Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos nariai ir norintys susipažinti su Draugija, kviečiami į bendrą susitikimą
kiekvieno mėnesio 13 dieną
po 12 val. Šv. Mišių
Piligrimų informacinio centro patalpose, už knygynėlio. 

Daugiau informacijos: 8 650 76520 (pirmininkė) arba draugija@siluva.lt

Apie Draugiją

Tai bendrija, vienijanti žmones, kurie siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, trokšta skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove.

Draugija įsteigta 2009 m. balandžio 9 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus patvirtintu dekretu, atsiliepiant į nuoširdų tikinčiųjų pamaldumą bei siekiant dar plačiau skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią.

Draugija savo veikloje vadovaujasi arkivyskupo patvirtintu Statutu. Draugijos veikla organizuojama arkivyskupijos, dekanato ir parapijos (rektorato) lygmenimis.

Draugijos nariais gali būti dvasininkai, pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, praktikuojantys katalikai pasauliečiai, taip pat ir tie, kurie jau priklauso kitoms katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms, draugijoms, maldos grupėms ir pan.

Narystė

KAS GALI BŪTI DRAUGIJOS NARIAIS?

Draugijos nariai gali būti dvasininkai, pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, praktikuojantys katalikai pasauliečiai, taip pat ir tie, kurie jau priklauso kitoms katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms, draugijoms, maldos grupėms ir pan.

Garbės natystė Draugijoje jos Tarybos gali būti suteikta to vertiems geradariams ir Draugijos bičiuliams, pripažįstant jų nuoširdžią tarnystę ir kilnumą, kad jie galėtų dalytis dvasinėmis vertybėmis ir dovanomis.

KAIP ĮSTOTI Į DRAUGIJĄ

Norint tapti draugijos nariu reikia kreiptis į savo parapijos kleboną arba parapijoje veikiančio Draugijos skyriaus vadovą.

Priėmimas į Draugiją paprastai vyksta Šiluvoje, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje arba Apsireiškimo koplyčioje. Nustaytą dieną po šv. Mišių kandidatas (arba kandidatai) viešai išreiškia norą tapti Draugijos nariu ir pasižadėjimą laikytis įsipareigojimų, pasirašo Įsipareigojimą, ir jam įteikiamas Nario pažymėjimas.

STATUTINIAI DRAUGIJOS NARIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 • Dalyvauti kartą per mėnesį (ar ypatingomis progomis) aukojamose šv. Mišiose už Draugijos narius.
 • Atsižvelgiant į galimybes, pirmaisiais mėnesių penktadieniais ir šeštadieniais dalyvauti šv. Mišiose ir priimti šv. Komuniją.
 • Adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą.
 • Aktyviai dalyvauti liturgijoje.
 • Kasdien skaityti ir apmąstyti Šventojo Rašto ištrauką, melstis su juo.
 • Kasdien melsti Švč. Mergelės Marijos užtarimo pasirinkta malda (rožinio dalimi, litanija, kitomis maldomis).
 • Nuolat melsti dvasinių pašaukimų.
 • Dalyvauti draugijos narių susirinkimuose, kurie skiriami dvasiai ugdyti ir veiklai aptarti.
 • Atsižvelgiant į galimybes, švęsti Marijos dieną ir tradicinius atlaidus Šiluvoje.
 • Kasmet dalyvauti rekolekcijose pasirinktu būdu.
 • Atsiliepti į draugijos veiklos iniciatyvas.
 • Atsižvelgiant į aplinkybes, padėti organizuoti piligrimines keliones į Šiluvą ir jose dalyvauti.
 • Savo aplinkoje skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią.
 • Negalėdamas atlikti įsipareigojimų, narys nepadaro nuodėmės.

DRAUGIJOS NARYS TURI TEISĘ:

 • nustatyta tvarka nešioti skiriamuosius Draugijos narių ženklus;
 • gauti reikiamą pagalbą dvasiniam augimui ir veiklai;
 • dalyvauti Draugijos organizuojamoje veikloje ir renginiuose;
 • rinkti narius į Tarybą ir pats būti išrinktas.

Vadovybė

Draugijos pirmininkė
ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ, el. p. draugija@siluva.lt

Pavaduotojas
Evaldas Darškus, el. p. evaldas@darskus.lt

Kapelionas
kun. Gytis Stumbras, el. p. gytis.stumbras@gmail.com

Skyriai (Kauno arkivyskupija)

Duomenys: 2019 m. balandžio 1 d. 

JONAVOS DEKANATAS

Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos skyrius
Vadovė Dalia Bartauskienė
Tel. 8 699 15530
El. paštas bartauskiene@gmail.com

Upninkų Šv. arkangelo Mykolo parapijos skyrius (atnaujinamas)
El.paštas: gmaskolaitis@gmail.com, jonoparapija@gmail.com

JURBARKO DEKANATAS

Jurbarko Švč. Trejybės parapijos skyrius
Vadovas Onutė Zaleckienė,
Tel. 8 615 12397
El. p. onute.zaleckiene@gmail.com

KAUNO I DEKANATAS

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos skyrius (atnaujinamas)

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos skyrius
Vadovė Ada Azarevičienė
Tel. 8 615 33443
El. p. prisikelimas@kaunas.lcn.lt, parapija@prisikelimas.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos skyrius
Vadovė Roma Žukauskienė
Tel. 8 688 22362
El. p. juozapas@kaunas.lcn.lt

Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos skyrius
Vadovė Vilija Karčiauskienė
Tel. 8 657 77880; 8 676 06952
El. p. vilijazelvyte@gmail.com, silainiubaznycia@yahoo.com

Kauno Šv. Kryžiaus parapijos skyrius
Vadovas Giedrius Tumelis
Tel. 8 675 51468
El. p. giedriustum@gmail.com

KAUNO II DEKANATAS
KĖDAINIŲ DEKANATAS

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos skyrius
Vadovė Aldona Jasutienė
Tel.. 8 615 63994.
El. p. a.jasutiene@antstoliai.lt

RASEINIŲ DEKANATAS

Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos skyrius
Vadovė Vilma Šablauskienė
Tel. 8 685 70638
El.p. vilma.jociute@gmail.com, ariogala@kaunas.lcn.lt

Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos skyrius
Vadovė Salomėja-Leonarda Brazinskaitė
Tel. 8 616 71757
El. p. salomeja.brazinskaite@gmail.com

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos skyrius (atnaujinamas)

UKMERGĖS DEKANATAS

Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos skyrius (atnaujinamas)
Tel. 8 (340) 51983
El. p. ukmergepetras@kaunas.lcn.lt

Istorija

2009 m. balandžio 9 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugija ir patvirtintas jos statutas.

ŠILUVOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS DRAUGIJOS ĮSTEIGIMO DEKRETAS

1608 metais Šiluvoje įvykęs Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimas tapo regimu ženklu ir regima Dievo dovana istorijos audrų blaškomai mūsų tautai. Nuo tada šio įvykio prisiminimas ir gausios Marijos užtarimu gaunamos malonės gaivino Lietuvos žmones ir padėjo jiems išsaugoti ištikimybę Kristaus Evangelijos nušviestam keliui.

Mūsų žmonės parodė ypatingą pamaldumą Šiluvos Dievo Motinai, kreipdamiesi į ją, ištikti sunkumų ir vargų, kreipėsi kupini vilties, susilaukdavo gausių malonių, ir iki šiol ši šventovė yra gausiai lankoma tikinčiųjų.

Suvokdamas savo, kaip Ganytojo, atsakomybę, trokšdamas atsiliepti į nuoširdų tikinčiųjų pamaldumą bei siekdamas dar plačiau skleisti Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią, šiuo dekretu

STEIGIU ŠILUVOS ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS DRAUGIJĄ.

Draugija veikia vadovaudamasi mano patvirtintu Draugijos STATUTU.

Visus, kurie įsijungs į šios Draugijos veiklą, raginu kuo sąžiningiau gyventi pagal Dievo įsakymus, Jėzaus Kristaus Evangeliją ir Bažnyčios Mokymą, nuoširdžiai atlikti tiesiogines pareigas, siekti šventumo sekant Kristumi, branginti Eucharistiją ir rūpintis, kad kuo daugiau katalikų suvoktų sekmadienio šventimo svarbą, skaityti ir pažinti Šventąjį Raštą, melstis su juo, melstis už kunigus ir prašyti dvasinių pašaukimų, praktikuoti pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, rūpintis Šiluvos šventove, skleisti Dievo ir artimo meilę bei Gerosios Naujienos viltį savo aplinkoje.

Tegul visą mūsų gyvenimą savo meile lydi Viešpats Dievas ir globoja Švenčiausioji Mergelė Marija, šventasis Kazimieras bei palaimintasis Jurgis Matulaitis.

Kaunas, 2009-ųjų Jubiliejinių Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metų balandžio mėnesio 9 diena, Didysis ketvirtadienis, N. 73.

† Sigitas TAMKEVIČIUS SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas

Mons. Adolfas GRUŠAS
Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris

Pasiaukojimo aktas ir įsipareigojimas stojant į draugiją

Pasiaukojimo Šiluvos Dievo Motinai aktas ir įsipareigojimas stojant į Šiluvos Švč. M. Marijos draugiją

Marija, ŠILUVOS MERGELE, gailestingoji Motina,
dangaus Karaliene ir nusidėjelių Gynėja,
aš aukojuosi Tau ir pasivedu Tavo globai.
Pavedu Tau save ir savo gyvenimą:
visa, kas esu, ką turiu ir ką myliu, tesinaudoja Tavo motiniška globa.
Kad šis mano pasiaukojimas būtų tvirtas,
šiandien šioje Tavo šventovėje aš atnaujinu
Krikšto pažadus, Pirmosios šventosios Komunijos ir Sutvirtinimo įsipareigojimus.
Pasižadu visuomet drąsiai išpažinti šventąjį Romos katalikų tikėjimą,
būti klusnus(-i) popiežiui ir jo skirtiems vyskupams.
Taip pat, būdamas(-a) Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos nariu(-e),
pasižadu  stengtis kuo uoliau gyventi pagal Dievo įsakymus,
Jėzaus Kristaus Evangeliją ir Bažnyčios Mokymą,
kuo nuoširdžiau atlikti savo tiesiogines pareigas,
skaityti ir pažinti Šventąjį Raštą bei melstis su juo.
Pasižadu branginti Eucharistiją ir rūpintis,
kad kuo daugiau katalikų suvoktų sekmadienio šventimo svarbą,
melstis už kunigus ir prašyti dvasinių pašaukimų,
puoselėti Dievo ir artimo meilę bei Gerosios Naujienos viltį savo aplinkoje.
Šiluvos Mergele, Dievo Motina,
pasižadu skleisti Tavo apsireiškimo Šiluvoje žinią,
rūpintis Šiluvos šventove ir iš visos širdies stengtis,
kad mano širdyje, parapijoje ir Tėvynėje
per amžius būtų garbinamas Tavo Sūnus.
Amen.

Šiluvos švč. M. Marijos draugijos biuletenis „Laudetur“