Eucharistija (arba šv. Mišios) yra Jėzaus Kristaus auka už visus visų laikų žmones, todėl mes taip pat esame kviečiami dalyvauti joje su konkrečiais prašymais ir padėka.

Gražus paprotys yra užsakyti šv. Mišias kokia nors intencija. Klaidinga būtų prašyti „užpirkti“ Mišias, nes šv. Mišios nėra „parduodamos“. Intencijos priėmimas nepadaro Mišių „asmeninėmis“, o tik padeda bendrai maldai tapti konkretesne.

Sudėtinės ar individualios šv. Mišios?

  • Sudėtinėse šv. Mišiose meldžiamasi daugiau nei vieno tikinčiojo intencijomis. Kitaip tariant, Jūsų intencija tose Mišiose prijungiama prie kitų tikinčiųjų intencijų.
  • Individualiai šv. Mišios aukojamos tik Jūsų užsakyta intencija.

Auka už šv. Mišias

Pagal seną tradiciją, užsakydami šv. Mišias tikintieji palieka auką. Tubūt žinome, kad būdami katalikai turime pareigą išlaikyti Bažnyčią ir jos tarnus: be kunigo šv. Mišiose patarnauja zakristijonas, vargonininkas (ar net visas choras), prie bažnyčios priežiūros prisideda floristės ar valytojos. Taigi palikdami auką, prisidedame prie teisėto atlygio už jų tarnystę. Tačiau turime suprasti, kad piniginė auka nėra „mokestis“ – šv. Mišios pačios savaime yra neįkainojama dovana Bažnyčiai.

Konkretus aukos dydis paprastai nustatytas nėra. Tačiau dažnai jis gali būti rekomenduojamas ir priklauso nuo susitarimo vyskupijos ar parapijos lygmeniu. Pagal jį šv. Mišių intencija Šiluvos šventovėje gali būti priskiriama prie sudėtinių šv. Mišių (iki 20 Eur) arba skiriama individualioms šv. Mišioms (virš 20 Eur). Tačiau tai jokiu būdu nėra prievolė ar taisyklė, auka visada yra skiriama laisva valia.

Kokios gali būti šv. Mišių intencijos?

Šv. Mišių intencijas padiktuoja gyvenimas ir mylinti tikinčio žmogaus širdis. Štai keli iš daugybės galimų pavyzdžių:

  • Prašymai – palaimos šeimai, vaikams, sveikatos ir kantrybės ligoniams, pagalbos kovojantiems su žalingais įpročiais ir ydomis; už artimo žmogaus ar nusidėjėlių atsivertimą, prieš tolimą kelionę, sunkesnę operaciją, meldžiant palaimingos mirties; už visą giminę, auž miestą, Tėvynę, taiką…
  • Padėka – vardinių ar gimtadienio proga, pradedant ar baigiant mokslus bei darbus, priimant Santuokos sakramentą, gimus kūdikiui, išvengus nelaimės, pasveikus…
  • Už mirusius – už namiškius, gimines, draugus, geradarius, kuriems jaučiamės kokia nors prasme skolingi, už parapijoje dirbusius kunigus, už tremtinius, laisvės kovotojus, už artimųjų neturinčius ar užmirštus, už skaistykloje esančius; laidotuvių dieną, 30-tą dieną po mirties ir kas mėnesį iki pirmųjų metinių, per vėlesnių metinių sukaktis.

Kokia yra šv. Mišių prasmė?

Šv. Mišios – tai ypatingas įvykis, kuriame Jėzus Kristus yra su mumis. Jų metu Viešpats pas mus ateina, yra mūsų tarpe Duonos ir Vyno pavidalu. Kiekvieną kartą Eucharistijos šventime išgyvename Jo kančią, mirtį ir prisikėlimą. Todėl sąmoningas dalyvavimas pamaldose priartina mus prie Jo širdies ir pasiaukojimo už mus.

Siūlome atsisiųsti ir pastudijuoti dar Tikėjimo metais (2002) parengtą išties įdomų išsamų leidinį „Šv. Mišių prasmė“ (Pdf) >>. Jame rasite kas yra ir nėra šv. Mišios, taip pat naudingų žinių apie visas šv. Mišių dalis – galbūt niekada nesumanėte gilintis į jų prasmės lobyną.


Kaip užsakyti šv. Mišias Šiluvoje?

Tą padaryti galima atvykus į šventovę, prieš ar po šv. Mišių zakristijoje.

Arba mūsų svetainėje internetu >>.