Struktūra

Šiluvos parapija priklauso Raseinių dekanatui.
Raseinių dekanatas – vienas iš septynių Kauno arkivyskupijos dekanatų.

Parapijos misija – parapijiečių sielovada

Parapija yra Dievo tautos bendruomenė, per kurią Bažnyčia vykdo savo pasiuntinystę. Parapijoje švenčiama Eucharistija, kiti sakramentai, skelbiamas Dievo žodis, vykdoma sielovada, artimo meilės tarnystė. Tai pirmoji tikėjimo, maldos ir krikščioniškos artimo meilės mokykla. (Kauno arkivyskupijos Antrojo sinodo nutarimai, §114)

Už parapijos sielovadą tiesiogiai atsakingas Vietos ordinaro paskirtas klebonas. Jam padeda kiti parapijai paskirti dvasininkai ir sielovados bendradarbiai. Spręsdamas svarbiausius pastoracijos klausimus, klebonas bendradarbiauja su parapijos pastoracine taryba, o turto valdymo klausimus aptaria su parapijos ekonomine taryba. Parapijos pastoracinė ir ekonominė tarybos veikia pagal Ordinaro patvirtintus nuostatus. (§118)

Visose Kauno arkivyskupijos parapijose, neatsižvelgiant į jų dydį ar situaciją ir siekiant tinkamai įgyvendinti parapijos misiją, turi būti:

  • švenčiama Eucharistija, kiti sakramentai, skelbiamas Dievo žodis, rūpinamasi pamaldų, religinių švenčių, atlaidų organizavimu, aktyviu tikinčiųjų dalyvavimu liturgijoje, choro dalyvių, lektorių, patarnautojų, adoruotojų sielovada ir nuolatiniu ugdymu, liaudiškojo pamaldumo praktikavimu, piligriminių kelionių rengimu;
  • organizuojama vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų katechezė, padedama pasirengti sakramentiniam gyvenimui ir jį praktikuoti;
  • skiriamas reikiamas sielovadinis dėmesys šeimoms;
  • vykdoma karitatyvinė veikla, teikiama dvasinė ir medžiaginė pagalba vargstantiems, organizuojamos labdaros ir savitarpio pagalbos akcijos. (§119)

Klebonas yra jam pavestos parapijos ganytojas, kuris vykdo jam patikėtos bendruomenės sielovadą vyskupo vadovaujamas. Jis pašauktas dalyvauti Kristaus tarnystėje ir atlikti šios bendruomenės mokymo, šventimo ir vadovavimo pareigas, bendradarbiaudamas su kitais kunigais arba diakonais bei pagal teisės normas padedamas pasauliečių. (§121)

Parapija glaudžiai bendradarbiauja su miestelio seniūnija, vietinėmis bendruomenėmis, gimnazija, Kultūros centru. Aktyviausi parapijiečiai yra nepakeičiami šventovės pagalbininkai.

Visa informacija apie teikiamus sakramentus, pasiruošimą jiems, parapijoje veikiančias grupes bei parapijiečių sielovadą:

www.siluvosparapija.lt