Mergelės Marijos Gimimo iškilmė ir Dievui pasišventusiųjų diena Šiluvoje

„Kokia turtinga ir graži mūsų Bažnyčia!“ – rugsėjo 8-ąją džiugiai sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas saulės nutviekstoje Šiluvos aikštėje, kai Viešpačiui toliau tebedovanojant beveik vasarišką šilumą patį vidudienį buvo švenčiama Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė.

Šią atlaidų programoje numatytą ir Sielovados bei pasišventimo dieną Šiluvos piligriminį miestelį, didžiąsias šventoves, o paskui ir aikštę užliejo ypatingu būdu – kunigyste ar vienuoliniais įžadais – Dievui pasišventę asmenys.

Šiluvą jie tą dieną gausiai pripildė ne tik išskirtinės aprangos ženklų, bet ir giedros maldos dvasios: iš pat ryto atvykę skubėjo į Apsireiškimo koplyčią Dievo Motinos gimtadieniui sugiedoti gražiausio Rytų himno Akatisto. Vėliau rinkosi aikštėje į Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno brolio Roberto Dabkevičiaus OSB katechezę apie maldą (netrukus skelbsime katechezės tekstą) bei arkivyskupo vadovaujamą Rožinį drauge su kitais piligrimais, kurių vis gausėja atlaiduose – šią dieną Šiluvą pasiekė organizuotos piligrimų grupės iš Gargždų, Salantų, Antalieptės, Panevėžio, Alytaus,  Alytaus, Telšių, Vilniaus ir kitur.

Iškilmingoje Eucharistijoje buvo meldžiamasi už kunigus ir seminaristus, pašvęstojo gyvenimo institutų narius, kad jie būtų džiaugsmingi Dievo bendradarbiai. Brolius vyskupus – kardinolą Sigitą Tamkevičių SJ bei arkivyskupą Lionginą Virbalą SJ, bemaž 100 Lietuvos kunigų, seminarijų auklėtinius sveikinęs ir liturgijai vadovavęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas vardijo įspūdingą atvykusių melstis kongregacijų sąrašą. Tai broliai jėzuitai, kapucinai, joanitai, benediktinai, pranciškonai, karmelitai, redemptoristai, Tiberiados bendruomenė bei seserys vienuolės iš beveik 20 kongregacijų: Eucharistinio Jėzaus, Kauno benediktinių, vargdienių, pranciškonių, Nuliūdusiųjų Paguodos, Dievo Apvaizdos, Šventosios Šeimos, Kristaus Karaliaus bei kitų.

Eucharistijoje giedojo jungtinis Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės vadovaujamas kunigų bei seminaristų choras

Sakydamas homiliją, arkivyskupas Kęstutis pasidalijo kai kuriais paskelbtosios Evangelijos pagal Matą (1, 1–16. 18–23) aspektais, pabrėždamas jų svarbą ypač pasišventusiems asmenims.

Žodžiai Evangelijoje „Šventosios Dvasios veikimu“, „nebijok“, „ji pagimdys Sūnų“, pasak ganytojo, išreiškia realų Dvasios veikimą, tad ir būtiną jautrumą jai; drąsina, kaip ir popiežius Pranciškus, nebijoti klysti ir nusibrozdinti kelių einant į pakraščius; „gimdyti“, tai yra tęsti ir daryti regimą Įsikūnijimo istoriją.

Homilijoje atkreiptas dėmesys, kaip testamentiškai ši istorija reiškiasi ir Šiluvoje, kur apsireiškusi Mergelė Marija pradėjo Naujojo Testamento erą kviesdama garbinti jos Sūnų –Marijos dėka čia įsitvirtino katalikų bendruomenė, ir visi čia atvykstantys ir besimeldžiantys ir to derlius.

„Pašvęstųjų misijos esmė – keisti pasaulį, kuriame, popiežiaus Pranciškaus žodžiais, visi esame broliai. Pasaulyje nėra „kitų“, yra tik „mes“ – taip mes turėtume žiūrėti į migrantus ir pabėgėlius, turinčius kitokį gyvenimo būdą, lytinę orientaciją, kitas politines pažiūras“, – sakė arkivyskupas, pabrėždamas ir pašauktųjų misiją – keisti pasaulį, ir sutarimo svarbą.

Nuotaikingai, popiežiaus Pranciškaus paraginimo „Gaudete et Exsultate“ dvasia ir jo mintimis, arkivyskupas pasidalijo su broliais ir seserimis, kalbėdamas, kaip realizuoti pašaukimą šiandien. Ko dar čia trūktų – tai atrasti ilgesnį maldos stabtelėjimą šiame „karščiuojančiame pasaulyje“, drąsą ir užsidegimą, taip pat ir džiaugsmą bei humorą – juk meilę turi lydėti džiaugsmas!

„Pradžiukime! Kad Mergelės Marijos Magnificat taptų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,“ – nuskambėjo džiugus arkivyskupo paraginimas, o į jį homilijos klausytojai atsiliepė aikštėje nuvilnijusiais plojimais.

Vyskupų, kunigų, diakonų, seminaristų, vienuolių tarnystė Bažnyčioje vėliau buvo užtarta visuotiniais maldavimais – kad jie būtų džiaugsmingi ir drąsūs Dievo bendradarbiai, jautrūs ir geri sutinkamiems žmonėms, ypač kenčiantiems.

„Marijos Gimimas neša viltį visai žmonijai, kuriai reikia meilės ir taikos. Mes, tikintieji, esame įpareigoti būti vienybės įrankiais, darbuotis visų labui kurdami meilės civilizaciją“, – sakė arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ vakaro šv. Mišiose, kuriose melsta Viešpaties vynuogyno darbininkų svetingumo ir atjautos parapijose.

Šiose Mišiose giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos senosios muzikos vyrų ansamblis „David Antiquor“. O šią dieną giedoti dar buvo atvykę Jurbarko, Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios, Balbieriškio parapijų chorai.

Šiluvos muziejus piligrimams siūlė pažintinę ekskursiją po šventoves. Veikė seserų vienuolių rankdarbių mugė.

Piligrimui sielovadoje tarnavo Kėdainių dekanato kunigai. Susitaikymui su Dievu skirtas kunigų patarnavimas klausyklose – beveik 10 arkivyskupijos kunigų kasdien pasirengę klausyti išpažinčių ar pasikalbėti palapinėje „Turiu Tau laiko“. Kiekvienam pasitarnauti atlaiduose pasirengę jaunieji savanoriai.

Visi atvykstantieji į atlaidus kviečiami ir į bemaž nenutrūkstančią per visą dieną piligrimų maldą adoruojant išstatytą Bazilikoje Švenčiausiąjį Sakramentą, einant seminaristų vadovaujamą Kryžiaus kelią (per šilą), meldžiantis Gailestingumo vainikėlį, Rožinį (aikštėje) ir kt.

Esant vis dar grėsmingai situacijai dėl tebeplintančio viruso, atlaiduose kviečiama laikytis visų saugumo reikalavimų rūpinantis ne tik savimi, bet ir artimu. Be to, penktadienį, rugsėjo 10 d., Šiluvoje bus galimybė pasiskiepyti (nuo 10 iki 16 val. vakcinacijos autobusėlyje prie parduotuvės).

Rugsėjo 9 d. Šiluvoje – Mokslo ir ugdymo diena >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Nuotraukos autorė Agnietė Čisler
Nuotraukos autorė Agnietė Čisler
Nuotraukos autorė Agnietė Čisler

 

Nuotraukos autorė Agnietė Čisler