Šilinės. BAŽNYČIOS DIENA. Pagrindinė atlaidų diena

Meldžiamės su parapijų ir kitomis bendruomenėmis

Piligrimų sielovadai talkina Kauno I dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad tarnaujantieji Bažnyčioje nepristigtų meilės statydami gyvojo Dievo namus.
10 val. Meldžiamės, kad visoje Žemėje būtų skelbiama Evangelija.
12 val. Meldžiamės už Bažnyčios vienybę, kad suburti kaip Kristaus kaimenė būtume atviri Šventosios Dvasios vedimui.
16 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia būtų kiekvieną žmogų priimanti meilės bendruomenė (graikų apeigų liturgija ukrainiečių kalba).
18 val. Melskimės už parapijas ir bendruomenes, kad jose būtų skelbiamas ir liudijamas prisikėlęs Kristus.


ŠILINĖS/Bažnyčios diena

Pagrindinė atlaidų diena

Piligrimų sielovadai talkina Kauno I dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad pirmenybę teiktume ne daliniams interesams, o bendrystei su visa žmonija.
9 val. Meldžiamės, kad išmintingai kurtume savo gyvenimą, o valdantieji jaustų atsakomybę už juos išrinkusius.
10 val. Dėkojame už Kristaus mokinių žmogiškumą ir atjautą visiems, už džiaugsmą ir viltį, liūdesį ir sunkumus.
12 val. Meldžiamės, kad sekdami Mergelės Marijos, Jėzaus Motinos, pavyzdžiu būtume tarnaujanti ir pas kitus einanti Bažnyčia.
16 val. Meldžiamės už misionierius, kad jie skelbdami Kristų tiestų tiltus tarp tautų bei kultūrų ir sėtų susitaikymą.
18 val. Meldžiamės, kad gailestingojo samariečio pavyzdžiu sugebėtume kitiems būti artimi.