Marijos diena Šiluvoje: atgaila ir atsivertimas gali pakeisti mūsų gyvenimą

Kovo 13-ąją, neseniai pradėtu gavėnios laiku, Šiluvos šventovėje gausūs piligrimai iš įvairių Lietuvos vietų, parapijos bendruomenė šventė Marijos dieną. Šią dieną piligriminę kelionę surengė Jonavos dekanatas, dekanato kunigai aukojo šv. Mišias, patarnavo žmonėms klausyklose.

Iškilmingos šv. Mišios vidudienį buvo švenčiamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. Liturgijai vadovavo apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis bei daugiau nei 20 kunigų, tarp jų ir „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, kuris meldėsi už radijo klausytojus, rėmėjus, savanorius visoje Lietuvoje. Giedojo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos choras „Viduramžis“, vadovaujamas Egidijaus Obrikio.

Ypatingą dieną, kai minėjome popiežiaus Pranciškaus šeštąsias išrinkimo metines, vysk. Algirdas priminė, kokią jaudinančią akimirką visi išgyvenome, kai ką tik išrinktas popiežius Pranciškus 2013 m. kovo 13 d. vakarą pirmą kartą pasisveikino su žmonėmis Šv. Petro aikštėje. Šiluvos piligrimai buvo pakviesti padėkoti Dievui už Šventąjį Tėvą, paprašyti Marijos globos jo pontifikatui.

Šiose pamaldose vysk. Algirdas pakvietė, be savo asmeninių intencijų, melstis ir už vyskupus bei kunigus, ypač šį mėnesį švenčiančius įvairias sukaktis. Malda Šiluvoje vyskupystės 30-mečio proga buvo užtarti vyskupai emeritai Juozas Matulaitis ir Juozas Žemaitis MIC, kunigystės 20-mečio proga – kunigai Valdas Paura OCD ir Vidmantas Balčaitis, 75-mečio proga – prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, įvairių jubiliejų proga – kunigai Boleslovas Vaira, Žygimantas Veselka, Povilas Narijauskas, Ričardas Birbilas, Valdas Šidlauskas.

Savo homilijoje vėliau pakomentuodamas ką tik girdėtą skaitinį – pranašo Jonos žodį iš Dievo Ninevei (Jon 3, 1–10), vysk. Algirdas atkreipė dėmesį, kokį didžiulį įspūdį daro Ninevės žmonių atsivertimas: visas miestas atgailauja ir atsiverčia, net pats karalius žengia nuo sosto ir sėda į pelenus. Dievas pasigailėjo Ninevės ir ją išgelbėjo. Žmonių atsivertimas pakeitė istoriją. Atsiversdamas žmogus, pasak ganytojo, pilnutinai priima Jėzų Kristų, mūsų Gelbėtoją. Popiežius Pranciškus taip pat nuolat ragina kiekvieną: nedelsk pas Viešpatį grįžti, neatidėliok.

„Ko gali mus pamokyti Mergelė Marija?“ – klausė vysk. Algirdas, pasidalydamas mintimis, jog ji moko atsivertimo greičio. Marija nedelsė su atsakymu angelui Gabrieliui. Ji buvo greita vykdyti Dievo valią, Jo reikaluose nieko neatidėliojanti.

Užbaigdamas homiliją ganytojas paragino melsti Marijos pagalbos atsigręžti į Jėzų, gyvybės šaltinį, kad atgaila, atsivertimas, kaip anuomet Ninevės gyventojams, pakeistų ir mūsų gyvenimo istoriją.

Pamaldų pabaigoje nauju būreliu narių pasipildė Šiluvos draugija – jos kandidatai davė priesaiką laikytis draugijos įsipareigojimų.

Po šv. Mišių piligrimai buvo kviečiami sušilti ir išgerti arbatos Informacijos centre, pasigrožėti Šiluvos apylinkėse apsistojusių ir nuo priklausomybių besigydančių moterų rankdarbiais bei paremti jų bendruomenę.

Paskutinį mėnesio penktadienį, kovo 29-ąją, Šiluvoje vyks Ligonių diena, pamaldos 12 val.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba