Pirmoji Šilinių diena – su CARITO jubiliejumi ir sveikinimu artimo meilės apaštalams

Atlaidų devyndienį rugsėjo 7 d. pradėjo katalikiškos bendruomenės ir organizacijos, maldos grupės, gausiai, iš įvairių Lietuvos vyskupijų ir netgi iš tolimojo Los Andželo, atvykusios švęsti Šilinių. Šią dieną Šiluvoje paminėta ypatinga organizacija ir sukaktis – Caritas Lietuvoje ir tie 30 gerų darbų metų, per kuriuos jo vadovai, dirbantieji, savanoriai, talkininkai, aukotojai nuveikė artimo meilės tarnystėje – ją kaip būtiną prioritetą atgimstančiai Lietuvai prie 30 metų parodė Carito atkūrimą inicijavęs Katalikiškas moterų sambūris.

Pirmąją atlaidų dieną jų malonėms patirti melsta ypatingo šv. Jono Pauliaus II užtarimo, dėkota už jo ir kitų šventųjų pavyzdį. Čia, Šiluvoje, lygiai prieš 26 metus 1993 m. rugsėjo 7-ąją šv. Jonas Paulius II meldė pasišventusiems krikščionims kilniadvasiško tarnavimo Dievo karalystei. Čia ir šiandien šv. Jono Pauliaus II skulptūra aikštėje yra tapusi Bažnyčios svetingumo ženklu visiems atvykstantiems.

Kad Bažnyčia būtų pasauliui Dievo meilės ženklu ir įrankiu, melsta pirmosiose per šiuos atlaidus Mišiose Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje, į kurią, taip pat ir į Apsireiškimo koplyčią, pirmiausia nuskuba atvykstantieji į atlaidus. Šventoves ir aikštę atlaidams su meile išpuošė Karaliaus Mindaugo profesinio centro floristai.

Prieš vidudienį rengiantis Eucharistijai į Carito žmones, raudona spalva užliejusius aikštę, kitas organizacijas, visus piligrimus katecheze kreipėsi kun. Gintaras Urbštas, Garliavos parapijos klebonas. Jis atkreipė dėmesį, jog švenčiamas Eucharistijos slėpinys – gailestingoji Jėzaus meilė turi būti ne tik priimta, bet ir įgyvendinta. Eucharistija įpareigoja tarnavimui, kaip tam be išlygų buvo įsipareigojusi šv. Motina Teresė. „Pats Jėzus davė kitiems išdalyto gyvenimo pavyzdį. Jis įsteigė tarnavimą ir parodė, koks turėtų būti mūsų stilius – nusižeminimas kitų atžvilgiu“, – sakė katechezės vedėjas.

„Esate artimo meilės apaštalai“, – sakė arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, kuris tądien piligrimų jūroje ypač išskyrė ir sveikino atkūrimo 30-metį minintį Caritą Lietuvoje. Ypač ši ir kitos katalikiškos organizacijos, pasak ganytojo, rūpinasi, kad visuomenėje neužgestų nesavanaudiška, autentiška meilė artimui.

Kad Dievas būtų šios meilės šaltinis visiems tarnaujantiems Carite, buvo meldžiama iškilmingoje Eucharistijoje, kurią koncelebravo nominuotasis kardinolu arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kunigai, patarnavo diakonai, seminaristai. Giedojo Vilniaus arkikatedros jaunimo choras (vadovė Violeta Savickaitė-Paciūnienė).

Homiliją pasakęs vyskupas Algirdas pabrėžė, jog labai džiugina organizacijų (karitiečių, maltiečių, samariečių ir kitų) ir sykiu pavienių žmonių praktikuojama intensyvi artimo meilė – juk visi pakrikštytieji yra pašaukti gyventi nesavanaudiška meile, kurią mums rodo pats Dievas savo Sūnuje Jėzuje Kristuje.

Ganytojas atkreipė dėmesį, kaip popiežius Pranciškus nuolat pabrėžia meilę mažutėliams, visaip nuskriaustiesiems, kalba apie dvasinio dėmesio stoką vargšams ir ypač šių atvirumą Dievui. Į tai svarbu atsiliepti parodant jiems prioritetinį tikėjimo kelią. Popiežiui Pranciškui labiausiai rūpi žmogus. Pasak ganytojo, mes Lietuvoje neretai susitelkiame į projektus, lėšų įsisavinimą, pamesdami iš akiračio žmogų ir jo poreikius.

„Į šitą situaciją ateina Dievas, kad užpildytų mūsų gyvenimo tuštumas. Mums reikia artimo meilės radikalumo pavyzdžių. Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų brolių, man padarėte – taip veikia nesavanaudiška meilė“, – priminė vyskupas. Jo pateiktu pavyzdžiu, tokia meile gyveno prieš šimtą metų miręs didingosios Apreiškimo koplyčios architektas Antanas Vivulskis (1877–1919), kuris buvo maldos žmogus, o tarnaudamas savanoriu pasidalijo su kitu savo miline (dėl to kariuomenėje peršalęs mirė vos 42 metų amžiaus.)

„Jūs nesate tik kažkaip gailestingai veikianti labdaringa organizacija, bet pats jūsų krikščioniškas pašaukimas įpareigoja mylėti visą žmogų, su visais jo poreikiais, ypač religiniais, dvasiniais“, – sakė ganytojas, pasidalydamas popiežiaus Benedikto XVI mintimis iš enciklikos „Deus Caritas est“: „Širdis mato, kur reikia meilės, ir atitinkamai veikia. Žvelkite į žmogų ne tik akimis, bet ir širdimi. Tuomet iš šitokios meilės gims ir autentiškas gailestingumas. Tokia meilė trykšta mums iš paties Dievo, o šventieji ir ypač Mergelė Marija yra tos dieviškos meilės atspindžiai.“

Šią dieną Visuotiniuose maldavimuose visiems Carito tarnystėje prašyta Šventosios Dvasios vedimo, be kita, melsta, kad ir visos katalikiškos organizacijos rodytų Jėzaus meilę XXI a. žmogui.

Rugsėjo 7-ąją piligrimams patarnauja Raseinių dekanato kunigai. Bemaž dešimtis kunigų yra nuolat pasirengę pasitarnauti žmonėms, kurie nori priimti atlaidų malonę susitaikydami su Dievu per Atgailos sakramentą.

Su ypatingu dėmesiu Šilinėms rengėsi chorai – iš 50 atvyksiančių jau giedojo Kauno, Vilniaus, Panevėžio chorai – Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos choras, Panevėžio Švč. Trejybės rektorato mišrusis choras „Canticum“, Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos choras.

Gyvavimo dešimtmetį minintys „Magnificat leidiniai“ pilnutėliame Piligrimų informacijos centre su tėvais jėzuitais Mindaugu Malinausku ir Eugenijumi Puzynia pristatė jėzuitiškąjį dvasingumą ir… humorą bei naują knygą šia tema.

Be šv. Mišių, piligrimai kviečiami dalyvauti ir kitose bendrose maldose, o bendrystės džiaugsmą dovanoja ir Bendruomenių palapinė su šiltais vienuolių rankų darbais bei Susitikimų palapinė, kur Kauno arkivyskupijos Caritas dalijasi vaišėmis ir sykiu gyvai pristato savo veiklas. Rugsėjo 7 d. susitikimo tema „Caritas – 30 metų su vargstančiais ir viltimi“.

Ypatingas laikas – šis vakaras Šiluvoje, Švč. Mergelės Marijos Gimimo išvakarėse. Vakaro šv. Mišioms vadovavo kun. Kęstutis Dvareckas, žinomos Vilniaus arkivyskupijos Carito priklausomų asmenų reintegracijos bendruomenės „Aš esu“ įkūrėjas bei vadovas. Giedojo mišrus jaunimo choras „Exaudi“ (vad. Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė).

Po Mišių už katalikiškų bendruomenių meilės liudijimą prasidės vigilija, kuri kartu su „Marijos radiju“ (galima dalyvauti transliuojamoje maldoje) tęsis per visą naktį iki 7 val. ryto.

Su vilties maldavimu pavargusiam pasauliui Šiluvos miestelį kaskart atlaiduose apjuosia Žiburių procesija. Ji prasideda šį vakarą 21 val. Tai palyginti nauja, bet žmones patraukianti maldos tradicija Šiluvoje, esanti įprasta didžiosiose Marijos šventovėse pasaulyje.

Rytoj, rugsėjo 8 d., minėsime pagrindinę atlaidų iškilmę – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS. ŠEIMŲ DIENA.

Rugsėjo 8 dienos programa >>

Visų atlaidų programa >>

Video: Mišrus jaunimo choras „Exaudi“ Vadovė Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė

Fotografijos: Marijos Stanulytės