Šiluvoje vyko Švč. M. Marijos draugijos kongresas

Praėjus lygiai dešimčiai metų nuo Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos įkūrimo Šiluvoje balandžio 12-13 dienomis šios Draugijos nariai rinkosi į kongresą. Jam ruoštis buvo pradėta dar praėjusių metų rugsėjį, o patys Draugijos nariai besiartinantį renginį palydėjo Šiluvos Dievo Motinos devyndieniu.

Pirmoji diena buvo skirta pačių narių dvasiniam atsinaujinimui – rekolekcijoms, kurias vedė Draugijos steigėjas arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ.

Kongresas prasidėjo susirinkusiųjų malda ir skambia giesme Šiluvos Švč. M. Marijai „Padūmavę pušynėliai“. Įžangos žodį, primindamas dabar jau prieš 411 metų vykusį Švč. M. Marijos Apsireiškimo įvykį ir buvusį to meto istorinį kontekstą, taip pat Draugijos kūrimo priešistorę ir pradžią tarė Jo Ekscelencija arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius. Vėliau Draugijos pirmininkė ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ ir jos pavaduotojas Evaldas Darškus supažindino su visa kongreso programa.

Prieš vidurdienį visi draugijos nariai Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje meldėsi Rožinį, kurio slėpiniams vadovavo kiekvieno dekanato Draugijos vadovas arba atstovas, vėliau buvo švenčiama Eucharistija.

Po pietų prasidėjo rekolekcijų tylos laikas su dviem Ganytojo vedamomis konferencijomis, tarp kurių įsiterpė Dievo Gailestingumo pamaldos bazilikoje ir Kryžiaus kelio apmąstymai ir giedojimai einant per šilą. Arkivyskupas savo susitikime su rekolekcijų dalyviais kalbėjo apie Marijos klausymąsi, Jėzaus gyvenimo stebėjimą ir svarstymą savo širdyje, pradedant nuo šv. Arkangelo Gabrieliaus ir baigiant stovėjimu po Kryžiumi. Užduotis buvo stovėti po Kryžiumi iki galo ir svarstyti savo širdyje. Antrasis apmąstymas buvo apie pasiaukojimą Švč. M. Marijai, kaip tai darė šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas ir šv. Maksimilijonas Kolbė bei kokius vaisius tai atnešė jų gyvenimams. Ganytojas ragino tikrai nebijoti pasiaukoti Dievo Motinai.

Vakare Draugijos nariai buvo pakviesti dar kartą prisiminti šventovės istoriją, žiūrint filmą „Kelias į Šiluvą“. O nakties poilsį susirinkusieji galėjo praturtinti pirmą kartą organizuota nuo vakaro iki ryto 13-os valandų Švč. Sakramento adoracija Ligonių koplyčioje, kurios tradiciją norimą tęsti ir ateinančiais mėnesiais. Džiugu, kad koplytėlė per visą naktį nestokojo adoruojančiųjų Jėzų Švenčiausiame Sakramente.

Šeštadienį vyko Šiluvos piligrimų ir visų Draugijos narių susitikimo diena. Rytą pradėjome Šv. Mišiomis su valandų liturgijos Rytmetine malda už gyvus ir mirusius Draugijos narius, kurias Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčioje aukojo Draugijos kapelionas kun. Gytis Stumbras. Po Šv. Mišių Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikoje klausėmės Šv. Jono apaštalinių seserų kongregacijos iš Senųjų Trakų vienuolyno sesers Faustinos CSJ  konferencijos „Marija – Kryžiaus Motina“. Sesers mąstymas kreipė mūsų mintis į tylios, kenčiančios Marijos paveikslą. „Didi kančia išgyvenama tyloje. Marija stovi tyloje“, – sakė pranešėja. Marijos kančia buvo vidinė: „Marija neturėjo išoriškai matomų stigmų. Jas Ji turėjo savo širdyje.  Tad „Marijos prašykime užtarimo tada, kai norime pabėgi nuo kančios. Marija padės išbūti joje“, nes „už Marijos kančią dar didesnis buvo Jos tikėjimas“, – tokiomis mintimis konferenciją baigė sesuo Faustina.

Prieš pagrindines atlaidų dienos Šv. Mišias Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos Raseinių skyriaus narės, vadovaujamos kunigo Žyginto Veselkos, meldėsi Rožinio maldą. Kartu su Šiluvos piligrimais meldėmės Šv. Mišiose, kurias aukojo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, homilijoje taip pat kaip ir sesuo Faustina CSJ, kalbėjęs apie tylą: „Dievas visada rūpinasi mūsų išganymu: netgi tada, kai atrodo, kad Jis tyli“. Šv. Mišių pabaigoje vyskupas, perskaitęs Pasiaukojimo Švč. M. Marijai aktą, pats tapo Šiluvos Švč. M. Marijos Draugijos nariu bei priėmė į ją dar 11 naujų Šiluvos Marijos mylėtojų. Tuo metu Pasiaukojimą Švč. M. Marijai atnaujino ir visi Draugijos nariai. 

Popietę daugiau nei šimtas Draugijos narių susirinkome į Jono Pauliaus II namus, kur vyko Draugijos skyrių prisistatymai. Reikia pastebėti, jog Kaune šiuo metu Draugija buriasi 5 parapijose; savo veiklą pristatė Kristaus Prisikėlimo, Arkikatedros bazilikos, Šv. Kryžiaus (karmelitų), Šv. Juozapo (Vilijampolės) ir Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijų skyriai. Dekanatų centruose taip pat veikia skyriai Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Kėdainių Šv. Juozapo, Jonavos Šv. apašt. Jokūbo, Jurbarko Švč. Trejybės parapijose,  taip pat Ariogalos Šv. Arkang. Mykolo parapijoje. Tiesa, šį kartą neturėjome atstovų iš Ukmergės, tačiau ten yra daug Draugijos narių. Buvo išgirsta pasisakymų ir parodyta nuotraukų apie įvairių skyrių veiklą, patirtis, vieni iš kitų pasisėmė naujų idėjų ir minčių ateičiai.

15 valandą Gailestingumo vainikėlio maldai vadovavo Draugijos kapelionas kunigas Gytis Stumbras. Po maldos klausėmės jautrių, širdis liečiančių draugijų narių liudijimų. Apie Švč. Mergelės Marijos dovanas liudijo Kauno Šv. Juozapo, Ariogalos Šv. arkang. Mykolo, Kauno  Pal. Jurgio Matulaičio skyrių atstovės.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Draugijos pirmininkė dalijosi Draugijos dabarties situacija ir ateities vizijos siekiais. Ji iškėlė retorinį klausimą, skirtą namų darbų apmąstymui ir diskusijoms skyriuose: kas yra Draugija – šeima ar organizacija? Pirmininkė kalbėjo apie draugijos senolių globą ir jų dalyvavimo draugijos-šeimos gyvenime galimybes, apie numatomą ugdymą skyrių vadovams, paragino atidžiai studijuoti Statutą bei vykdyti jo gaires, liudyti savo meilę ir pasiaukojimą Švč. M. Marijai ir išoriškai, ir vidiniai, kvietė atvykti į Šiluvą kas mėnesį vyksiančią atlaidų dieną jau iš vakaro, dalyvaujant naktinėje Švč. Sakramento adoracijoje.

Apibendrinantį kongreso žodį tarė vyskupas Algirdas Jurevičius. Jis pasidžiaugė Draugijos atgimimu, narių iniciatyvumu, veiklomis, troškimu stiprinti ir plėsti parapijų skyrius, stipriu  pamaldumu ir tikėjimu Šiluvos Švč. Margelės Marijos globa. Kongresą baigėme Ganytojo palaiminimu ir skambia Švč. Mergelei Marijai skirta giesme „Marija, Motina brangi, palaiminta dangaus“.

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos nariais gali tapti jau ir kitų vyskupijų Dievo Motinos mylėtojai. Parapijoje atsiradus bent penkiems draugijos nariams įkuriamas skyrius. Į Draugiją priimama kiekvieno mėnesio 13 d., prieš tai suderinus su savo parapijos klebonu bei Draugijos pirmininke. Plačiau apie šią draugiją galima sužinoti atnaujintame Šiluvos šventovės interneto puslapyje https://siluva.lt/siluvos-svc-mergeles-marijos-draugija/

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos valdybos informacija

Nuotraukos V. Karčiauskienės, L. Lenčiauskienės ir E. Darškaus