžiamės, kad bendruomenės ir viso pasaulio lietuviai gyventų broliškumo dvasia.
16 val. Meldžiamės, kad bendruomenės ir krikščioniškos organizacijos siektų bendrojo gėrio ir tarnautų žmogui.
18 val. Meldžiame drąsos imtis atsakomybės už viso pasaulio ateitį ir nesivadovauti vien savo interesais.

Rugsėjo 9 d., penktadienis
ARTIMO MEILĖS IR SVEIKATOS DIENA

Meldžiamės su ligoniais ir visais, kurie rūpinasi žmonių sveikata ir stengiasi mažinti vargą

Piligrimų sielovadai talkina Kauno II dekanatas

8 val. Meldžiamės už pabėgėlius, kad jie sulauktų reikalingos pagalbos ir būtų gerbiamas jų orumas.
9 val. Meldžiamės už teikiančius būtiniausias paslaugas ir globojančius pagalbos reikalingus žmones.
10 val. Dėkojame už Ligonių ir Sutaikinimo sakramentais teikiamas malones.
12 val. Meldžiamės už ligonius ir artimo meilės srityje tarnaujančias organizacijas.
16 val. Meldžiamės už darnų sugyvenimą tarp tautų (lenkų kalba).
18 val. Meldžiamės, kad ligų ir priklausomybių bandomi žmonės atrastų vilties kelius.

Rugsėjo 10 d., šeštadienis
ŠEIMŲ IR JAUNIMO DIENA

Meldžiamės su jaunimu, mamomis, tėvais, vaikais, močiutėmis, seneliais

Piligrimų sielovadai talkina Raseinių dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad ryžtingai ir taikiai gebėtume spręsti konfliktus.
9 val. Meldžiamės už įvairių išbandymų patiriančias šeimas.
10 val. Dėkojame už šeimos pašaukimo dovaną ir vaisingą tarnystę.
12 val. Meldžiamės už tvirtą ryšį šeimose, kad jose visi solidariai prisiimtų vargus ir džiaugsmus.
16 val. Meldžiamės už Ukrainos žmones ir taiką visame pasaulyje (ukrainiečių kalba, vadovauja Graikų apeigų katalikų Bažnyčios atstovai).
18 val. Meldžiamės už jaunimą, kad įsišaknijęs Kristuje jis drąsiai kurtų gyvybės kultūrą.

21 val. Žiburių procesija. Meldžiamės, kad ieškantys ir įgyvendinantys savo pašaukimą atpažintų Šventosios Dvasios vedimą.

Rugsėjo 11 d., sekmadienis
BAŽNYČIOS DIENA

Pagrindinė atlaidų diena

Piligrimų sielovadai talkina Kauno I dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad pirmenybę teiktume ne daliniams interesams, o bendrystei su visa žmonija.
9 val. Meldžiamės, kad išmintingai kurtume savo gyvenimą, o valdantieji jaustų atsakomybę už juos išrinkusius.
10 val. Dėkojame už Kristaus mokinių žmogiškumą ir atjautą visiems, už džiaugsmą ir viltį, liūdesį ir sunkumus.
12 val. Meldžiamės, kad sekdami Mergelės Marijos, Jėzaus Motinos, pavyzdžiu būtume tarnaujanti ir pas kitus einanti Bažnyčia.
16 val. Meldžiamės už misionierius, kad jie skelbdami Kristų tiestų tiltus tarp tautų bei kultūrų ir sėtų susitaikymą.
18 val. Meldžiamės, kad gailestingojo samariečio pavyzdžiu sugebėtume kitiems būti artimi.

Rugsėjo 12 d., pirmadienis
TEISINGUMO SAUGOJIMO DIENA

Meldžiamės su Lietuvos policijos, prokuratūros, valstybės sienos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos bei visais teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojais

Piligrimų sielovadai talkina Jonavos dekanatas

8 val. Meldžiame vilties ir troškimo kurti pilnatvišką gyvenimą visiems nusivylusiems ir praradusiems pasitikėjimą savimi.
9 val. Meldžiamės, kad būtų laikomasi teisingos šeimos politikos, ugdančios atsakomybę ir vienybę.
10 val. Dėkojame Dievui už gyvenimą atnaujinančią ir keičiančią Evangelijos tiesą.
12 val. Meldžiamės už teisėtvarkos bei teisėsaugos darbuotojus, kad jie Evangeliją priimtų kaip teisingumo ir gailestingumo kelrodę.
16 val. Meldžiamės, kad mokėtume gerbti tiek individualias, tiek ir socialines bei tautų teises.
18 val. Meldžiame drąsios vilties, kad siektume ne vien savo komforto, bet gebėtume pamatyti ir teisėtus kitų interesus.

Rugsėjo 13 d., antradienis
TAIKOS SIEKIO DIENA

Meldžiamės su Lietuvos kariais, šauliais, savanoriais

Piligrimų sielovadai talkina Kėdainių dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad Lietuva būtų gyva, dinamiška ir turinti ateitį šalis.
9 val. Meldžiamės, kad tikėjimo įkvėptos mūsų šeimos būtų raugas šiandieniam pasauliui.
10 val. Dėkojame už Dievo teikiamą viltį ir nešamą taiką.
12 val. Meldžiamės už Lietuvos krašto apsaugos struktūras ir visus taikos kūrėjus.
16 val. Meldžiamės, kad Evangelijos tiesa vestų į susitaikinimą ir atleidimą.
18 val. Meldžiamės už pasaulį, kad jame atsirastų vietos visiems visuomenės atstumtiesiems.

Rugsėjo 14 d., trečiadienis
ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS
SIELOVADOS IR PASIŠVENTIMO DIEVUI DIENA

Meldžiamės su kunigais, pašvęstaisiais, seminaristais, katechetais ir visais Viešpaties vynuogyno darbininkais

Piligrimų sielovadai talkina Kauno I dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad kenčiantys ir praradę viltį pastebėtų Dievo pagalbos ženklus ir patirtų Jo artumą.
9 val. Melžiamės, kad brangintume Eucharistiją kaip gyvybę teikiantį sakramentą.
10 val. Dėkojame už Dievo meilę, kuri per Kristaus kryžių dovanoja mums naują gyvenimą.
12 val. Meldžiamės už kunigus ir seminaristus, pašvęstojo gyvenimo narius, kad jie drąsiai liudytų Dievo meilę ir bendradarbiaudami tarnautų žmonijai.
16 val. Meldžiamės, kad šeimose – mažosiose namų Bažnyčiose – kiekvienas galėtų augti ir liudyti Dievo meilę.
18 val. Meldžiamės, kad Bažnyčios darbininkai būtų jautrūs visiems ir matytų konkrečių žmonių sielvartus bei džiaugsmus.

Rugsėjo 15 d., ketvirtadienis
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA SOPULINGOJI
MOKSLO, UGDYMO IR PADĖKOS DIENA

Meldžiamės su darželių, mokyklų, kolegijų, universitetų bendruomenėmis

Piligrimų sielovadai talkina Raseinių dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad krikščioniškąjį ugdymą stiprintų tikėjimo sukaupta išmintis.
9 val. Meldžiame įlieti į mūsų širdis broliškumo dvasios.
10 val. Dėkojame, kad Viešpats gydo kiekvieno sužeisto žmogaus žaizdas.
12 val. Meldžiamės už mokymo ir ugdymo bendruomenes, kad jose būtų skleidžiama Evangelijos dvasia, gerbiamas žmogaus orumas ir unikalumas.
16 val. Meldžiamės už skurdą ir sunkumų patiriančius vaikus ir jaunuolius.
18 val. Dėkojame už gautas atlaidų malones, Dievo ir Jo Motinos Artumą.

 

PAMALDŲ TVARKA  ATLAIDŲ METU

ŠV. MIŠIOS
8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val. Aikštėje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
18 val. Aikštėje

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
9–21 val. Bazilikoje (7–8 d. ir 12–13 d. visą parą su Marijos radiju)

ROŽINIO MALDA
11.30 val. Aikštėje
14 val. Bazilikoje
15.30 val. Koplyčioje
17.15 val. Nuo Koplyčios į Baziliką

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS
8–19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, Aikštėje

„TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale)
10–19 val. Budės kunigas (pokalbio ar išpažinties) arba seminaristai, diakonai (pokalbio)

KATECHEZĖS
11.00 ir 17.45 val. Aikštėje

KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS
16.00 val. Piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios (savaitgalį 9.30 val.)
15.30 val. Autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės (savaitgalį 9 val.)

VALANDŲ LITURGIJA (RYTMETINĖ)
9.00 val. Bazilikoje
MARIJOS VALANDOS
9.30 val. Bazilikoje
GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS
15 val. Bazilikoje
ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNŲ GIEDOJIMAS
15.15 val. Bazilikoje (Rugsėjo 10 d.)
ŽIBURIŲ PROCESIJA aplink Šiluvą
21 val. (Rugsėjo 10 d.)
VAIKŲ PALAIMINIMAS
Po vakaro šv. Mišių aikštėje
AKATISTAS
10 val. Koplyčioje (Rugsėjo 14 d.)
VIDINIO IŠGYDYMO PAMALDOS
19 val. Aikštėje (Rugsėjo 9 d.)

ATLAIDUOSE KVIEČIAME LAIKYTIS VISŲ SAUGUMO REIKALAVIMŲ