Marijos diena Šiluvos šventovėje: „Mergelė Marija – visų Motina“

Spalio 13-ąją Šiluvos šventovėje Marijos dieną šventė piligrimai, atvykę iš įvairių Lietuvos vietų, o per tiesioginę pamaldų transliaciją – ir „Marijos radijo“ klausytojai. Šią dieną piligriminę kelionę surengė Kėdainių dekanato tikintieji, o dekanato kunigai aukojo šv. Mišias, vadovavo bendrai Rožinio maldai, patarnavo klausyklose.

Šią dieną po viešo pasižadėjimo laikytis įsipareigojimų nauji nariai buvo priimti į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugiją, kuri jau artėja į įsteigimo dešimtmetį ir skirta rūpintis Šiluvos šventovės sklaida, puoselėti pamaldumą Dievo Motinai, o krikščionišku gyvenimu skleisti Dievo ir artimo meilę bei viltį savo aplinkoje. Pamaldose dalyvavo ir nauji kandidatai rengtis nuolatinių diakonų tarnystei bei Evangelizacijos mokyklos savaitgalio Šiluvos Jono Pauliaus II namuose dalyviai, užbaigiantys šių metų kursą ir išeinantys su misijų užduotimi į savo bendruomenes.

Vidudienį Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje gausūs piligrimai drauge šventė iškilmingą Eucharistiją. Jai vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius. Giedojo Kėdainių Šv. Jurgio parapijos choras, vadovaujamas Aušros Giedrienės.

Eucharistijos dalyvius pasveikinęs Kauno arkivyskupas atkreipė dėmesį į gražią rudens dieną, kvietė dėkoti Dievui už sukurtosios kūrinijos gožį, ypač supantį šias Marijos pasirodymu palaimintas apylinkes. Ganytojas pakvietė maldoje prisiminti kardinolą Audrių Juozą Bačkį vyskupo konsekracijos 30-mečio proga bei Kauno arkivyskupijos kunigą jubiliatą Izidorių Butkų, kurio kunigiškoji tarnystė tęsiasi jau 70 metų.

Vėliau pasakęs homiliją arkivyskupas ją pradėjo pasidalydamas ką tik pasibaigusio malonių kupino meto įspūdžiais iš popiežiaus Pranciškaus susitikimų su žmonėmis Vilniuje ir Kaune. Ganytojas ypač atkreipė dėmesį į Šventojo Tėvo susitikimą su įtėvių šeimomis, kurios kaip savus, dalydamosi ta pačia meile, augina įvaikintus vaikus ir jais rūpinasi.

„Mišių skaitinyje girdėjome apaštalo Pauliaus laišką, kuriame apaštalas sako, jog mes visi esame vaikai. Visi esame įvaikinti, visus mus Dievas priima, ir visi Jam esame lygiai brangūs“, – kalbėjo arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį į Laiško galatams eilutes (3, 6–28): „Juk jūs visi tikėjimu esate Dievo vaikai Kristuje Jėzuje. Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje! 0 visi esate Dievo vaikai Kristuje Jėzuje.“

Pasak ganytojo, skirtumų, kurie buvo neperžengiami, nesuvokiamai atskiriantys vienus nuo kitų, Jėzuje neliko. Dėl to ir mes neturime statyti pertvarų vieni nuo kitų. Popiežius Pranciškus Lietuvoje kalbėjo, jog „per visą istoriją Lietuva mokėjo svetingai priglausti, sutikti ir priimti įvairiausių tautybių ir religijų žmones“ (iš rugsėjo 22 d. kalbos valdžios, visuomenės atstovams, diplomatams), kol totalitarinė sistema pakirto gebėjimą priimti kitą, pasitikėti, nesureikšminti skirtumų. Popiežius minėjo šiandien reikalingą svetingumą, atjautą atsiduriantiems svetimame krašte. 

Arkivyskupas pabrėžė: esame vieno Tėvo vaikai, tad kitas yra ne konkurentas ar priešas, o brolis ar sesuo. Mergelė Marija mus visus priima su meile, kaip savo vaikus. Popiežius Pranciškus Aušros Vartuose Mariją pavadino „visų Motina“, kuri „įžvelgia savo Sūnaus Jėzaus veidą, įspaustą mūsų širdyse“.

„Popiežiaus Pranciškaus paraginti, prašykime būti bendruomene, skelbiančią Kristų Jėzų mūsų viltį, ir kurtume Tėvynę, galinčią priimti visus, gebančią iš Mergelės Marijos priimti dialogo ir kantrumo dovanas, mylinčio atleidimo ir nesmerkiančio svetingumo dovanas“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas, užbaigdamas homiliją Šventojo Tėvo paraginimu Gailestingumo Motinos šventovėje.

Visuotinėje maldoje buvo dėkojama už popiežiaus Pranciškaus apsilankymą Lietuvoje, prašyta pagalbos, kad visi Bažnyčioje savo tarnavimu skelbtų Kristų, vienintelę mūsų viltį.  Melstasi už jaunimo sielovadai skirtą Vyskupų sinodą, kad klausytų, ką Dvasia kalba Bažnyčiai, taip pat už visus krikščionis, jų bendruomenes, ypač pašvęstuosius, už Šiluvos piligrimus, prašant Dievo gailestingumo ir širdžių perkeitimo.

Pamaldos užbaigtos Marijos giesme (Magnificat), o prieš ganytojiškąjį palaiminimą arkivyskupas pakvietė spalio 21-osios sekmadienį Kauno arkikatedroje ar savo parapijų bažnyčiose dalyvauti padėkos šv. Mišios >> už patirtas malones per popiežiaus Pranciškaus apaštališkąją kelionę. Lietuvos Vyskupų Konferencija, be to, lapkričio 28 d. kviečia į padėkos piligrimystę Romoje susitinkant su Šventuoju Tėvu bendrojoje audiencijoje (jau vyksta registracija >>).

Atvykusieji į Marijos dieną Šiluvos šventovėje po pagrindinių pamaldų dar buvo kviečiami į Švč. Sakramento adoraciją Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje, o prie Informacijos centro visi galėjo pasivaišinti arbata.

Paskutinį mėnesio penktadienį, spalio 26 d., Šiluvoje vyks Ligonių diena. Šv. Mišios 12 val. (šaltuoju metų laiku spalio–kovo mėn. vakaro šv. Mišių Ligonių dieną nėra).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba