Marijos dieną Šiluvoje suplakė ypatingojo Misijų mėnesio širdis

Spalio 13-ąją, ypatingojo Misijų mėnesio laiku, Šiluvoje šventėme ir ypatingą Marijos dieną, tęsdami specialią Misijų programą arkivyskupijoje. Šį sekmadienį, kurio laukimas prasidėjo per visąnakt trukusioje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, piligriminėje šventovėje tarsi suplakė Misijų mėnesio širdis. Šiluvos Dievo Motinai pavedėme visų pakrikštytųjų misiją būti Gerosios Naujienos nešėjais dar nepažįstantiems Kristaus artimiausioje aplinkoje ir lig žemės pakraščių.

„Susirinkome čia, kad pažadintume misionierišką dvasią“, – sakė arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Pradėdamas iškilmingas šv. Mišias Šiluvos bazilikoje ganytojas priminė, jog Mergelė Marija, išgirdusi Gerąją naujieną iš angelo Gabrieliaus, skubėjo pas giminaitę Elzbietą, kad ja pasidalytų. Marija yra pirmoji misionierė ir pavyzdys mums, tad galime prašyti jos užtarimo ir savo misijoms.

Šiluvoje sulaukta ir svečių misionierių, kurie po Misijų dienų Kaune atvyko ir į Šiluvą. Kauno arkikatedroje pamokslavęs t. Ronaldas McAintshas (Jungtinė Karalystė) šį sekmadienį prieš pagrindines pamaldas Šiluvos bazilikoje pasakė katechezę.

„Jeigu keliauji ir ieškai, ieškok Jėzaus“, – sakė t. Ronaldas gausiems piligrimams. Marija mus veda pas Jėzų. Kai Jį sutinkame, visas gyvenimas pasikeičia. Pasak misionieriaus, Jėzus nepadaro mūsų šiek tiek geresnių – Jis visiškai perkeičia mūsų gyvenimą. Toks susitikimas su Jėzumi ir turi įvykti piligriminėje šventovėje. Galbūt kai kas čia atvyksta dėl sergančių artimųjų, dėl savo pačių kūno skausmų, o Jėzus nori visa išlaisvinti. Jis nori, kad pažintume Tėvo meilę.

Misionierius redemptoristas liudijo sutikęs daugybę žmonių, kurių gyvenimą Jėzus perkeitė.  Pats T. Ronaldas buvo misijose Afrikoje, teko patirti ir bauginimų, prievartos, tačiau širdyje jautėsi ramus – tikint ir šaukiantis Jėzaus Jo galia visa įveikia, Dievas už visa galingesnis. Katechezės pabaigoje visi pakviesti nešti Jėzų į savo aplinką, į savo šeimas.

Po šios katechezės, bendros Rožinio maldos už misijas ir Loreto Dievo Motinos litanijos iškilmingai Eucharistijai vadovavo vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas, Jurbarko dekanato dekanas kun. Darius Auglys, kunigai redemptoristai Rastislavas Dluhý ir Peteris Hertelis bei kiti kunigai. Giedojo Raseinių r. kultūros centro mišrusis choras „Šatrija“ (vad. Gražvydas Jegnoras).

Homiliją pasakęs arkivyskupas Lionginas Virbalas atkreipė dėmesį į dabartinį popiežiaus Pranciškaus ir prieš 100 metų buvusį popiežiaus Benedikto XV paraginimą atnaujinti misijinį pašaukimą. Jis susijęs su mūsų Krikštu, kurį, ganytojo žodžiais, turėtume vertinti daug giliau. Juk per Krikštą tapome Dievo vaikais: tai daugiau nei paprastos apeigos ar vienas „sutvarkymo“ etapas, privalomas gimus vaikui. Be to, per Krikštą gauname ir siuntimą, kaip jį buvo gavę Jėzaus apaštalai: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ (Mt 28, 19).

„Šis paliepimas nėra vien išorinė užduotis pakrikštytiesiems. Jei mylime Viešpatį, turėtume iš visos širdies trokšti ir laikyti savo didžiausiu tikslu, kad Jėzų Kristų pažintų visi žmonės, kad visos tautos priimtų Jo gelbėjančią meilę ir gailestingumą“, – sakė arkivyskupas.

Savo homilijoje tėvas Lionginas paminėjo daugybę lietuvių misionierių, tarp jų ir savo brolių jėzuitų, kurie skelbė Kristų įvairiuose pasaulio žemynuose – tą sąrašą esame kviečiame tęsti ir XXI amžiuje.

Tačiau misijos yra ir evangelizavimo darbas – su Evangelija supažindinti ir tuos kraštus, kurie nuo seno yra krikščioniški, taigi ir mūsų Lietuvą. Drauge misijų reikia ir patiems, kad vis labiau užsidegtume tikėjimu. Reikia savo širdies susitapatinimo, be jo sunku bus pasiekti kitus.

„Šią spalio 13-ąją Šiluvoje galėtume pavadinti ypatingo Misijų mėnesio Lietuvoje „aukštutiniu kambariu“. Apaštalai, prieš iškeliaudami iki pasaulio pakraščių, aukštutiniame kambaryje, tikriausiai tame pačiame, kur vyko Paskutinė vakarienė, meldėsi kartu su Marija. Apaštalų darbuose skaitome: „Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais“ (Apd 1, 14). Būtent iš šio kambario ir dėka šios maldos, atėjus Šventajai Dvasiai, prasidėjo didžioji Bažnyčios misija“, – sakė arkivyskupas Lionginas, ragindamas žvelgti į Mergelę Mariją, Misijų Motiną – kad jos, skubančios pas kitą žmogų, pavyzdys įkvėptų ir mus (visa homilija >> ).

Pasibaigus šv. Mišioms, Šiluvos piligriminėje šventovėje, kuri drąsiai atnaujina savo misiją būti atvira visiems Dievo ieškantiems žmonėms, vyko baigiamasis chorinės muzikos festivalio „Regina Angelis“ koncertas – chorai iš Klaipėdos („Cantare“ bei „Pajūrio aidos“),  Šiaulių  („Polifonija“), Kretingos („Kristale“) bei solistė Ieva Goleckytė-Jarašė atliko J. Rutterio didingąjį „Magnificat“ (1990). Dirigavo Tomas Ambrozaitis. Grojo Lietuvos kariuomenės orkestras (vad. mjr. Tomas Ališauskas). Šio festivalio globėja – Raseinių r. savivaldybė. Koncertas vyko pilnutėlėje bazilikoje, o atlikėjams buvo skirti šilčiausi Šiluvos piligrimų plojimai.

Spalio 25 d. piligrimai laukiami Ligonių dienos pamaldose 12 val.

Lapkričio 13-ąją per Marijos dieną Šiluvoje bus paminėtos Apsireiškimo koplyčios architekto, žymaus skulptoriaus Antano Vivulskio (1877–1919) 100-osios mirties metinės.13.30 val. muziejuje vyks dr. Skirmantės Žeimienės paskaita apie A. Vivulskio kūrybą bei originalių jo projektų pristatymas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Nuotraukos: Šiluvos šventovės ir Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės