Marijos Gimimo iškilmėje – sveikinimas Lietuvos kariuomenei ir visų vilties padrąsinimas

Kiekvienam atvykstančiajam atvira Šiluvos šventovė rugsėjo 8-ąją sulaukė didžiosios iškilmės – Švč. Mergelės Marijos Gimimo. Ne tik šiai iškilmei, bet ir visiems atlaidams ji gražiai pasipuošusi – Bazilika, Apsireiškimo koplyčia ir altorius Šiluvos aikštėje ir šiemet suspindo akį traukiančia ir kasmet kitaip nustebinančia puošyba. Floristinę kompoziciją po kūrybinės savaitės atlaidams dovanojo Karaliaus Mindaugo profesinio centro Kaune mokytojos Evelina Grėbliauskė ir Kristina Baronienė su pagalbininkais.

Visai Bažnyčiai rugsėjo 8-ąją džiugiai švenčiant Marijos Gimimą, pasveikinti Šiluvos Dievo Motinos, mūsų laisvės užtarėjos, į Šiluvą atvyko Lietuvos kariuomenė.

Su kariuomene, išsirikiavusia abipus aikštės, vidudienį buvo švenčiama iškilminga Eucharistija, kuriai vadovavo ir karius sveikino Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Kariuomenės ordinariato apaštalinis administratorius Gintaras Grušas. Eucharistiją drauge su Kauno vyskupais koncelebravo ir kunigai, tarnaujantys karo kapelionais. Asistą rengė kariai. Giedojo Vilniaus Įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, vadovaujamas prof. Tado Šumsko. Grojo kariuomenės orkestras, jo vadovas maj. Egidijus Ališauskas.

Eucharistijoje dalyvavo į Šiluvą atvykę Krašto apsaugos viceministras Eimutis Misiūnas bei Kariuomenės sausumos pajėgų vadas generolas Raimundas Vaikšnoras, ministerijos, jos departamentų, tarnybų atstovai, Kariuomenės vadai, generolai, karininkai, kariai, savanoriai, partizanai, šauliai, išleistieji į atsargą kariai, žuvusiųjų karių artimieji.

Drauge meldėsi ir piligrimai, kurių kasdien atvyksta į atlaidus iš pačių įvairiausių Lietuvos vietų; jų tądien buvo atkeliavusių net iš Rygos, Sopulingosios Dievo Motinos parapijos.

„Viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ – ši apaštalo Pauliaus mintis iš Laiško romiečiams Mišių skaitinyje buvo arkivyskupo Gintaro Grušo vėliau pasakytos homilijos leitmotyvas ir padrąsinimas, ypač dabar, kai gyvename gana nesaugiu laiku dėl neramumų mūsų kaimynystėje ir pasaulyje. Homilijoje pastebėta, jog apaštalas Paulius pristato ir tai, kaip pasiekti šį gera, ir kalba apie keturis žingsnius, žyminčius Dievo išganymo planą kiekvienam: Jis paskiria, pašaukia, nuteisina ir išaukština.

Šį Dievo plano išsipildymą, pasak ganytojo, matome Mergelės Marijos gyvenime. Dievas joje pasiruošia įsikūnijimo vietą, ją pašaukia, nuteisina per jos dalyvavimą Sūnaus aukoje ir išaukština, paimdamas į dangų bei palikdamas mums kaip Motiną, kad ir mes pasiektume šį išaukštinimą.

 „Būti kariu – irgi pašaukimas. Sakoma, jog ne „dirbu“ kariuomenėje, o „tarnauju“, – kalbėjo arkivyskupas, karių tarnystėje atpažindamas tuos pačius keturis žingsnius. Kariai yra paskirti užtikrinti taiką, pašaukti ginti Tėvynę, yra nuteisinti dėl daugybės kitų kovojusių savo brolių aukos (pvz., partizanų kovose) ir išaukštinti, kad dėl šios aukos jau esame laisve apdovanoti.

„Dievas yra mūsų viltis“, – sakė arkivyskupas ir drąsino patiriant sunkumų, negandų nenugręžti savo žvilgsnio nuo Jo. Ragino atsigręžti į Dievo Motiną Mariją, kuri pasirodė Šiluvoje ir prašė sugrįžti prie savo Sūnaus.

Atlaidų homilijų įrašus galite rasti Soundcloud platformoje >>.

Visuotiniuose maldavimuose šioje Eucharistijoje maldauta ir už visą Lietuvą – kad ji būtų drąsi ir patikima tiesos bei teisingumo gynėja, o karo struktūrose tarnaujantieji neštų pasauliui ramybės vaisius.

Ši iškilminga Eucharistija užbaigta sugiedant Lietuvos himną. Iš karių lūpų nuskambėjo ir maldavimais apipinta „Marija, Marija“. Kariuomenės vardu dėkodamas gen. R. Vaikšnoras sakė, jog kariai mažiausiai nori karo, o saugoti taiką yra jų misija. Šioje misijoje svarbu ne tik ginkluotė, bet ir kario dvasia.

Išmintis, kurios reikia įveikiant bet kokį žmonijos susiskaldymą, taika ir teisingumas kaip svarbūs prašymai šią dieną nesyk nuskambėjo aukotose šv. Mišiose Šiluvos šventovėje, daugiausia aikštėje, kur ir šiomis pandemijos sąlygomis įmanoma gana saugiai švęsti atlaidus – dėl visų saugumo, tvarkos atlaiduose labai stengiasi būrys jaunųjų savanorių.

Marijos Gimimo iškilmėje pirmą kartą Šilinėse buvo giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Juos sugiedojoKlaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios senųjų giesmių ansamblis, vadovaujamas Vidmanto Budreckio. Be to, į Šiluvą buvo atvykę giedoti Kėdainių dekanato sakralinės muzikos ansamblis bei Kėdainių Šv. Jurgio parapijos choras, o vilniškis Bernardinų bažnyčios choras džiugino vakaro šv. Mišiose.

Joms vadovavęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis jų intenciją – melsti vilties dorybės – savo įkvepiančioje homilijoje siejo su didžiausia žmogaus viltimi, kuri yra Jėzus Kristus – kelias, tiesa ir gyvenimas. Vilties Motina ir mokytoja yra Marija. Ji moko mus tarti Dievui „taip“. Kai daug žmonių šiandien yra praradę viltį, pasak ganytojo, nėra kito vilties kelio.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Linos Urbonienės