Bendruomenių dieną Šiluvoje paminėtas Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejus

Patirti susitikimo džiaugsmo Šilinėse rugsėjo 11-ąją buvo kviečiamos bendruomenės. Vos atvykusios iš pačių įvairiausių Lietuvos kampelių, ypač iš Žemaitijos, taip pat ir iš Punsko bei Seinų, grupės registravosi Piligrimų informacijos centre, skubėjo lankyti didžiųjų šventovių, o prieš vidudienį kaip įvairiomis Dvasios dovanomis apdovanoti Bažnyčios žmonės rinkosi aikštėje švęsti savo tikėjimo.

Bendruomenių dieną su gausiais Žemaitijos piligrimais ir krikščioniškomis bendruomenėmis Šiluvoje paminėtas Žemaičių vyskupystės įsteigimas – lygiai rugsėjo 11-ąją prieš 600 metų 1421-aisiais popiežiaus Martyno V bule Mirabilis Deus Žemaitija buvo priimta Apaštalų Sosto globon.

Šiluvoje buvo sveikinamos Gyvojo Rožinio grupės, Šiluvos Mergelės Marijos draugijos nariai, Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija, Marijos legionas „Tikėjimas ir Šviesa“, „Gailestingumo versmė“, Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė, Vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivystės sąjūdžio nariai, „Bočių“ draugija, Kanos šeimos, „Teofiliai“, pasauliečiai pranciškonai, savanorius ugdanti Jono Pauliaus II bendruomenė, Neokatechumenų bendruomenė „Kelias“, taip pat parapijų, kitų bendruomenių grupės. Šventę puošė ir bendruomenių vėliavos.

„Sveikinkite Mariją, kuri tiek daug yra jums padariusi“ – šį dar XVIII a. pab. pasakytą tuometinio Žemaičių vyskupo Giedraičio paraginimą savo katechezėje priminė kanauninkas Andriejus Sabaliauskas (Telšių vyskupija). Žemaičių vyskupai, pasak jo, istorijoje daug dėmesio skyrė Šiluvai, o šią vietą visada globojo pats dangus. Yra likęs XX a. pr. užrašytas istorinis liudijimas, jog šioje žemėje „Panelė Marija laukianti žmonių su atverta širdimi“.

Pasak kanauninko Andriejaus, Šiluvos istorija byloja, jog čia reikėjo nuolat kovoti už tiesą, nepasiduoti pasaulio spaudimui. Šiluva visada buvo mažiausiųjų.

Katechezėje patikinta, jog Dievas ir šiandien veikia žmonių rūpesčiuose – juk nėra širdies, kuri nebūtų išvargusi. Mergelės Marija leidžia pažinti Dievą visiems, kurie ateina į Jo artumą. Šiluva – tai vieta, kur vyksta pokyčiai žmonių gyvenime. Marija ateina į pagalbą kiekvienam laimėti savo gyvenimo grumtynes – už džiaugsmą, viltį, gyvenimo perspektyvą. Kai pasaulis visaip stengiasi atskirti žmonių bendrystę, šis bendruomenių susirinkimas Šiluvoje buvo pavadintas Šventosios Dvasios alsavimu.

Iškilmingoje Eucharistijoje po bendros Rožinio maldos aikštėje melstasi, kad parapijos ir bendruomenės taptų atviros ir svetingos, ir plojimais buvo sutikta žinia apie Žemaičių vyskupystės jubiliejų.

Eucharistijai vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo visus džiugiai sveikinęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, Telšių vyskupo generalvikaras kunigas Vilius Viktoravičius, kiti kunigai. Evangeliją skelbė ir patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas.

Giedojo Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčios liaudiškų giesmių ansamblis. Žemaičiai aikštėje po pagrindinių iškilmių dar sugiedojo (antrą kartą šventovės istorijoje) Žemaičių Kalvarijos Kalnus – puoselėjamą bažnytinį turtą, pripažintą ir nacionaliniu kultūriniu paveldu.

Homilijoje vyskupas Algirdas Jurevičius pabrėžė Dievo veikimą ir tebesitęsiančius Jo stebuklus. Ir Mergelės Marijos veikimas bei užtarimas, įstabiai pasireiškęs Kanos vestuvėse, toliau tęsiasi istorijoje, Šiluvoje ir kiekvieno iš mūsų gyvenime.

Pasak ganytojo, Mergelė Marija yra bendruomenės moteris. Jos ir apaštalų bendros maldos rezultatas buvo Bažnyčios sustiprinimas Šventąja Dvasia. Kur tik yra malda su Marija, ten įvyksta asmeninės Sekminės.

Išskirtinę, jubiliejinę žemaičiams dieną Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius atkreipė dėmesį, jog XV a. pradžioje turtingą ir gražų Žemaičių kraštą daug kas norėjo pajungti savo įtakai.

„Lemiamu momentu Bažnyčia kaip tikra motina užstojo ir apgynė šį gražų kraštą ir jo žmones“, – sakė Telšių vyskupas apie popiežiaus Martyno V sprendimą prieš 600 metų priimti Žemaitiją į Apaštalų Sosto globą. Laterano katedroje pasirašytoje bulėje Mirabilis Deus popiežius palaikė žemaičių dvasią, be kita, rašydamas: tegul nelaimė jūsų nelaužo, anei laimė jūsų neblaško iš kelio, …nesėkmė ilgai neišsilaiko (apie šį jubiliejų vyskupas Algirdas Jurevičius dalijosi Artumos žurnale, 2021 m. nr. 7 / 8, p. 30).

Kad nesėkmės ilgai netrunka, pasak vyskupo Algirdo, parodo ir Šiluvos, įsikūrusios greta tuo metu buvusios Žemaičių sostinės – Raseinių, istorija. Tai liudija ir krikščionybės istorija, kuri, atvirkščiai, vėl suklesti, kai jai pranašaujamas žlugimas.

Homilijoje bendruomenės buvo pakviestos į svetingumo dvasią, kurią spinduliavo Mergelė Marija Kanos vestuvėse, rūpintis, kaip dar labiau galėtų puoselėti artimo meilę, atjautą, geraširdiškumą.

Visuotiniuose maldavimuose, be kitų, melsta Žemaitijos ištikimybės krikščioniškoms vertybėms. Atmenant Rugsėjo 11-osios tragediją, visam pasauliui, skaldomam karų, pandemijos, migracijos, maldauta gebėjimo atrasti žmoniją vienijantį pagrindą.

Tądien Apsireiškimo koplyčioje arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ šv. Mišias rusų kalba aukojo rusų katalikų bendruomenei.

Vakaro šv. Mišiose dalyvavo į Šiluvą nuo Tytuvėnų atkeliavę XIX piligriminio žygio jaunuoliai, pėsčiomis atėję ateitininkai, taip pat vyskupijų Jaunimo centrų bendradarbiai, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro ugdomi jaunimo lyderiai parapijose bei dekanatuose, pašaukimų sielovados bendradarbiai. Dalyvavo ir piligrimystėje atkeliavę Pataisos namų Lietuvoje atstovai, atnašų procesijoje, be kita, nešę nuteistųjų intencijas.

Mišiose melstasi už jaunus žmones, kad jie būtų atviri Dievui „ieškodami sau tinkamo bendrininko‟. Giedojo Lietuvos jaunimo dienų šlovinimo choras. Jaunimui ganytojiškąjį žodį taręs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pasidalijo ir popiežiaus Pranciškaus paraginimais jaunimui gyventi ne virtualybėje, ne „ant sofų“, ir nuoširdžiai kvietė patikėti, jog Viešpats tikrai nori padovanoti jaunam žmogui gyvenimą, savo svajonę ir džiaugsmą!

Su meilės kasdienybėje intencija (plg. apaštalo Pauliaus Himną meilei) jau sutemus Šiluvos miestelį apjuos Žiburių procesijos su Švenčiausiuoju Sakramentu dalyviai, vakarėjančioje šventovėje išgyvendami ypatingą mylinčio Dievo vaikų – Šviesos vaikų – bendrumą.

Šiemetinėse Šilinėse prisimintos ir dvi būsimosios palaimintosios, kurių beatifikacijos meldžiasi Kauno arkivyskupija. Šiluvos piligrimų centre veikė iliustracijų paroda „Adelė Dirsytė“, o rugsėjo 11-ąją dalyvaujant sudarytojui vyskupui Algirdui Jurevičiui buvo pristatytas dvidešimtmetės Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraštis „Kai žemė dangų bučiavo“ (2021, VšĮ Carito leidykla „Artuma“).

Rugsėjo 12-ąją – pagrindinis atlaidų sekmadienis. ŠEIMŲ DIENA >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Nuotraukos autorė Agnietė Čisler
Nuotraukos autorė Agnietė Čisler