Marijos dieną Šiluvoje – malda už jaunų žmonių apsisprendimus pašaukimui

Šiluvos šventovėje Marijos dienos laukti pradėta jau iš vakaro: nuo 12 dienos 19 val. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje vyko 13 valandų Švč. Sakramento adoracija. Negalėjusius atvykti „Marijos radijas“ kvietė  jungtis į maldą per tiesioginę transliaciją. Paskirdami visą naktį budėjimui prie Duonoje pasilikusio Viešpaties, meldėmės už Šiluvos dvasinį atsinaujinimą bei pašaukimus ir visą beprasidedančią Pašaukimų savaitę.

„Melskimės už jaunus žmones, kad Dievas padėtų jiems atpažinti, kur Jis kviečia – į kunigystę, vienuolinį ar šeimos gyvenimą, ir kad kuo daugiau pašauktų darbuotis Viešpaties vynuogyne“, – sakė apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius gegužės 13-ąją Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiant Marijos dieną.

Po Gerojo Ganytojo sekmadienio šia malda Šiluvoje prasidėjo Pašaukimų savaitė mūsų arkivyskupijoje, per kurią pašaukimų sielovados bendradarbiai kasdien kvies į šios temos sutikimus (žr. programą), o savaitė bus užbaigta maldos vakaru Kaune, Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje.

Iškilmingai Eucharistijai vidudienį vadovavo vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis bei kunigai, tarp jų ir kun. Povilas Narijauskas, kuris meldėsi „Marijos radijo“ intencijomis. Giedojo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos choras, vadovaujamas Gintarės Brazinskienės.

Sakydamas homiliją vyskupas Algirdas taip pat palietė dvasinių pašaukimų, ypač į kunigystę, temą. Atkreipė dėmesį, jog Jėzus Kristus atėjo į žemę duoti žmogui gyvenimo apstybės ir  siunčia ženklų, kad parodytų mums kryptį. Toks ženklas – Marijos apsireiškimai. Čia, Šiluvoje, Marija kvietė garbinti Dievo Sūnų, o Fatimoje – melstis ir aukotis.

Homilijoje buvo pasidalyta vieno tikinčio lenkų jaunuolio istorija, kai jis po Varšuvos sukilimo nuslopinimo 1944 metais pateko į koncentracijos stovyklą ir čia malda stiprino įkalintus žmones. Vienas jų prieš mirtį paprašė jaunuolio išklausyti išpažinties ir labai apgailėjo, kad šis nesąs kunigas. Jaunuolis tada pasižadėjo tapti kunigu ir savo pažadą ištesėjo.

„Viešpaties pašaukimas nėra Dievo kišimasis į mūsų laisvę; tai nėra „narvas“ ar mums uždėta našta. Priešingai, tai meilinga iniciatyva: Dievas ateina susitikti su mumis ir pakviečia mus įsitraukti į nuostabų projektą, kurio dalyviais nori mus padaryti parodydamas mums platesnių marių perspektyvą ir ypač gausų žūklės laimikį“, – popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų Pasaulinei maldos už pašaukimus dienai dalijosi vyskupas Algirdas, be kita, atkreipdamas dėmesį į popiežiaus žodžius tiems, kurie yra kviečiami į kunigystę, kad jie „neįkeltų irklų į valtį“, bet Viešpačiu pasitikėtų.

Tai, pasak ganytojo, yra paraginimas ir visiems abiturientams, kurie šiuo metu svarsto apie savo pašaukimą, – tegul Viešpats įkvepia norą įsiklausyti į savo širdies troškimus, kad ir patys, ir kiti žmonės taptų laimingi.

Bendruomeninėje maldoje šią dieną buvo užtarti tie, kuriuos Viešpats kviečia tapti sakramentiniu ženklu Bažnyčioje. Melstasi už motiniškumo bei tėviškumo dovanas, kad jos skleistų taikos ir ramybės dvasią.

Šiluvoje tradiciškai buvo kviečiama melstis ir už kunigus. Jubiliejines amžiaus sukaktis švenčia tėvas Jonas Zubrus SJ, kun. Vaidas Bartkus. Kunigystės įvairias sukaktis – 40 iki 5 tarnystės metų – mini kunigai: kan. Robertas Pukenis, Gintautas Jankauskas, Rimas Mačiulskis, Gintaras Pūras, Egidijus Periokas, Nerijus Pipiras, Robertas Urbonavičius, Valdas Šidlauskas. Šią dieną padėkota ir visiems kunigams, o ypač Kėdainių dekanato, kurie Šiluvoje teikė įvairius dvasinius patarnavimus.

Gegužės 31 d. Šiluvoje Ligonių dienos šv. Mišios jau vyks ir vakare kartu su Vidinio išgydymo pamaldomis.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba