Sujunkime širdis maldos ir paramos akcijoje „Šviesos žemėlapis“!

Pastaruoju metu visas pasaulis sustojome kryžkelėje, kurioje turime apmąstyti ir galbūt netgi pakeisti ėjimo kryptį vardan sveikatos, gyvenimo, būties, kasdienybės, vardan tikrumo.

Šiandien, balandžio 2-ąją, minime 15 metų, kai šv. popiežius Jonas Paulius II gimė Dangui. Jis neabejotinai buvo spindinti ir svarbi asmenybė ne tik pasauliui, bet ir Lietuvai, ypatingą dėmesį parodė Šiluvai, čia lankydamasis 1993-iaisiais.

Tad nuo šios dienos kviečiame dalyvauti „Šviesos žemėlapio“ akcijoje ir atnaujinti vienybę taip šio šventojo popiežiaus mylėtoje Rožinio maldoje ir gailestingumo darbuose!

Akcijos tikslas – padėti žmonėms kuo gausiau įsitraukti į užtarimo maldą už koronaviruso pandemijos paliestuosius ir sudaryti galimybę juos paremti savo auka.

Kodėl rožinio malda?

Per amžius daugybė šventųjų patyrė, liudijo ir kvietė pasitikėti šios maldos jėga. Nepaliauti melstis Rožinį savo apsireiškimuose Fatimoje, Medžiugorjėje bei kitur ragino ir pati Mergelė Marija, tvirtindama, kad tai didžiausias ginklas prieš piktojo veikimą ir klastas, o įvykę nesuskaičiuojami stebuklai liudiją apie Jos užtarimo galią.

Kodėl Šiluva?

Šiemet sukanka 250 metų, kai į Šiluvą iš Anglijos buvo parvežta Marijos skulptūra, IX a. antroje pusėje vainikuota Ligonių Sveikatos titulu. Taigi jau keli šimtmečiai, kai šioje vietoje sveikatos ir išgydymo meldžiantys tikintieji patiria stebuklus, kurie nesiliauja ir šiandien.

Kodėl gerumo darbu?

Šalia mūsų visada ir tų, kuriems reikalinga konkreti ir apčiuopiama pagalba. Taigi kviečiame ne tik malda, bet ir savo pinigine auka pagelbėti labiausiai pandemijos paliestiems žmonėms, kuriais rūpinasi organizacija Lietuvos Caritas.

Šiluvos Švč. Mergele Marija, Ligonių Sveikata, melski už mus!

Kasdien 19 val.

Nuo balandžio 2 d. iki šv. Velykų kasdien 19 val. (sekmadienį 12 val.) Šiluvoje bus aukojamos šv. Mišios už visus, savo maldos ar paramos būdu įsitraukusius į šią akciją.

Balandžio 13 d.

Marijos dieną Šiluvoje ir antrąją šv. Velykų dieną, paskirtasis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, atidėjęs savo ingreso iškilmę Kauno arkikatedroje, Šiluvoje melsis prašydamas Mergelės Marijos, Ligonių Sveikatos, užtarimo sergantiems ir medicinos darbuotojams, patikėdamas Dievo gailestingumui mirusiuosius.

Taigi šiuo būdu tikimės skleisti viltį, jog užsikrėtimų ir mirčių statistiką kartu mes galime atsverti maldos, palaikymo, vienybės ir šviesos statistika.


Vysk. Algirdas Jurevičius

Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius

„Skaisčioji Mergele, garsios Šiluvos, nušvietus padangę visos Lietuvos!“

Prieš daugelį amžių Švenčiausiosios Mergelės Marijos žinia iš Šiluvos pažadino žmonių širdis atsivertimui ir tikėjimui. Kasdien girdėdami nerimą keliančių žinių, nesileiskime jų užvaldomi, bet kartu su Šiluvos Mergele nušvieskime Lietuvos ir pasaulio žemėlapį malda ir šviesa!

Junkimės prie šio maldos tinklo kalbėdami Rožinio maldą ir būkime kartu maldos žemėlapyje. O kad malda būtų paveikesnė, pagal išgales paremkime ir stokojančius. Pasidalinkime šia žinia su savo draugais, parapijiečiais, kad neliktų malda neapgaubtų miestų bei miestelių! Dalinkimės šviesa.

Kaip Mergelė Marija kartu su apaštalais ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai laukdama Šventosios Dvasios (plg. Apd 1, 14), taip Ji savo motiniška globa ir užtarimu tepalydi kiekvieną besišaukiantį pagalbos.

Šiluvos Mergelė, Ligonių Sveikata, tepadeda atgauti kūno ir dvasios sveikatą! Kartu su Marija ir per Ją atverkime duris Viešpačiui Jėzui Kristui, kuris atnaujina mūsų viltį, pasitikėjimą ir meilę.

Aš jau užsiregistravau ir meldžiuosi, o tu?

Andrius Bautronis

Raseinių rajono savivaldybės meras

Gerbiamieji, nenuostabu, jog šiandien esame kankinami nežinios, vienišumo ir baimės jausmų. Stebėdami Lietuvos ir pasaulio koronaviruso žemėlapio statistiką, kartais galime pasijausti bejėgiais. Tačiau būtent tokiais momentais yra laikas suvienyti savo širdis bei mintis ir siųsti viltingą žinią šaliai ir pasauliui.

Kviečiu visus prisidėti prie šviesos akcijos, prie tikėjimo vienas kitu bei žinojimo, kad drauge galime įveikti viruso siunčiamas ne tik fizines, bet ir emocines bei socialines grėsmes. Kaip žinia, Šiluva yra šviesos ir vilties buveinė ne tik Raseinių rajone, tačiau visame krašte ir pasaulyje. Susivienykime maldos ir paramos akcijoje „Šviesos žemėlapis“ ir kiekvienas tapkime vilties spinduliu pandemijos tamsybėje.