Adventinės Marijos dienos pamokos Šiluvoje: klausyti ir kalbėtis, tikėti ir pasitikėti

Gruodžio 13-ąją Marijos diena Šiluvos šventovėje alsavo adventinio laukimo nuotaika. Atvykusius piligrimus ir interneto bei radijo transliacijų dalyvius sveikinęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį, jog šis Advento metas skirtas rengtis susitikimui su gimsiančiu Viešpačiu, įsijausti, ką tuomet išgyveno Jo laukianti Mergelė Marija, su kokia didžia viltimi apie ateisiantį Mesiją gyveno to meto izraelitai.

Jau tapo tradicija arkivyskupo iniciatyva iškilmingas pamaldas Šiluvos bazilikoje pradėti katechezėmis. Dabar, kai į sinodinės bendrystės ir dalijimosi kelią jau įsitraukia vis daugiau arkivyskupijos žmonių parapijose ar kitose bendruomenėse, pastarojo meto katechezės sakomos žvelgiant į Sinodinio kelio temas.

Šios dienos diakono Dariaus Chmieliausko katechezė „Klausykimės Šventosios Dvasios, klausydami vieni kitų“ atliepė antrąją temą „Klausytis ir kalbėti“.

„Ši sinodinė tema labai adventinė“, – sakė diakonas apie laiką, kai ypač tinka šiek tiek pritilti ir klausytis Viešpaties. Popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie Sinodą Romos vyskupijai, citavo Pirmąją Karalių knygą (1 Kar 19, 11–13), kuri pasakoja, kaip Dievas leido pranašui Elijui save pajusti ne vėjuje, ne žemės drebėjime, ne ugnyje, bet tylos dvelksme. Pasak diakono, tai popiežiaus ženklas, jog turime nutilti su savo nuomonėmis, įsitikinimais, nusistatymais ir savo triukšme išgirsti, ką Dievas byloja.

Kitas svarbus popiežiaus raginimas – kalbėtis, ir kalbėtis rimtai, iš esmės, kaip gyvename, kaip mums sekasi. Popiežius nebijo žvelgti tiesai į akis ir sako: kiekvienas pakrikštytasis yra svarbus, kad Bažnyčia būtų pasauliui gelbėjimo sakramentas. Jei kas nejaučia nerimo dėl Bažnyčios šiandienos, jos patiriamų sunkumų, kažkas yra negerai. Katechezėje kviesta su nuolankumu Šventojoje Dvasioje mokytis klausyti ir kalbėtis.

Po Rožinio maldos Šiluvos bazilikoje buvo švenčiama iškilminga Eucharistija, kuriai vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ bei beveik dešimtis kunigų iš kelių vyskupijų. Patarnavo ir Evangeliją skelbė diakonas Darius Chmieliauskas. Giedojo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos choras, vadovaujamas Egidijaus Obrikio.

Sakydamas homiliją, arkivyskupas Kęstutis Kėvalas darsyk atkreipė dėmesį į Evangelijos pagal Matą pasakojimą „Kieno įgaliotas?“ (Mt 21, 23–27), į tas aukštųjų kunigų ir tautos seniūnų abejones ir svarstymus dėl Jėzaus ir Jono Krikštytojo.

Mes irgi laikome egzaminą kaip fariziejai, kai svarstome: ar tikra, ką Dievas sako, ar tikrai to turime laikytis? Pasak arkivyskupo, tokios mūsų abejonės – tai žymė, kad ir mes esame tos kultūros apimti, kaip aprašoma Evangelijoje. Absoliuti dauguma žmonių, homilijos žodžiais tariant, neatmeta Dievo buvimo minties,, tačiau vis tiek nori turėti savo taisykles. Visuomenė yra patekusi į fariziejų situaciją.

Homilijoje arkivyskupas ragino žvelgti į Mergelės Marijos pavyzdį, jos tikėjimą ir pasitikėjimą slėpinio akivaizdoje. Ji teiravosi, kaip joje bus įvykdytas Dievo planas. Išgirdus angelo atsakymą, įvyksta jos tikėjimo šuolis, kuris kiekvienam yra skirtas.

„Tai ir yra širdies apsisprendimas: pasitikiu Tavimi, nes Tu sukūrei dangų ir žemę, aš ne taip daug ką sukūriau; Tu esi Viešpats ir Tau atiduodu garbę, net jei tai netelpa mano vaizduotėje, aš tikiu, nes Tu esi Dievas“, – sakė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog Marija šiandienos žmogų moko meno klausytis Dievo balso ir paklusnumo Jo autoritetui, Jo veikimo būdui, net jei jo iki galo nesuprantame.

Eucharistijos liturgiją Šiluvos bazilikoje arkivyskupas Kęstutis užbaigė palinkėjimu, kad visų širdys pradžiugtų artėjančiose šventose Kalėdose ir pradedant Naujus metus.

Buvo pranešta, jog piligrimai ypač laukiami Šiluvoje jau kitais metais, sausio 13-ąją (Marijos diena) ir sausio 28–29 d., kai bus švenčiamos Vilties (arba Ligonių) dienos. Gruodžio 31-ąją Vilties (Ligonių) dienos nebus rengiamos.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba