13 dienos pamaldos Šiluvoje: adventinio laukimo laikas ir malda su Marija

Įpusėjus Adventui gruodžio 13-ąją, po išvakarėse prasidėjusios 13 valandų Eucharistijos adoracijos, Šiluvos šventovė pasitiko Marijos dienos piligrimus, atvykusius iš įvairių Lietuvos vietų. Pamaldos, kaip įprasta, vyko jau nuo pat ryto. Jas aukojo, taip pat ir klausyklose patarnavo Ukmergės dekanato kunigai.

Iškilmingos šv. Mišios buvo švenčiamos vidudienį Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. Joms vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis bei kiti dvasininkai. Giedojo Vidiškių Švč. Trejybės parapijos choras, vadovaujamas Daivos Šermukšnienės.

„Adventas – tai Marijos laikas. Žmonija savo istorijoje laukė Mesijo, mes laukiame, kaip ir Mergelė Marija, dieviškojo Kūdikio gimimo. Marija nešioja po širdimi pasaulio Gelbėtoją. Kas geriau, nei motinos, gali suprasti, Marijos motiniškąjį laukimą“, – sakė vyskupas Algirdas.

Pradėdamas Eucharistijos šventimą ganytojas pakvietė pasimelsti ir ypatinga intencija – už Šventąjį Tėvą Pranciškų, kaip tik tądien minint auksinį popiežiaus kunigystės jubiliejų.

Eucharistijos dalyviai buvo pakviesti melstis ir už vyskupą Eugenijų 70-mečio proga bei Kauno arkivyskupijos kunigus – Virginijų Birjotą, Gražvydą Geresionį, Šarūną Petrauską, Renaldą Šumbrauską kunigystės sukakčių proga, bei kun. Kęstutį Kazimierą Brilių MIC, Rimantą Laniauską ir Oskarą Petrą Volskį, mininčius įvairias amžiaus sukaktis.

Buvo pasveikinti ir pamaldose dalyvavę Ekonomikos ir inovacijų bei Kultūros ministerijų, taip pat Kelmės, Tytuvėnų, Šiaulių bei Raseinių savivaldybių atstovai.

Homiliją vyskupas Algirdas skyrė advento metui, šviesos, kurios ilgisi žmogaus širdis, temai. Psalmės atliepe giedojome „Kas tavim, Viešpatie, seka, turės gyvenimo šviesą“ (plg. Ps 1), tačiau kaip išgyventi gaubiant tamsai – melui, veidmainystėms, neištikimybei? Gerovės valstybės idėja iš tikrųjų gali likti miražu viešpataujant moralinei tamsai.

„Bažnyčia pasirinko liudyti apie šviesą Šv. Liucijos dieną“, – sakė vyskupas apie ankstyvosios Bažnyčios tikėjimo kankinę, paminėdamas, jog daugybė Bažnyčios žmonių šiandien mus drąsina – nebūdami superherojai, jie pasirinko nuolankų Dievo valios vykdymą.

Homilijos žodžiais tariant, Advento laukime labiausiai mus drąsina Mergelė Marija. Per ją į pasaulį atėjo tikroji šviesa – mūsų Dievas Kristus.

Homilijoje buvo atkreiptas dėmesys į Evangelijos pagal Matą eilutę: „Mes jums grojome, o jūs nešokote. Mes giedojome raudas, o jūs nerypavote…“ (Mt 11, 17). Tai byloja apie mus ir pasaulį, skatinantį šokti pagal jo muziką – vis daugiau vartoti. Tai tuščias kelias, vedantis į nusivylimą.

„Ačiū Dievui, kad esame šviesos vaikai. Keliaujame iš tamsos į šviesą. Kas tavim, Viešpatie, seka, turės gyvenimo šviesą“, – sakė vyskupas, užbaigdamas  homiliją.

Visuotinėje maldoje melstasi už popiežių ir jo vadovaujamą Bažnyčią, mūsų arkivyskupijos intencija – kad mokėtume atpažinti laiko ženklus ir į juos atsiliepti; už ligų, skurdo, nevilties ir vienatvės bandomus, kad juos pasiektų Dievo artuma ir gailestingumas, o laukiant Jėzaus Gimimo švenčių – kad trokštume nešti Jėzų kitiems.

Pamaldos užbaigtos vyskupo Algirdo padėka dvasininkams, chorui, Šiluvos piligrimams, „Marijos radijo“ klausytojams ir palinkėjimu – kad Marija lydėtų per Adventą į šventas Kalėdas, kad savo širdis atvertume gimusiam Viešpačiui.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Nuotraukos: Šiluvos šventovės