Artėjant Vasario 16-ajai – malda Šiluvoje už Lietuvą be vergystės jungo

Vasario 13-ąją, artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, už Tėvynę, jos žmones, kiekvienam piligrimui svarbiomis intencijomis buvo meldžiamasi Šiluvos šventovėje.

Iškilmingai Eucharistijai vidudienį Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje vadovavo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis bei grupė kunigų. Giedojo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos choras, vadovaujamas Egidijaus Obrikio (šią dieną piligriminę kelionę į Šiluvą surengė Jonavos dekanatas).

Arkivyskupas L. Virbalas kvietė melstis už Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską 60 metų amžiaus proga ir kitus arkivyskupijos dvasininkus, mininčius įvairias amžiaus sukaktis – kun. Valdą Paurą OCD, kun. Šarūną Petrauską, diak. Darių Chmieliauską, taip pat malda užtarti du arkivyskupijos diakonus – Martyną ir Marių, kuriems vasario 22 d. bus teikiami Kunigystės šventimai. Ganytojas pakvietė prašyti Šiluvos Mergelės, Ligonių Sveikatos, pagalbos pasaulyje plintant koronavirusui, jos globos Kinijos žmonėms, taip pat ir mūsų kraštui.

Homiliją pasakęs kardinolas S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog švenčiame 102-ąsias valstybingumo metines, kai pradėjome eiti laisvės kelią, o jį net 50 metų buvo nutraukusi sovietų okupacija. Ganytojas kalbėjo, kas svarbiausia laisvės kelyje ir kokių klaidų reikėtų vengti, pacituodamas šv. apaštalą Paulių iš Laiško galatams: „Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti“ (Gal 5, 13).

Pasak kardinolo, tiek, kiek nukrypstame nuo Dievo rodomo kelio, tiek esame mažiau laisvi, imame vilkti nuodėmės jungą. Nazareto Mergelė, atsakiusi Dievui „taip“, yra pati laisviausia iš visų žmonių. Šventieji irgi buvo laisvi žmonės, nors iš šalies žiūrint, jie dėl Dievo labai daug išsižadėdavo.

Homilijoje paraginta kasdien nors truputį stabtelėti, skirti valandėlę maldai, tikro dvasinio lobio – Šventojo Rašto skaitymui, ypač įsiklausant į apaštalo Pauliaus paraginimą gyventi Dvasia ir jos vaisiais (plg. Gal 5, 16–23).

Kardinolas, be kita, atkreipė dėmesį, jog nelaisvės pančiai būna labai sunkūs. Šiandienės žmonių priklausomybės (alkoholizmas, narkomanija, seksualinė vergystė), į kurias įpuolama, atrodo pražūtingesnės nei buvusi priespauda. „Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą!“ – sakė kardinolas, šia Šventojo Rašto (Gal 5, 1) mintimi užbaigdamas homiliją.

Visuotiniuose maldavimuose šią dieną Šiluvoje melstasi už Bažnyčią, kad ji būtų tarnaujanti vargšams, be kita, ir už Tėvynę Lietuvą bei jos vadovus, politikus, kad jie gerbtų žmonių orumą ir teisingumą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos Šiluvos šventovės