Šiluvoje paminėta Sausio 13-oji – kai laimėjome ne jėgos, bet Dvasios galybe

Sausio 13 d. piligrimai Šiluvos šventovėje ir „Marijos radijo“ tiesioginės transliacijos klausytojai šventė Marijos ir kartu Laisvės gynėjų dieną. Šią dieną, kaip ir dažnai Šiluvoje, buvo meldžiamasi už Tėvynę, jos laisvės gynėjus ir ypač Sausio 13-osios didvyrius, dėkojama Dievui už laisvės dovaną Lietuvai.

Iškilmingoms pamaldoms Šiluvos bazilikoje vadovavęs arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius sakė, jog tautos laisvė ir nepriklausomybė yra dvasinės kategorijos, kurios vėliau įgauna politines formas, tad labai svarbu melstis, kad neprarastume laisvės troškimo ir mokėtume Dievui už ją dėkoti.

Šv. Mišias koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kunigai iš įvairių Lietuvos vyskupijų. „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Saulius Bužauskas meldėsi klausytojų ir rėmėjų intencijomis. Giedojo Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko.

Vyskupas Algirdas savo homilijoje ypač atkreipė dėmesį į Jėzaus žodžius, kuriuos Jis pasakė savo mokiniams, paskui tapusiems apaštalais: „Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų“ (plg. Lk 10).

„Iš kur kyla toks priešiškumas tam, kas yra kilnu ir šventa? Pasaulis yra draskomas konfliktų. Panašiai būna suirę ir santykiai tarp žmonių“, – sakė ganytojas, pastebėdamas, jog visa istorija yra kova tarp gėrio ir blogio, tarp teisybės ir melo. Blogį kuria žmonės, laisvai apsispręsdami veikti Antikristo pusėje ir prieš Dievo valią. Nuodėmė yra klastinga ir visa naikinanti, net ir fiziškai. Tačiau tai nepajėgia sutrukdyti galutinės Dievo pergalės (plg. filosofą Antaną Maceiną).

„Šių dviejų priešiškų pasaulių kovą mes gyvai patyrėme 1991 m. Sausio 13-ąją. Tuomet prieš grėsmingas žudymo mašinas stojo beginkliai žmonės, tarsi Dovydas prieš Galijotą. Ši kova buvo laimėta ne jėgos, bet Dvasios galybe“, – kalbėta homilijoje.

Ar mes laimėjome? Pasak ganytojo, ne mūsų ši pergalė, bet Dievo. Ją gavome kaip didžią malonę, tad „Tavo vardui didi šlovė tebūna“ (plg. Ps).

Kreipiant žvilgsnius ir į mūsų dabartį, šia proga paraginta neprarasti budrumo, negrįžti į senas nuodėmes ir padaryti didelį dvasinį šuolį, nes juk esame Dievo mylimi, galime daryti gera, vesti pasaulį prie Dievo.

„Turėdami Viešpačiui atvirą, atsivertusią širdį geriau suprasime ir Sausio 13-osios niekšybės bei pasiaukojimo naktį, ir dabarties tikrovę, kurioje esame reikalingi Dievo pagalbos bei Mergelės Marijos užtarimo“, – sakė vyskupas A. Jurevičius užbaigdamas homiliją.

Visuotiniais maldavimais liturgijoje melstasi už Bažnyčios atsinaujinimą, už Lietuvą, jos vadovus prašant jiems dieviškos išminties, už visas geros valios pastangas stiprinti taiką ir teisingumą pasaulyje bei kita.

Pamaldos užbaigtos LR himnu ir vyskupo padėka už maldą Šiluvoje, o Raseinių dekanato kunigams – už jų tarnystę piligrimams.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Šiluvos šventovės