Gavėnios Marijos diena Šiluvoje raginant nuolankios širdies kelionei

 

Kovo 13-osios Marijos diena Šiluvoje buvo švenčiama minint laisvę – ne tik išorinę, už kurią dėkojome vos prieš dvi dienas, švęsdami Kovo-11-ąją, tačiau ir vidinę laisvę, kuri ateina iš ryšio su Dievu, priimant jo išlaisvinančią tiesą.

Katechezę vedęs Šiluvos parapijos klebonas kunigas Erastas Murauskas žmogaus laisvę susiejo su atgaila. Nusidėti Dievui – tai tarsi „padėti save į šalį“, išeiti iš savęs, o atgailauti – tai sugrįžti į tikrąjį save. Dievas tam ir atėjo į pasaulį, kad išvaduotų žmogų iš kančios, kurią sukelia nuodėmė. Kun. Erastas kvietė pasinaudoti atgailos bei susitaikymo priemonėmis ir priimti tą laisvę, kurią Jėzus atnešė savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu.

Švenčiant iškilmingą Eucharistiją Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pakvietė maldoje prisiminti popiežių Pranciškų – Šventasis Tėvas prieš 8 metus kaip tik buvo išrinktas tą visam pasauliui įsimintiną kovo 13-osios vakarą. Pakviesta pasimelsti ir už kardinolą Audrį Juozą Bačkį 60 metų kunigystės proga.

Eucharistiją koncelebravo arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ bei kunigai, tarp jų ir Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas Ramūnas Norkus, atvykęs į Šiluvą drauge su liturgijoje patarnavusiais seminaristais. Giedojo Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko.

„Marija pasirodė Šiluvoje, kad atnaujintų Dievo garbinimo dvasią“, – sakė arkivyskupas Kęstutis, kuris savo homilijoje kalbėjo apie puikybės nuodėmę, visų nuodėmių šaknį. Ji neleidžia puikybės pritvinkusiam žmogui garbinti Dievo, skatina gyventi taip, tarsi Dievo išvis nebūtų.

„Šioje srityje visi turime ką nuveikti“, – kalbėjo ganytojas, atkreipdamas dėmesį, kaip Viešpats kviečia į naują gyvenimo kokybę Evangelijos pasakojimu apie fariziejaus ir muitininko laikysenas (Lk 18, 9–14).

„Tegul Eucharistijos šventimas būna padrąsinimas nuolankios širdies kelionei, susitikimui su Prisikėlusiuoju ir Jo garbinimui, mūsų gyvenimo rengimui dangui, kuris jau čia gali prasidėti, jei nuolanki širdis atsiveria Viešpačiui“, – sakė arkivyskupas Kęstutis.

Ganytojas, be kita, atkreipė dėmesį, jog šie metai, paženklinti pandemijos, yra ir malonės metai: per juos žvelgiame į šv. Juozapo nuolankų atsivėrimą slėpiningai Dievo valiai, o  netrukus galėsime su visu pasauliu jungtis į maldą už šeimas, mūsų kraštų ir visuomenių stabilumą ir pagrindą švęsdami popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Šeimos-Amoris Laetitia metus. Šeimos metai bus iškilmingai pradėti V Gavėnios sekmadienį vyskupijų katedrose.

Visuotiniuose maldavimuose šioje Eucharistijoje, be kita, melsta, kad Bažnyčia ir jos ganytojai drąsiai kviestų žmones į Sutaikinimą, prašyta Lietuvai sugyvenimo ir pasitikėjimo Viešpačiu, vieninteliu Gelbėtoju, o Šventosios Dvasios pagalbos – įveikiant šių dienų įtampą ir siekiant vienybės.

Kovo 26 d., paskutinį mėnesio penktadienį, Šiluvoje bus švenčiama Ligonių diena. Jų pamaldos (taip pat ir Vidinio išgydymo) jau bus rengiamos ir vakare.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba