Kviečiame kasdien 20 val. vienybėje su visa arkivyskupija jungtis į šv. Juozapo ir rožinio maldos tiltą

Kas vakarą 20 val. Lietuvos vyskupai kviečia visus, ypač šeimose, melstis Šv. Juozapo malda, prašant ypatingo jo užtarimo esamuose išbandymuose, o po jos drauge melstis rožinį, kreipiantis į Mergelę Mariją, Ligonių Sveikatą.

ŠV. JUOZAPO MALDA

Į Tave, Palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum.

Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.

Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones.

Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų.

Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę.

Amen.

ROŽINIO MALDA

Priminimą kaip melstis rožinį rasite čia: https://siluva.lt/rozinio-malda/

______

Aktualūs Lietuvos vyskupų pranešimai:

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis: https://lvk.lcn.lt/naujienos/,397

Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios metui: https://lvk.lcn.lt/naujienos/,396