Dėkojant už Šilinių malones malda apkabinti mūsų tautiečiai pasaulyje

Rugsėjo 15 d., baigiantis atlaidams, jau dėkojome Dievui už didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų malones, kurios Šiluvos Dievo Motinos užtarimu buvo išlietos tūkstančiams piligrimų, visomis dienomis, pavieniui ir grupėmis, keliavusių į Šiluvą iš įvairių Lietuvos vietų. Čia buvo atvykusių ir iš Latvijos (Agluonos), Lenkijos (Punsko ir Seinų), Slovakijos, Prancūzijos (Liono), Vokietijos, JAV (Los Andželo).

Šiluvoje per atlaidus apsilankė apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Petaras Rajičius, visi Lietuvos vyskupai, kunigai ir pašvęstieji (ypač gausiai susirinkę Kunigų ir vienuolių dieną), seminarijos, chorai, kariai, valstybės pareigūnai, kultūros darbuotojai, menininkai, medikai, šeimos ir su mažiausiais vaikais, jaunimas, mokytojai, taip pat atlydėjusieji senelius, ligonius, pakvietusieji čia atvažiuoti savo artimuosius, giminaičius, kaimynus, parapijiečius, bendradarbius.

Šį atlaidų sekmadienį, kuris buvo ir Lietuvių pasaulyje diena, priešpietinėse šv. Mišiose Bazilikoje buvo dėkojama už popiežiaus Pranciškaus apaštalinį vizitą Lietuvoje lygiai prie metus rugsėjį, meldžiamasi, kad atsilieptume į Šventojo Tėvo paraginimus mums.

„Dėkokime ne mandagiai, bet iš visos širdies“, – kalbėjo katechezėje kun. Emilis Vasiliauskas. Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos klebonas aikštėje sveikino atvykusius į susitikimą su Jėzumi šv. Mišiose, patikindamas, kaip svarbu dėkoti už maloningąjį Dievo veikimą, už Jo begalinį pasitikėjimą žmonėmis, prisiminti ne vieno aikštėje esančio piligrimo artimuosius, kurie dabar galbūt gyvena toli nuo tėvynės, dėkoti, kad jie priimami svečiose šalyse.

„Karšta malda tešildo čia, aikštėje, ir apkabina lietuvius visame pasaulyje. Mums labai svarbi ši maldos bendrystė – kaip vienos, Dievo globojamos šeimos,“, – sakė iškilmingai Eucharistijai vadovavęs apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Ją koncelebravo nominuotasis kardinolas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kunigai, tarp jų ir tarnaujantys užsienio lietuvių bendruomenėms. Giedojo Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos choras „In Vivo Dei“ (vad. Ramūnas Baranauskas).

Piligrimus tądien pasveikino ir homiliją pasakė kun. Marius Talutis (Kaišiadorių vyskupija), atkreipdamas dėmesį, jog čia, Šiluvoje, dėkojame už malones, susitikimus, už atleistas nuodėmes, palengvintas gyvenimo naštas, tačiau labiausiai – už Motiną Mariją, gražiausią Dievo kūrybą ir dovaną pasauliui.

Kun. M. Talutis pakvietė maldoje prisiminti savo tėvynainius, taip pat ir prel. Edmundą Putrimą, LVK delegatą užsienio lietuvių sielovadai, kuris rūpinasi kunigais, kad būtų jų, patarnaujančių tautiečiams svetur.

Homilijoje su dėkingumu minėta, jog jau kelios lietuvių emigrantų kartos, ypač JAV, rodo gyvą meilę Marijai. 1959 m. Putname buvo išleista Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės maldaknygė „Marija, gelbėk mus“ – be šio rūpesčio maldaknygė (dėl sovietinio režimo Lietuvoje) niekada nebūtų pasiekusi pasaulio. Čia ji pasklido milijoniniu tiražu, iš jos meldėsi pats popiežius Paulius VI. Ypatingas Marijos atvaizdas – Sibiro lietuvių sudėliotas iš maistui skirtų skardinių – yra gerbiamas Čikagos Šv. Kazimiero (jėzuitų) koplyčioje. Lietuvių rūpesčiu pastatytos Marijos šventovės Vašingtone, Čikagoje Romoje.

„Ten, kur Marijos artumas, ten žmonės jaučiasi tvirtesni savo dvasia“, – sakė kunigas, pats ne vienerius metus patarnavęs Punsko, Seinų krašto lietuviams, o dabar gražiai atsiliepęs apie tų kraštų žmonių gyvą, per kartas ir tradicijas perduodamą tikėjimą, jų bendruomeniškumą.

„Etninėse žemėse gali išmokti, kaip reikia kovos, reikia idėjų, už kurias galėtum ir numirti“, – sakė kun. Marius Talutis, kviesdamas įsiklausyti į Marijos Šiluvoje parodytą tikėjimo kelią – jos Sūnaus Jėzaus Kristaus garbinimą.

Užbaigiant liturgiją vyskupas Algirdas Jurevičius išreiškė nuoširdžią padėką visiems, kurie atvyko, meldėsi ar darbavosi atlaiduose. Tai maldai, susitaikymui ir naujam tikėjimo įkvėpimui čia pasitarnavę Lietuvos vyskupai ir kunigai, vadovavę Eucharistijos šventimui, skelbę Dievo žodį, sakę homilijas, katechezes, patarnavę Atgailos sakramento teikimu. Taip pat diakonai, seminaristai, vienuoliai, zakristijonai, chorai, dekoruotojai, ypač šaunieji jauni savanoriai bei Caritas, kurie visas devynias atlaidų dienas skyrė savo laiką su meile pasitarnauti žmonėms. Dėkota Raseinių r. savivaldybei, „Marijos radijui“ ir LRT televizijai, Greitosios pagalbos tarnybai, policijai, komunalininkams, Šiluvos parapijai, jos vaikams ir jaunimui, šeimininkėms ir kitiems – visiems, kurie stengėsi, kad atlaidai būtų gražūs ir garsūs, kad gyvoji piligrimystė Šiluvoje tęstųsi.

Šilinės tradiciškai užbaigtos iškilminga procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu per aikštę į Apsireiškimo koplyčią ir palaiminimu.

Šią dieną atlaiduose patarnavo Kauno I dekanato kunigai. Giedojo Kauno muzikinio teatro atlikėjų grupė, vadovaujama solisto Tomo Ladygos, Klaipėdos Šv. Kazimiero bei Šiluvos parapijos chorai, šlovinimo grupė „Osana“.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Nuotraukos: Marijos Stanulytės