Velykinis džiaugsmas su Marija ir pal. Jurgiu Matulaičiu Šiluvoje

Su velykiniu džiaugsmu balandžio 13-ąją Šiluvos piligriminėje šventovėje buvo švenčiama Marijos diena. Iškilmėms vadovavęs arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas džiugiai priminė švenčiamą šventų Velykų laiką ir tas velykines dovanas, kuriomis kiekvienas esame apdovanotas.

Ganytojas sveikino atvykusius piligrimus ar likusius švęsti klausant tiesioginių transliacijų – jos vyko jau iš vakaro, „Marijos radijui“ transliuojant Švč. Sakramento adoracijos naktį iš Šiluvos bazilikos.

Šiluvoje tądien paminėtas palaimintasis Jurgis Matulaitis. Šio didžio Lietuvos ganytojo ir didžio Mergelės Marijos mylėtojo 150-ąjį gimtadienį kaip tik švenčiame balandžio 13-ąją. Šiluvoje apsilankė ir katechezę vedė pal. Jurgio Matulaičio įsteigtos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vyriausioji vadovė ses. Viktorija Plečkaitytė MVS.

„Ar gali būti dar tinkamesnė vieta nei Šiluva švęsti tėvo Jurgio gimtadienį?“, – sakė ses. Viktorija katechezėje, kurią skyrė jo drąsos temai. Drąsą keltis ir eiti, patikėti tuo, kas atrodė neįmanoma, būsimas palaimintasis, našlaitis, turėjęs kojos negalią, nebaigęs gimnazijos, pirmą kartą išgyveno 19-os, kai pusbrolio paskatintas išvyko į Lenkiją studijuoti ir gydytis. Žodžiai „drąsiai eiti, stoti, nesibijoti“, pasak ses. Viktorijos, nesyk vėliau kartojasi J. Matulaičio „Užrašuose“.

„Tėvas Jurgis negalvojo apie save kaip apie drąsuolį. Jo drąsa kitokia –drąsa tų, kurie silpni ir klusnūs. Jų drąsa kyla iš Prisikėlusio Kristaus, o šios drąsos šaltinis – Kryžiaus slėpinys“, – kalbėjo ses. Viktorija, pabrėždama, jog, amžininkų teigimu, po šio kuklaus, lėto žmogaus išore kunkuliavo dvasios veržlumas. Jis priėmė Dievo valią sudėtingoje jį užklupusioje realybėje per vyskupystės metus Vilniuje. Tokia drąsa buvo iš Dievo malonės, įsišaknijusios jo širdyje. Katechezėje gausiai cituoti tėvo Jurgio padrąsinimai laiškuose bičiuliams, jog „viskas niekai prieš Dievo meilę“.

Iškilmingą Eucharistiją pradėdamas arkivyskupas Kęstutis pakvietė ypač mestis už pašaukimus ir jaunų širdžių atsiliepimą – nuo balandžio 19 dienos kaip tik pradėsime Maldos už pašaukimus savaitę (Kauno arkivyskupijoje jai rengiami „Pašaukimų vakarai“). Ta pačia proga pakviesta dėkoti Dievui už 50 kunigystės metų mininčius arkivyskupijos kunigus – prelatą Vytautą Steponą Vaičiūną OFS bei Antaną Milašių, taip pat kunigus kitomis jų gyvenimo sukakčių progomis.

Liturgiją koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Saulius Bužauskas, kunigai broliai kapucinai. Giedojo Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko.

Homilijoje arkivyskupas Kęstutis atkreipė dėmesį į Jėzaus žodžius Nikodemui „ jums reikia atgimti iš aukštybės“ (Jn 3, 7), komentuodamas juos kaip naują velykinį paraginimą iškelti Dievą pagrindu ir kelrodžiu tarp visų kitų savo gyvenimo reikalų, kad Jis nebūtų „vienas iš…“

Tai, homilijos žodžiais tariant, reikštų priimti liudijimą mokinių, kurie, iš pradžių bijoję, tapo karštais Jėzaus liudytojais. Tai reikštų atsiliepti į Dievo iniciatyvą, intensyvinti tikėjimo praktiką ir nusiteikimą.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog pati Šiluva mums yra dovanota kaip Dievo iniciatyvos vieta. Dievas pakvietė atgaivinti širdis ten, kur buvo tik ariama ir sėjama.

„Palaimintojo Jurgio gyvenimas – taip pat malonė iš aukštybių“, – sakė arkivyskupas Kęstutis, paminėdamas tuos dalykus, kurie radosi Lietuvoje per jo karštą širdį: demokratinių socialinių principų įgyvendinimo pradžią Lietuvos visuomenėje, paskui Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo reikalą.

„Tikėjimas duoda naują – dangaus piliečių tapatybę“, – sakė arkivyskupas Kęstutis, kalbėdamas su bendrystę, entuziazmą, džiaugsmą, šeimyniškumo pojūtį, kito žmogaus vargo pastebėjimą kaip apie naują Prisikėlimo tikrovę, kaip naujai atgimusios širdies rezultatą.

Vis dar siaučiančios pandemijos tikrovėje viltis buvo stiprinama, be kita, meldžiantis už pasaulį, kad Prisikėlimo šviesa parodytų jam naują kryptį, taip pat už pasiaukojančius medikus, už netikėtai mirštančiuosius nuo koronaviruso infekcijos.

„Teskelbia širdys Prisikėlimo džiaugsmą kasdienybėje“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, dėkodamas broliams vyskupams ir kunigams, visiems Eucharistijos dalyviams, ir pakviesdamas į tolesnę Marijos dienos maldą su adoracija, Gailestingumo vainikėliu bei Kryžiaus kelio apmąstymu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba