Marijos diena Šiluvoje: „Mergelė Marija jau įžengė į savo Pažado žemę“

Rugpjūčio 13-ąją Marijos diena Šiluvoje buvo švenčiama jau beveik Žolinės išvakarėse. Tad čia susirinkę piligrimai sveikino Dievo Motiną, danguje išaukštintąją, o be savo asmeniškų intencijų, su kuriomis atvyko į piligriminę šventovę, buvo kviečiami melsti jos galingo užtarimo ir malonių savo žemiškajai kelionei. Šiluvos Marijos globai buvo pavesti ir du Kauno arkivyskupijos kunigai – kun. Petras Pichas (kunigystės 35-mečio proga) ir kun. Žilvinas Zinkevičius (35 metų proga).

Šią dieną tarp Šiluvos piligrimų buvo Jurbarko dekanato parapijų tikinčiųjų, o šio dekanato kunigai teikė dvasinius patarnavimus.

Vidudienį Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje piligrimus ir „Marijos radijo“ klausytojus sveikino iškilmingoms šv. Mišioms vadovavęs arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Mišias koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir beveik dvi dešimtys kunigų, tarp jų ir kun. Saulius Bužauskas, vadovaujantis „Marijos radijo“ programoms ir Šiluvoje malda palydintis radijo rėmėjų ir klausytojų intencijas. Giedojo Jurbarko parapijos choras, vadovaujamas Rositos Česnulevičiūtės.

Homiliją pasakęs  vysk. Algirdas atkreipė dėmesį į skaitinį, kalbantį apie izraelitų padrąsinimą keliauti į Pažado žemę. Tačiau žinome, jog Dievo žodyje rasime ir priesaką bijoti Dievo. Taigi bijoti ar nebijoti Dievo?

Ganytojas priminė, jog Dievo baimė yra Šventosios Dvasios dovana. Apie pagarbią Dievo baimę kalba ir popiežius Pranciškus, sakydamas, jog ši Dvasios dovana primena, kokie maži esame Dievo meilės akivaizdoje. Tačiau baimė gali būti ir nerimo ženklas, perspėjantis apie nuodėmę ir būtinumą susitaikyti su Dievu.

„Nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimę “, – šią apaštalo Jono mintį (1 Jn 4, 18) cituodamas vysk. Algirdas pabrėžė: mes esame Dievo mylimi, o iš mūsų pusės kyla meilė ir dėkingumas Dievui. Kai susitinka du vienas kitą mylintys asmenys, tarp jų baimės nebėra. Nazareto Mergelė, per angelo apreiškimą galėjusi patirti daug baimės, moko mus ne bijoti, bet mylėti, priimant ir kai kada mums tenkančio kryžiaus „saldybę“.

„Dievo meilė pakylėja kiekvieną, kuris myli. Tad nenuostabu, kad ir Mergelė Marija buvo pakylėta, pakelta į dangų pas Dievą. Ji jau įžengė į savo Pažado žemę. Būkime ir mes pakylėti nuo savo rūpesčių, kasdienybės ir visur įžvelkime Dievo planą. Jis juk visa daro, kad būtume laimingi su Juo, žengtume į Jo pažado žemę“, – sakė vysk. Algirdas, užbaigdamas homiliją.

Užbaigiant šias pamaldas ganytojiškuoju palaiminimu, visi jau pakviesti į netrukus prasidėsiančius Šilinių atlaidus >>, kurie šiemet vyks rugsėjo 7– 15 d. Įžanga į juos bus paskutinį rugpjūčio 25 d., paskutinį vasaros sekmadienį, Šiluvoje rengiama Padėkos už laisvę diena. Į ją piligrimai kviečiami keliauti pėsčiomis, tradicinėse eisenose nuo Tytuvėnų ir Katauskių gyvenvietės >> .

Iškart po šv. Mišių bazilikoje vyko XVI Tarptautinio Tytuvėnų vasaros festivalio programa. Koncertavo Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (meno vadovas ir vyr. dirigentas maestro Tomas Ambrozaitis).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba