Kovo 13-oji: malda Šiluvoje šio laiko grėsmes pavedant Ligonių Sveikatos užtarimui

„Gavėnios metu mes vienijamės su Jėzaus Kristaus kančia. Ši situacija yra ženklas mums labiausiai pasitikėti Dievu, žinoma, pasitikint visomis valstybinių institucijų priemonėmis,“– sakė arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius kovo 13 dieną Šiluvos bazilikoje, kur buvo švenčiamos iškilmingos Marijos dienos šv. Mišios. Šią dieną, kuri sutapo su Lietuvoje įsigaliojusiais griežtesniais apribojimais stabdant pavojingos ligos plitimą, Šiluvos Dievo Motinos, Ligonių Sveikatos, užtarimui buvo pavesta dabartinė pasaulio ir Lietuvos bėda, grėsmingos situacijos suvaldymas.

Pakviečiant ypač telktis į tai, į ką Bažnyčia kviečia šiuo Gavėnios laikotarpiu, Šiluvoje prisiminta ir džiugi sukaktis – vyskupas Algirdas kvietė dėkoti Dievui už popiežių Pranciškų – kovo 13-oji yra jo išrinkimo diena, kurią šiemet minime septintąjį kartą.

Tęsiant tradiciją Šiluvoje melstis už dvasininkus, švenčiančius savo sukaktis, prisimintas Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, minintis 10-ąsias konsekracijos metines, bei kun. Robertas Grigas 60-mečio proga.

Šiluvos bazilikoje šv. Mišias drauge su vyskupu Algirdu aukojo būrys kunigų. Dievo žodį skelbė diakonas Darius Chmieliauskas. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, kurie nutrūkus mokymo procesui nusprendė leistis į piligrimystę Šiluvoje. Giedojo Jurbarko parapijos choras. Praūžusiai audrai nutraukus elektros tiekimą, neveikė apšvietimas ir įgarsinimas, o vargonų dumplės buvo pučiamos pasinaudojant fizine jėga.

Sakydamas homiliją, vyskupas Algirdas atkreipė dėmesį į Dievo žodį, neretai kalbantį apie dykumą. Tokia dykuma yra Gavėnios metas, kai Dievas mus, kaip kažkada izraelitus, veda link svarbiausių dalykų gyvenime. Ką bepadės dykumoje visuomeninė padėtis, turimi titulai, netgi auksas dykumoje, kur išgyvenama tik tuomet, kai rūpinamasi kitais ir dalijamasi?

„Dykuma prasideda ir ten, kur žmogui reikia priimti atsakingą sprendimą, kur kiekvienas iš mūsų esame savo sąžinės ir Dievo akivaizdoje. Be to, dykumoje veikia ir gundytojas, kuris bando įpiršti savo tvarką ir nukreipti mus nuo Dievo“, – sakė ganytojas, pasiremdamas ir popiežiaus Benedikto XVI knygos apie Jėzų iš Nazareto mintimi, koks šėtoniškas apsisprendimas kyla mūsų laikais: paskelbti Dievą mirusiu ir patiems būti kaip Dievas.

Grįždamas prie dykumos metaforos, vyskupas atkreipė dėmesį į Švč. Mergelę Mariją. Šventasis Raštas nemini, kad Jėzaus Motina būtų gundoma, tačiau jos gyvenime buvo daug situacijų, kurias ji svarstė giliai širdyje (krikščioniškoji tradicija išskaičiuoja septynis Marijos skausmus). Marija nepaprastai stipri moteris, lydėjusi Sūnų Kryžiaus kelyje ir stovėjusi po Kryžiumi, kai apaštalai, žadėję mirti kartu su Jėzumi, bailiai pabėgo.

„Ir mes, kasdien esantys savo dykumose, per kurias nešame savo gyvenimo kryželius ir patiriame klastingo gundytojo atakas, nepamirškime Mergelės Marijos tvirtumo. Savo užtarimu ji stiprina kiekvieną, kuris seka Kristų ir džiaugsme, ir varguose. Ji stovi prie visų mūsų gyvenimo kryžių ir žadina mūsų širdyse naujo rytojaus – Prisikėlimo ryto viltį“, – viltingai šiuo neramiu metu savo homiliją užbaigė vyskupas Algirdas Jurevičius.

Užbaigiant šv. Mišias jis padėkojo Jurbarko dekanato kunigams už tarnavimą klausyklose, Jurbarko parapijos chorui, visiems dalyviams.

Po palaiminimo bazilikos klebonas kun. Erastas Murauskas padėkojo Šiluvos draugijai už paramos rinkimą bazilikos šildymui įrengti ir įteikė padėkos raštus prisidėjusiems asmenims.

Dėl vėjo nutrauktos elektros nevyko ir „Marijos radijo“ įprastinė tiesioginė pamaldų transliacija iš Šiluvos (jos tuo metu buvo transliuojamos iš Kauno, Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios). Tačiau Šiluvos šventovės bendradarbiai pasirūpino jas transliuoti feisbuko socialiniame tinkle (būta daugiau kaip 3 tūkst. peržiūrų). Įrašas… >>

Po iškilmingų vidudienio pamaldų Ligonių Sveikatos koplytėlėje asmeniniam sustojimui kvietė Švenčiausiame Sakramente esantis Jėzus. O po Gailestingumo vainikėlio, kaip ir kiekvieną penktadienį, būrelis maldininkų, lydimi kunigo Gintaro Blužo ėjo per Šiluvos šilą apmąstydami Kristaus kančios kelią ir šių dienų išbandymus taip pat pavesdami Gailestingajai Jo Širdžiai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Šiluvos šventovės