Bažnyčios jaunatvę Šiluvoje liudijo katalikiškas jaunimas ir bendruomenės

„Jūs esate Viešpaties svajonė ir jos išsipildymas. Mergelė Marija troško, kad čia, Šiluvoje, būtų garbinamas Dievo Sūnus“, – rugsėjo 12-osios vidudienį sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, džiugiai sveikindamas pilną aikštę piligrimų, ypač jaunus žmones, katalikiškas bendruomenes iš visos Lietuvos, kurios susirinko Šiluvoje drauge švęsti ir melstis, kad būtų gyvojo Dievo atspindys kitiems žmonėms, o savo bendryste kurtų orią aplinką.

Ganytojas sveikino ir 50 jaunųjų savanorių, kurie visą aštuondienį pasitarnauja atvykstantiems maldininkams, ypač kai šiemet Šilines švenčiame ypatingomis sąlygomis. Šį jaunimą savanoriauti kasmet suburia Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenė.

Rugsėjo 12-ąją piligrimystę į atlaidus, kai kurie pasipuošę savo uniformomis, vėliavomis, kita simbolika, surengė Gyvojo Rožinio, Marijos legiono, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos, „Tikėjimo ir Šviesos“, „Gailestingumo versmės“, „Neokatechumenato kelio“, „Jesės atžalos“ ir kt. bendruomenės, maldos grupių parapijose nariai, Jaunimo centrų darbuotojai ir savanoriai, akademinės sielovados bendradarbiai. Atvyko Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Raseinių merai, kurie tądien aikštėje, be kita ko, pasirašė bendradarbiavimo sutartį puoselėjant piligriminį turizmą >>.

Kartu su atlaidų vyriausiuoju ceremonijarijumi kun. Artūru Kazlausku giedodama Loreto Dievo Motinos litaniją, o iki tol drauge su arkivyskupu Kęstučiu kalbėjusi Rožinį, ši minia sutiko aikštėje dvasininkų procesiją. Iškilmingai Eucharistijai vadovavo ir homiliją pasakė Vilkaviškio vyskupas, LVK Liturgijos komisijos pirmininkas Rimantas Norvila. Koncelebravo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kardinolas Sigitas Tamkevičius, arkivyskupas Lionginas Virbalas ir dvi dešimtys kunigų, daugiausia tarnaujantys kapelionais jaunimo ir kitose bendruomenėse. Giedojo Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos choras „In vivo“, vadovaujamas Ramūno Baranausko.

Kreipdamasis į piligrimus, taip pat ir į Mišių transliacijų žiūrovus bei klausytojus, vyskupas Rimantas Norvila savo homilijoje sakė, jog krikščioniška bendruomenė yra ta, kurioje dalyvauja ir pats Viešpats. Tokia bendruomenė yra žmogiškojo ir dvasinio brendimo vieta, maldos mokykla, ji tampa atrama, kur sulaukiama padrąsinimo, sustiprinimo.

Popiežius Pranciškus, kaip minėta homilijoje, šių metų pavasarį kalbėjo apie atgimimą iš aukštybių Šventosios Dvasios veikimu. Tai Šventoji Dvasia vykdo pokyčius ir sugeba padaryti tai, apie ką negalėjome net pagalvoti. 

Vyskupas R. Norvilas priminė, kaip pasikeitė apaštalai, kai ant jų nužengė Šventoji Dvasia. Jie tapo Gerosios Naujienos nešėjai, buvo išlaisvinti iš baimės ir nežinios. Ir Marija, kuri buvo kartu su apaštalais per Sekmines, yra vilties Motina, kaip ir katalikiškos bendruomenės yra vilties židiniai. Pasak ganytojo, krikščioniškoji viltis ir džiaugsmas, subrandinti bendruomenėje, uždega skleisti tikėjimą, kad ir kitų žmonių gyvenimas būtų perkeistas, o neretai tokiu būdu palaimintos tampa ir pačių bendruomenės narių šeimos, artimieji.

Po pietų Šiluvoje prasidėjo jaunimo programa. Piligrimų informacijos centre vyko Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro organizuota sielovados pagalbininkų akademija jaunimo lyderiams.

Vakarop Šiluvą pėsčiomis pasiekė Kauno krašto ateitininkai, keliavę nuo Žaiginio (apie 100 piligrimų). O iš Kryžių kalno Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio lydimi atkeliavo jau XVIII tarptautinio žygio dalyviai (per 300 dalyvių).

Vakaro šv. Mišiose joms vadovavęs Vilniaus arkivyskupijos augziliaras, LVK jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Darius Trijonis savo homilijoje ypač kreipėsi į jaunus žmones, o visus kvietė melstis, kad katalikiškas jaunimas padėtų Bažnyčiai būti jaunai. Giedojo Garliavos jaunieji šlovintojai, vadovaujami Viktoro Jermolovo.

Vyskupas Darius atkreipė dėmesį į piligrimine nuotaka alsuojančią Evangeliją. Jėzus kaip piligrimas atkeliauja į Jeruzalę, bet pasitraukia nuo savo tėvų ir lieka šventykloje. Ši situacija tampa provokuojanti jo tėvams, auginanti ir brandinanti jų tėviškumą. Šventojo Rašto herojai irgi neretai būdavo provokuojami, o paskui prasidėdavo jų pašaukimas.

„Gyvenimas nėra vien kelionė – tai piligrimystė, kai einame į didįjį susitikimą su Viešpačiu“, – sakė vyskupas Darius, kalbėdamas apie auginančius susitikimus su kitais, draugystę. Ganytojas ragino turėti gerų palydėtojų, prašyti Marijos mokyti piligrimystės gyvenimo.

Pirmą kartą Šiluvoje šią dieną vienerios šv. Mišios buvo aukojamos rusų kalba – joms vadovavo arkivyskupas Lionginas Virbalas. O Mišiose už kultūros žmones ir kultūrinę aplinką homiliją pasakė diak. Darius Chmieliauskas.

Įvairiu laiku aukotose šv. Mišiose giedojo Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės), Raseinių, Babtų bažnyčių chorai. Piligrimų sielovadai pasitarnavo Raseinių dekanato kunigai.

Po tądien paskutinių šv. Mišių, vakarėjančioje aikštėje piligrimus nesiskubinti į namus kvietė koncertas – Rugilės Daujotaitės su grupe atlikta muzikinė programa „Pastalptingoji Rožė“. Skambėjo 12 giesmių, skirtų Mergelei Marijai.

Vėlyvą vakarą Žiburių procesija apjuosė ir nutvieskė miestelį kaip naujas Dievo meilės liudijimas, tarsi darsyk išsiliejusi Jo šviesa tarp žmonių, keliaujančių su žibintais rankose. Procesijoje melsta, kad Dievo meilė atskleistų mūsų vietą šiame pasaulyje, o mes būtume geri Jo meilės įrankiai. Galerija >>.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Linos Urbonienės