Šilinių maldos ir bendrystės džiaugsmas su kunigais ir pašvęstaisiais

Besitęsiančiuose atlaiduose ypatinga diena buvo rugsėjo 11-oji, ir ne tik keliatūkstantine piligrimų minia paprastą savaitės dieną. Švęsti Švč. Mergelės Marijos Gimimo, dėkoti už savo pašaukimą gausiai atvyko dvasininkai iš visų Lietuvos vyskupijų, be to, sulaukta ir svečių – tai Liono arkivyskupo augziliaras vyskupas Patrickas Le Gal, kunigai iš Punsko, Seinų ir tarnaujantys kitose šalyse. Įspūdinga dvasininkų procesija, nusitęsusi nuo Piligrimų informacijos centro per aikštę iki altoriaus priešais Baziliką žadino dėkingumą Dievui už Šventimų sakramentą, už kunigus, kuriuos Jis pašaukia savo Bažnyčiai, už jų tarnavimą mūsų bendruomenėms.

Su tuo pat dėkingumu šią dieną žvelgta ir į pašvęstuosius, vienuoliniais įžadais atidavusius Dievui savo gyvenimą. Bendroje maldoje dalyvavo, o ne pamaldų metų buvo žmonių mielai kalbinami ir sveikinami tėvai jėzuitai, marijonai, pranciškonai, kapucinai, redemptoristai ir kitos vyrų vienuolijos bei seserys iš bemaž 20 kongregacijų Lietuvoje.

Tradiciškai atlaiduose Šiluvos Dievo Motiną, susirinkę rytmetį, pašvęstieji pasveikino Akatistu. Šį gražiausią krikščionių himną Apsireiškimo koplyčioje sugiedojo jungtinis kunigų ir vienuolių choras drauge su prisijungusiu, muzikiniais gabumais Dievo apdovanotu vyskupu Algirdu Jurevičiumi. Jungtinis choras, vadovaujamas ses. Celinos Galinytės OSB, giedojo ir pagrindinėse šv. Mišiose..

Viešpats yra su tavimi! Šių žodžių vedami išdrįskime pasivesti Viešpaties valiai, apsvarstyti ir tvirtai pasirinkti. Mergelė Marija pasirinkusi šį kvietimą tikrai nepralaimėjo“, – saulės nutviekstoje aikštėje katechezę, rengdamas Eucharistijai, sakė kun. Ramūnas Norkus. Pasak Kauno kunigų seminarijos rektoriaus, Marija visa gavo dovanai – o juk ir mes visa gyvenime esame gavę dovanai. Pats Jėzus mums dovanojasi. Ir žmogus pilnutinai save realizuoja, kai išmoksta dovanoti save, savo laiką šalia esančiam. Norime ir mes iš Marijos, jos globai pasivesdami, mokytis dvasinės stiprybės, eiti su Viešpačiu iki pat kryžiaus – begalinės, mus apkabinančios meilės.

Iškilmingoje Eucharistijoje buvo meldžiamasi kunigų ir vienuolių intencija – kad jie atrastų maldos ir bendruomeninio gyvenimo džiaugsmą. Liturgijai vadovo apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo paskirtasis kardinolas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, svečias vyskupas iš Prancūzijos bei visi kunigai, taip pat ir esantys vyrų vienuolijų nariais.

Susirinkusi bendruomenė savo džiaugsmą matyti kunigus, melstis už juos išreiškė džiugiais plojimais, kai vyskupas Algirdas pakvietė maldoje prisiminti ir švenčiančius įvairius jubiliejus, ypač vyskupą Juozą Matulaitį, kurio kunigystė tęsiasi jau 70 metų!

„Tai nėra tik sukakčių skaičiai, už jų yra žmonių gyvenimai, brangios Dievo dovanos. Minėdami įvairias sukaktis, mes dėkojame Dievui už tai, ko jis pripildo mūsų širdis ir metus. Tai visos bendruomenės lobis“, – kalbėjo homiliją pasakęs vyskupas Arūnas Poniškaitis.

Išreiškęs džiaugsmą nemažėjančiu piligrimų skaičiumi atlaiduose, ganytojas pabrėžė, kad svarbiausia yra jų malda, kurios labai reikia ir kunigams, ir pašvęstiesiems. Juk Bažnyčioje vieni kitus palaikome savo pavyzdžiu ir ištikimybe. Popiežius Pranciškus prašė neleisti, kad iš mūsų būtų atimta viltis.

„Esame pasiųsti į misiją, kurią Viešpats mums patikėjo“, –  sakė broliams kunigams ir sesėms vyskupas Arūnas, kalbėdamas apie džiaugsmą ir rodydamas į Mergelę Mariją, kuri yra mūsų linksmybės priežastis.

„Džiaugsmas svarbus namuose“, – kalbėjo Vilniaus arkivyskupijos ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog statyti namus yra iššūkis, kuriam reikia bendruomenės susitelkimo tiek kalbant apie bažnyčių statybas, tiek apie kitą kuriančią veiklą dėl Dievo. Tačiau tai negali būti mūsų projektas – dar vienas Babelio bokštas. Psalmės mintimi, jei Viešpats namo nestato, veltui triūsia jo statytojai.

„Viešpaties namai – tai mūsų širdys, kuriose Jis apsigyvena ir jas išplečia. Tada jose atsiranda vietos broliui ir seseriai, vietos bendruomeniniam gyvenimui, tada atsiveriame „kitokiam“, – kalbėta homilijoje jos klausytojų žvilgsnį kreipiant į Mariją. Tai ji moko džiaugtis Viešpačiu. Ji pati yra namai, kuriuose Viešpats apsigyveno (visą homilijos tekstą žr. čia >>).

Liturgijos pabaigoje dėkodamas jos dalyviams vyskupas Algirdas atkreipė dėmesį į artėjantį ypatingąjį Misijų mėnesį, kurį švęsime drauge su Visuotine Bažnyčią – jo šūkis „Pakrikštyti ir siunčiami“ ir ženklas nusiris per visą pasaulį žadindamas misijų karštį. Ganytojas pakvietė į Misijų mėnesio renginius Lietuvoje ir Kauno arkivyskupijoje.

Po pamaldų Jurbarko dekanato Caritas vaišino piligrimus arbata, čia buvo pristatoma Kauno arkivyskupijos Carito veikla beveik du dešimtmečius tarnaujant benamiams.

Daugybė žmonių lankė didžiąsias šventoves, suklupę garbino Jėzų Eucharistijoje per adoraciją Ligonių Sveikatos koplyčioje, gėrėjosi nuostabiai išpuošta atlaidams ir pilna gyvybės Šiluva!

Jos piligrimai, be asmeniškų maldos intencijų tą dieną Mišiose buvo kviečiami dėkoti už malones, kurias patiriame per kunigų, vienuolių pasišventimą, užtarti patiriančius sunkumų, kad Dievas stiprintų jų ištikimybę. Melstasi ir už svarbiausią pašaukimą – mylėti, už krikščionių gyvenimą be veidmainystės, už tarnavimą ir liudijimą, kad netaptume, popiežiaus Pranciškaus perspėjimu, „Dievo funkcionieriais“. 

Rugsėjo 11 d. sielovadoje tarnavo Jurbarko dekanato kunigai, giedojo Jurbarko, Šiaulių Šv. Jurgio, Šiluvos parapijų chorai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Fotografijos: Marijos Stanulytės