Kaplicę znajdziemy w Bazylice, za masywnymi drewnianymi drzwiami, znajdującymi się po prawej stronie od Prezbiterium (przy głównym ołtarzu).

Źródła historyczne podają, że kaplica istniała przy kościele już w 1843 roku, około 1903 roku została odnowiona.

W 1911 roku w czasie budowy nowej Kaplicy Objawienia, stary ołtarz z figurą Matki Bożej zwaną „Uzdrowienie Chorych“ został przeniesiony do kaplicy kościelnej. W ten sposób kaplica zyskała swoją nazwę od figury Matki Bożej w niej stojącej. W kaplicy była prechowywana skrzynia znaleziona po objawieniu, w której zostały ukryte dokumenty i cenne przedmioty kościoła.

Marmurowa figura Matki Bożej została wyrzeźbiona w Anglii w połowie XVIII w. W 1770 roku została ona umieszczona w głównym ołtarzu Kaplicy Objawienia w miejscu przestrzelonego podczas tumultów między katolikami a kalwinami krzyża. Podczas uroczystości 100.lecia koronacji Cudownego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem, figura Matki Bożej, znajdujaca się w Kaplicy Objawienia została uroczyście koronowana. Po przeniesieniu rzeźby do Kaplicy Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, korony zostały zdjęte z głowy Matki Bożej i są przechowywane osobno, gdyż nie zmieściły się z powodu niskiego sklepienia kaplicy.

W kaplicy jest przechowywany już wcześniej wymieniony historyczny krzyż, pochodzący z 1669 r., przestrzelony podczas niesnasek między kalwinami i katolikami.

Do 2009 roku w kaplicy była przechowywana skrzynia, znaleziona po objawieniu Matki Bożej, ornaty, pastorał, rękawiczki, sandały oraz mitry, które wkładali proboszczowie Bazyliki w Szydłowie na uroczyste mszę święte. W 2009 roku te cenne rzeczy zostały przeniesione do nowo założonego muzeum w Szydłowie.

Pielgrzymi przybywający do Szydłowa tradycyjnie odwiedzają tę skromną kapliczkę, schowaną w cieniu bazyliki. W tym miejscu wierni modlą się o wstawiennictwo Matki Bożej, o fizyczne i duchowe uzdrowienie, wypraszają osobiste uzdrowienie wewnętrzne jak też łaski dla całego narodu. Świadectwem wysłuchanych modlitw są liczne wota dziękczynne, zawieszone wokół ołtarza, są to osobiste wyrazy wdzięczności wiernych.

W okresie zimowym kaplica jest ogrzewana, dlatego msze święte w dni robocze odbywają się właśnie tu.