Džiaugsmo sekmadienis ir Marijos diena Šiluvoje: Viešpats arti ir šį sunkų metą

„Viešpats arti!“ – šia džiugiąja žinia dalijosi Marijos dienos pagrindinėms pamaldoms Šiluvos bazilikoje gruodžio 13-ąją vadovavęs arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, kuris, be to, atkreipė dėmesį, kad Bažnyčia tai skelbia artėjant Kalėdoms visais laikais, ne tik lengvais, bet ir išgyvenant sunkesnį metą.

Marijos diena Šiluvoje sutapo su III Advento sekmadieniu. Kitaip vadinamą Džiaugsmo sekmadienį šiemet šventėme vis dar nesustabdomos pandemijos realybėje melsdamiesi ir už Vyriausybės sprendimus, ir už artimo meilės gestą, kurį galima padaryti dėl kitų save apribojant. Dauguma maldoje dalyvavo per arkivyskupijos kanalų bei „Marijos radijo“ transliacijas.

Pirmojoje šiais liturginiais metais Marijos dienoje pradėta nauja tradicija – prieš pagrindines šv. Mišias, be Rožinio maldos, Šiluvos bazilikoje dar rengiama ir katechezė pagal popiežiaus Pranciškaus mėnesio intenciją, kitą sielovadinę aktualiją.

Gruodžio 13-ąją katechezę vedęs arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ skyrė ją Dievo žodžiui. Juo Šventasis Tėvas gruodžio maldai pasiūlyta intencija kviečia stiprinti ryšį su Jėzumi.

Pasak arkivyskupo tėvo jėzuito Liongino, Dievas prabyla mums per švenčiamą Eucharistiją ir Šventąjį Raštą. „Nepažinti Rašto – tai nepažinti Kristaus“, – sakė Šventojo Rašto mylėtojas ir vertėjas šv. Jeronimas, pirmasis iš graikų, hebrajų kalbų išvertęs Bibliją į lotynų kalbą. Katechezėje pabrėžta, jog šv. Jeronimas kruopščiai nagrinėjo Šventojo Rašto kontekstą, susirašinėdavo su to meto žymiomis asmenybėmis. Atsidėjęs Raštui, pasirinko atsiskyrėlio gyvenimą, paskui daugybę metų praleido Betliejaus miestelyje, kontempliuodamas.

Šv. Jeronimo pavyzdys skatina krikščionis Šventąjį Raštą laikyti reikšmingiausia savo gyvenimo knyga. Dievo žodis veikia ir perkeičia, tad svarbu priimti jį kaip dovaną, su malda ir nuolankumu. Šventasis Raštas skirtas ne tik skaityti, pažinti, bet ir su juo melstis. Tam labai kviečia mus popiežius Pranciškus, kuris savo apaštališkąjį laišką „Sacrae Scripturae affectus“ („Pamilęs Šventąjį Raštą“) skyrė prieš 1600 metų – 420 m. – mirusiam Bažnyčios tėvui šv. Jeronimui.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį į įvairias priemones – Šventojo Rašto skaitymo būrelius, įvairius kursus, knygas. Nuo 1998 metų Lietuvoje leidžiamas „Žodis tarp mūsų“ https://www.zodistarpmusu.lt/ su kasdienėmis skaitinių meditacijomis, kuris gali pasitarnauti, kad iš tiesų „Jėzus būtų tarp mūsų“ (2021 m. sausio–vasario „Žodyje tarp mūsų“ rasime ir minėtąjį popiežiaus Pranciškaus laišką).

 „Patikėkime save Dievo Motinai, kuri labiau nei bet kas kitas mokėjo kontempliuoti Dievo žodį“, – ragino ganytojas.

Vėliau arkivyskupas vadovavo Rožinio maldai ir šv. Mišioms, kurias koncelebravo kunigai kapucinai iš Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos bei „Marijos radijo“ programų direktorius. Dievo žodį skelbė ir patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas. Giedojo Šiluvos parapijos choras.

Džiaugsmo sekmadienio homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog gali atrodyti sunku džiaugtis pandemijos pavojuje, kaip rašo apaštalas Paulius (plg. 1 Tes 5 16–24). Visuomet džiaugtis, melstis, dėkoti tesalonikiečių prašęs šv. Paulius pats buvo patyręs daugybę pavojų, Dievas buvo perkeitęs jo gyvenimą.

„Kas gali būti gražiau nei liudyti šviesą?“ – kalbėjo arkivyskupas, iškeldamas Evangelijos pasakojimą apie šv. Joną Krikštytoją, kuris rodė į į ateisiantį Išgelbėtoją, Jį liudijo, kreipė link Jo, o ne prie savęs.

Arkivyskupas Lionginas homilijoje patikino, jog meldžiasi už visus, kuriems šis pandemijos laikas ypač sunkus – slaugomiems ir niekieno nelankomiems seneliams, visiems medicinos darbuotojams. Šiuo laiku galime mokytis daugiau dalytis, būti atidesni, parodyti vieni kitiems daugiau atjautos, atidumo – kad ir per atstumą. Palaimingiau yra duoti nei imti.

 „Tegul šis laikas būna pasitikėjimo Dievo artumu laikas, todėl ir gilaus dvasinio džiaugsmo metas“, – užbaigdamas liturgiją sakė arkivyskupas, kviesdamas sąmoningai ir sąžiningai, su meile vieni kitiems jį išgyventi.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Linos Urbonienės