Trečias gegužės šeštadienis: pokalbis apie Mariją su vysk. Algirdu Jurevičiumi

Gegužės 16 d. trečiajame gyvame pokalbyje iš gegužės šeštadienio pokalbių ciklo apie Švč. Mergelę Mariją – šviesos ir vilties nešėją – buvo kalbinamas vyskupas, teologijos daktaras Algirdas Jurevičius. Pokalbį tema apie galingąjį jos užtarimą vedė diakonas,  „Artumos“ žurnalo vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas.

Gyvas susitikimas šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtmečio išvakarėse vyko iš arkivyskupijos kurijos, greta kurios yra Kaunui ir visai Lietuvai ypač atmintina vieta. Santakos parke, Popiežiaus kalnelyje, 1993 m. rugsėjo 6 d. buvo švenčiamos pirmąkart Lietuvoje apsilankiusio Šventojo Tėvo vadovaujamos šv. Mišios. Po jų popiežius Jonas Paulius II, kaip ir popiežius Pranciškus 2018 m. rugsėjo 23 d., pietavo ir trumpą savo įtemptos vizito darbotvarkės valandėlę ilsėjosi Kauno kurijoje. 

Kviečiame peržiūrėti pokalbio įrašą:

Nuotoliniame pokalbyje vyskupas A. Jurevičius atkreipė dėmesį, jog šventų žmonių istorijos dažniausiai būna susijusios su Mergele Marija. Taip atsitiko ir šventojo Jono Pauliaus II gyvenime. Jį, vaikystėje anksti netekusį motinos, tėvas pavedė Marijai su pažadu našlaičiui, kad ji dabar bus jo motina. Vėliau šventasis popiežius sakė, kad nuo tada jau nebesijautė našlaitis.

Pokalbyje aktualiai prisimenant ir Jono Pauliaus II ypač brangintą galingąją Rožinio maldą, paminėta popiežiaus drąsa į šią tradicinę šimtmečių maldą įtraukti Šviesos slėpinius. Pasak vyskupo Algirdo, Jonas Paulius II jautriai jautė dangiškąjį Marijos „pulsą“ ir jos didžiausią troškimą vesti žmones prie savo Sūnaus, tad norėjo, kad Rožinis taptų labiau kristologinė malda.

Ne vieno klausimo iš transliacijos žiūrovų (jų būta daugiau kaip 600) sulaukęs vyskupas pabrėžė maldos galią ir galimybę mums melstis ir užtarti kitus žmones konkrečiomis intencijomis. Pasak ganytojo, nesavanaudiška malda labai svarbi – juk nuostabu sukalbėti 50 „Sveika, Marija“ už 50 savo draugų, pažįstamų ar nepažįstamų žmonių!

Pokalbyje pakviesta įsižiūrėti į Marijos Magnificat – kaip ji pradžiunga šlovinti Viešpatį už tai, ką padarė jai ir visai tautai. „Viešpatie, išmokyk mus melstis“, – nuolat turime to prašyti, pripažindami savo silpnumą, kai maldoje neišlaikome susikaupimo ar joje vien tik ko nors Dievą prašome. Beje, į vieną iš daugelio klausimų, ar pats asmeniškai patyrė Marijos tarpininkavimą, ganytojas atsakė pasidalydamas, jog jo gimimo bei įšventinimo diakonu datos susijusios su Mergele Sopulingąja, o paskyrimas vyskupu – su Marija Krikščioniškų Šeimų Karaliene.

Net ir Senojo Testamento laikais, pasak pašnekovo, teisiųjų maldomis (pvz., Abraomo, Mozės „pasiderėjimu su Dievu“) tauta sulaukdavo išklausymo ir pasigailėjimo. Bažnyčios istorijoje būta daug šventų žmonių, kurie ypač jausdavo Dievo „pulsą“, ko Dievas trokšta, kokia Jo valia turi būti įvykdyta. Tokia buvo ir Marija. Iš Evangelijų matome, kad Jėzaus gyvenimo atžvilgiu Marija yra tarsi „antrame plane“ (pvz., per Jėzaus viešąją veiklą Marija greičiausiai net negalėdavo prie Jo prisiartinti per minias), tačiau Jam paaukojo savo gyvenimą. Ji visa darė dėl kitų, savo tautos, dėl visos žmonijos išgelbėjimo.

„Marija yra puiki tarpininkė ir galinga užtarėja“, – sakė vyskupas Algirdas apie nenutrūkstantį laikuose galingąjį Dievo Motinos užtarimą, o šiuo laiku, kai jau nebe už kalnų ir Sekminės, priminė ir jos maldą su apaštalais laukiant Šventosios Dvasios išliejimo.

Transliacijas rengia Katalikų medijų centras, šiuos nuotolinius pokalbius taip pat transliuoja Diena Media News savo kanalais: kaunodiena.ltdiena.lt ir klaipeda.diena.lt


Pirmasis susitikimas gegužės 2 d. vyko Šiluvoje su jos klebonu kun. Erastu Murausku tema  „Štai tavo Motina!“ (Jn 19, 27). Translaicijos įrašas >>.

Antrasis pokalbis gegužės 9 d. vyko iš Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos su ses. Agniete Ivaškevičiūtė OSB tema „Žemiškasis Motinos Marijos gyvenimas“. Translaicijos įrašas >>.

Ketvirtąjį šeštadienį (gegužės 23 d.) 20 val. susitiksime su diak. dr. Benu Ulevičiumi tema „Marija – Bažnyčios Motina“. Tiesioginės transliacijos nuoroda >>.

Visa gegužės šeštadienių programa >>.


 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos informacija
Nuotraukos: Gedimino Urbono