Rožinis (arba rožančius, rožinys, iš lot. rosarium – „rožių darželis, rožynas“) – malda, skirta apmąstyti svarbiausius Jėzaus gyvenimo įvykius drauge su Marija.

Šios maldos kalbėjimui naudojamas karoliukų vėrinys, kurį sudaro įžanga ir 5 slėpiniai.

Kaip melstis rožinį?

Kryželis:

 • Persižegnojame. Galime įvardinti savo intenciją (maldos tikslą).
 • „Tikiu Dievą Tėvą visagalį…“

Pirmasis didesnis (arba atskirtas) karoliukas:

 • „Tėve mūsų…“

Trys karoliukai:

 • „Sveika, Marija…“ (3 k.)
  Po jų:
 • „Garbė Dievui Tėvui…“

Didesnis (arba atskirtas jungiantis) karoliukas:

 • Įvardinamas slėpinys ir trumpas jo apmąstymas.
 • „Tėve mūsų…“

Dešimt karoliukų:

 • „Sveika, Marija…“ (10 k.)
  Po jų:
 • „Garbė Dievui Tėvui…“
 • „Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos.“
 • „O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas Tavo gailestingumas.“ (Šią maldą prašė melstis Mergelė Marija per apreiškimą Fatimoje 1917 m. liepos 13 d.)

Einant ratu kartodami „Tėve mūsų“ ir 10 „Sveika, Marija“ apmąstome visas 5 paslaptis.

Rožinio slėpiniai

Rožinio apmąstymus sudaro 4 dalys: Džiaugsmo, Šviesos, Kančios ir Garbės, pagal tradiciją kalbamos skirtingomis savaitės dienomis.

I dalis. DŽIAUGSMO SLĖPINIAI (pirmadienį ir šeštadienį)

Pirmasis slėpinys. APREIŠKIMAS (Angelas apreiškia Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą)
Antrasis slėpinys. APLANKYMAS (Marija lanko šv. Elzbietą)
Trečiasis slėpinys. GIMIMAS (Gimsta pasaulio Atpirkėjas)
Ketvirtasis slėpinys. PAAUKOJIMAS (Išganytojas aukojamas šventykloje)
Penktasis slėpinys. ATRADIMAS ŠVENTYKLOJE (Viešpats Jėzus randamas šventykloje)

II dalis. ŠVIESOS SLĖPINIAI (ketvirtadienį)

Pirmasis slėpinys. KRIKŠTAS JORDANE
Antrasis slėpinys. APSIREIŠKIMAS KANOS VESTUVĖSE
Trečiasis slėpinys. DIEVO KARALYSTĖS SKELBIMAS RAGINANT ATSIVERSTI
Ketvirtasis slėpinys. ATSIMAINYMAS
Penktasis slėpinys. EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS

III dalis. KANČIOS SLĖPINIAI (antradienį ir penktadienį)

Pirmasis slėpinys. MALDA ALYVŲ SODE (Viešpats Jėzus meldžiasi Alyvų daržely)
Antrasis slėpinys. NUPLAKIMAS (Viešpats Jėzus nuplakamas)
Trečiasis slėpinys. VAINIKAVIMAS ERŠKĖČIAIS (Viešpats Jėzus vainikuojamas erškėčiais)
Ketvirtasis slėpinys. KRYŽIAUS NEŠIMAS (Viešpats Jėzus neša kryžių)
Penktasis slėpinys. NUKRYŽIAVIMAS (Viešpats Jėzus nukryžiuotas miršta)

IV dalis. GARBĖS SLĖPINIAI (trečiadienį ir sekmadienį)

Pirmasis slėpinys. PRISIKĖLIMAS (Viešpats Jėzus prisikelia iš numirusių)
Antrasis slėpinys. ŽENGIMAS Į DANGŲ (Viešpats Jėzus žengia į dangų)
Trečiasis slėpinys. ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Į žemę atsiunčiama Šventoji Dvasia)
Ketvirtasis slėpinys. MARIJOS PAĖMIMAS Į DANGŲ (Švč. Dievo Motina paimama į dangų)
Penktasis slėpinys. MARIJOS VAINIKAVIMAS (Švč. Dievo Motina danguje vainikuojama)

Daugiau apie Šventojo rožinio maldą ieškokite:
Jonas Paulius II. Apaštališkasis laiškas apie šventąjį rožinį Rosarium Virginis Mariae (2001 10 16)
Šventojo rožinio pamaldos. Vilnius: Katalikų pasaulis, 2003.