Šeimų sekmadienis Šiluvoje: „Lietuva, brangink laisvės dovaną!“

Rugsėjo 13-ąją, Dievo dovanotą dar giedrą pagrindinį Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų sekmadienį Šiluvoje, laisvas ir džiugus, iš tūkstančių piligrimų lūpų besiveržiantis Dievo garbinimas akivaizdžiai liudijo, jog nepaisant šio meto ir praeities išbandymų šiandien esame laisvi melstis ir dėkoti, gyventi ir džiaugtis!

Šiluvos šventovė šį sekmadienį sveikino apaštalinį nuncijų arkivyskupą Petarą Antuną Rajičių. Čia sulaukta ir netikėto svečio – mums brangios, dabar kenčiančios kaimynės Baltarusijos Minsko-Mogiliavo arkivyskupo Tadeuszo Kondrusiewicziaus, atvykusio drauge su mumis švęsti mūsų laisvės šventės.

Šis Viešpaties dienos ir atlaidų džiaugsmas iš Šiluvos šventovės sklido visoje Lietuvoje, galėjo pasiekti kiekvienus namus per LRT televizijos, „Marijos radijo“ tiesiogines transliacijas.

Dar gerokai prieš pagrindines pamaldas sakrali aikštė tarp didžiųjų Marijos šventovių tapo pripildyta piligrimų minios, kuri vienijosi į bendrą Rožinį užtardami mūsų Tėvynės, kiekvieno čia gyvenančio žmogaus rūpesčius.

„Išsipildė dangaus troškimas! Čia garbinamas Dievo Sūnus ir dėkojame už laisvės trisdešimtąjį jubiliejų. Dėkojame už malones ir prisimename popiežiaus Pranciškaus troškimą, kad saugotume kūriniją, savo bendruosius namus“, – džiugiai sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, sveikindamas garbius svečius, koncelebruojančius brolius vyskupus bei kunigus, patarnaujančius nuolatinius diakonus, seminaristus. Taip pat dalyvaujančius broliškų krikščioniškų Bažnyčių – ortodoksų ir evangelikų liuteronų – atstovus, LR Aukščiausiosios tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininką prof. Vytautą Landsbergį, LR Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį, kitus valdžios žmones ir visus piligrimus.

Iškilmingai Eucharistijai už Lietuvą ir jos šeimas, kad priimtume Jėzaus Evangelijos keliamą įsipareigojimą kūrinijai, vadovavo apaštalinis nuncijus, koncelebravo Lietuvos vyskupai, kunigai iš įvairių vyskupijų. Giedojo jaunimo choras „Exaudi“ (Kaunas), meno vadovė ir dirigentė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė, bei berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ (Šiauliai), meno vadovas ir dirigentas Remigijus Adomaitis. Vargonavo Teisutė Palubinskaitė.

Į švenčiančią piligrimų jūrą sklandžia lietuviška kalba, nors jau 30 metų nebegyvena Lietuvoje, savo homilijoje kreipėsi arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius.

Svečias atkreipė dėmesį, jog naudodamiesi Dievo dovana – laisve patiriame daug problemų. Būdami nelaisvi mes laimėjome, bet ar laimėsime turėdami laisvę? Priimami Kūrėjo tvarkai prieštaraujantys įstatymai, vietoj krikščioniškųjų vertybių pasirenkamos pasaulietinės, o žmogus gyvena taip, tarsi Dievas neegzistuotų.

Homilijoje iškelti visuomenės skauduliai, ypač paliečiantys šeimas – jos dabar išgyvenančios negirdėtą krizę. Kinta šeimos samprata, stulbina skyrybų skaičiai, mažėja gimstamumas ir auga abortų skaičius, o gyvybe manipuliuojama. Dabartinis pasaulis ir šeima Dievo akyse yra „minuse“, nes neišpildo vilties, kurią Dievas turi jų atžvilgiu.

Minsko-Mogiliavo arkivyskupas priminė visų bendrą atsakomybę ir įsipareigojimą bei visų problemų sprendimo raktą – Dievą, dvasinius gyvenimo pamatus. Pasak ganytojo, nepakanka pasitikėjimo savimi, mokslo, medicinos, politinių ir socialinių pasiekimų norint išspręsti šiuolaikinio pasaulio problemas. Juk žmogus pasirodė bejėgis, susidūręs su užkrečiama virusine liga. Už ją baisesnis nuodėmės virusas. Norint pakeisti gyvenimą, homilijos mintimi, būtina išpažinti asmenines ir kolektyvines nuodėmes bei atgailauti.

Pasinaudodamas proga, arkivyskupas Kondrusiewiczius, pastebimai susijaudinęs, nuoširdžiai padėkojo, kad meldžiamės už Baltarusiją, su kuria mus jungia bendra istorija, dvasiniai bei kultūriniai ryšiai, pamaldumas Marijai. Tai neturi ribų ir mus vienija.

„Lietuva, brangink laisvės dovaną! Išliki Semper fidelis, tai yra visada išlik ištikima savo tėvų tikėjimui ir garbingiems krikščioniškiems bei nacionaliniams papročiams! O tu, šeima, būk Lietuvos Gaudium et spes – džiaugsmu ir viltimi! Ir telaimina tave Dievas“, – sakė baigdamas arkivyskupas Kondrusiewiczius, o už jo homiliją >> Eucharistijos dalyviai padėkojo plojimais.

Mūsų kaimynė Baltarusija ir jos ganytojas buvo užtarti Visuotiniuose maldavimuose – kad šioje šalyje būtų puoselėjamas dialogas, nutrauktas smurtas, gerbiamas teisingumas, krizė išspręsta, o Minsko-Mogiliavo arkivyskupas galėtų sugrįžti pas savo ganomuosius žmones. Melstasi ir už mūsų laisvę – kad taptume tikrai laisvi ir išlaisvinti.

Šeimų dieną Šiluvoje, kaip ir kasmet, dalyvaujantys sutuoktiniai išgyveno savo artumo palaiminimą, pakviesti atnaujinti Santuokos sakramento pažadų. Vėliau atnašų procesijoje dalyvavo skyrybų skausmą patiriančių žmonių bendruomenės „Gyjančios širdys“ nariai.

Rugsėjo 13 d. iškilmingų vidudienio šv. Mišių LRT transliacijos įrašas >>.

Šeimos, pasibaigus šioms iškilmėms, buvo pakviestos pratęsti bendrystę su vyrų ansambliu „Gitarija“. Viktorijos ir Marijaus Eigirdų šeima pasidalijo apie ekologiją kasdieniame gyvenime, šitaip paskatinant įsiklausyti į popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato siʾ paraginimus ir atsiliepti, kaip įmanoma, savoje aplinkoje.

Su prašymu Viešpačiui apsaugoti Žemę – mūsų bendruosius namus, vienyti visą žmonių šeimą aukotos vakaro šv. Mišios. „Šių dienų pasaulis nekalba apie Dievą. Kalbama apie gerovę, socialinius ryšius, bet pamirštama, kas yra pasaulio Kūrėjas, kas mus davė gyvybės dovaną“, – sakė homilijoje liturgijai vadovavęs kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Kardinolas atkreipė dėmesį, jog šis plintantis virusas ne tik apribojo gyvenimą, bet ir sugriovė iliuzijas, jog mokslas gali išspręsti visas problemas, paskatino pamąstyti, kokia mūsų gyvenimo kelionė. Kita vertus, pandemija pažadino solidarumą, netgi aukojimąsi dėl kitų. Popiežius Pranciškus, ketinantis išleisti naują encikliką, kaip tik skatina atrasti, jog mes visi esame broliai, verti pagarbos vienas kitam ir aplinkai.

„Laikas mums plačiau žvelgti į gyvenimą“, – sakė kardinolas, ragindamas prašyti Marijos, Gailestingumo Motinos, pamokyti atleidimo, gailestingumo, iš širdies mylėti brolius.

Šiose vakaro šv. Mišiose sutartinai giedojo Kauno arkikatedros mišrusis choras „Cantate“, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos bei Kybartų parapijos vaikų ir jaunimo chorai. Rytmetinėse giedoti buvo atvykusi Kauno muzikinio teatro atlikėjų grupė, taip pat Utenos parapijos bei Krekenavos bazilikos chorai. Piligrimams patarnavo Kauno I dekanato kunigai. Carito kiemelyje šios organizacijos bendradarbiai ir savanoriai iš miesto parapijų arbata ir kava vaišino piligrimus.

Jau antrą kartą šiemetinėse Šilinėse sekmadienį buvo sugiedoti Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Tikimasi, jog ši galinga malda, kurios giedoti atvyksta Kalnus labai branginantys žemaičiai, prigis ir taps atlaidų Šiluvoje tradicija.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Linos Urbonienės